Energinyt 2021, uge 36

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringen har offentliggjort sit første udspil i den nye reformkurs

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Elafgift - El-ladestandere - Solcelleanlæg - Afgiftsfritagelse - Afgiftsgodtgørelse
Spildevandsforsyningsselskab - klimatilpasningsprojekt - afskrivninger og fradrag efter statsskatteloven

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Regeringen har offentliggjort sit første udspil i den nye reformkurs

Med et fokus på at få flere i arbejde foreslår regeringen flere skatte- og afgiftsændringer for både personer og for erhvervslivet. Læs mere om de foreslåede...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om Energistyrelsens afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojekt på ejendommen beliggende [XXX], 3050 Humlebæk

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbe-boelse vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 9982 Ålbæk

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energifor-bedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 6400 Sønderborg

Ophævelse og hjemvisning af Energistyrelsens afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 7323 Give

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om anmodning om adskillelse af elproduktionsenhed

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om individuelle effektiviseringskrav for 2019 og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - El-ladestandere - Solcelleanlæg - Afgiftsfritagelse - Afgiftsgodtgørelse

SKM2021.474.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elektricitet produceret på eget solcelleanlæg og forbrugt i egne ladestandere til opladning af kunders registrerede el-køretøjer, jf. særordningen for elbiler, var omfattet af afgiftsfritagelsen efter elafgiftslovens bestemmelser om vedvarende energi, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at kriteriet om, at ladestanderen skulle drives for elbilvirksomhedens regning og risiko i særordningen for elbiler (elafgiftsgodtgørelse) var opfyldt, når kunden afholdt særskilte udgifter til en drifts, vedligeholdelses- og hærværksforsikring for ladestanderne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Spildevandsforsyningsselskab - klimatilpasningsprojekt - afskrivninger og fradrag efter statsskatteloven

SKM2021.468.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at afholdte anlægsomkostninger vedrørende et klimatilpasningsprojekt, hvor ejerskabet til anlæggene ikke var hos forsyningsselskabet, kunne aktiveres og afskrives efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der var lagt vægt på, at betingelsen om, at aktivernes værdi forringes ved brugen, var opfyldt, idet det var oplyst, at anlæggene havde en gennemsnitlig teknisk levetid på 50 år. Det omhandlede klimatilpasningsprojekt måtte desuden anses at være omfattet af bestemmelsen i afskrivningslovens § 5 C, stk. 2, nr. 1, idet formålet med projektet var at kunne lagre regnvandet i anlæggene. Spørger ville derfor kunne have afskrevet på anlæggene efter denne bestemmelse, såfremt Spørger havde været ejer af anlæggene. Udgifterne forbundet med etableringen af klimatilpasningsprojektet kunne desuden indregnes i de betalinger, der blev opkrævet hos forbrugerne, og der var dermed en direkte og umiddelbar forbindelse mellem udgifterne til etablering af klimatilpasningsprojektet og erhvervelsen af den skattepligtige indkomst. Skatterådet kunne tillige bekræfte, at afholdte løbende årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse vedrørende de omhandlede anlæg kunne fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der var lagt vægt på, at Spørger kunne indregne drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forbundet med klimatilpasningsprojektet i de betalinger, der var opkrævet hos forbrugerne, og der var således en direkte og umiddelbar forbindelse mellem de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til klimatilpasningsprojektet og erhvervelsen af den skattepligtige indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr 1775 af 02/09/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre, BEK nr 1786 af 07/09/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre, BEK nr 1785 af 07/09/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi, LBK nr 1791 af 02/09/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning mm
Oprettelsesdato: 09-09-2021
Høringsfrist: 06-10-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-09-2021 - 12-10-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, medmindre disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt. Europa-Kommissionen mod Republikken Italien

Indstilling C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Polsk fritagelse for punktafgift for energiprodukter, som anvendes af energiintensive virksomheder. Sag anlagt den 16. marts 2020 - Europa-Kommissionen mod Republikken Polen


Domme
C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Domstolens dom:

EU-retten skal fortolkes således, at den kræver, at der i tilfælde af tilbagebetaling af en uretmæssigt opkrævet elektricitetsafgift på grund af en urigtig anvendelse af en national bestemmelse, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, skal tillægges renter af dette beløb.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 317

Henvendelse af 6/9-21 fra Dansk Energi om invitation til konference om grøn skattereform den 30. september 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 546

Vil ministeren oplyse, hvor meget salget af diesel til tung landtransport forventes at falde, hvis Danmark indførte samme afgift på diesel som i Tyskland, og hvilken fiskal og CO2-mæssig effekt dette ville, og hvor stor en del af dette fald, der vil skyldes mindre køb fra udenlandske erhvervskøretøjer, der i stedet vil tanke uden for Danmark? Ministeren bedes endvidere oplyse de samme effekter, hvis Danmark øger dieselafgiften med 5 kr./l frem mod 2030.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse