Energinyt 2019, uge 37

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Vordingborg Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ørslev

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om nettoafregning

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om årsbaseret nettoafregning


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om omlægning af beskatningen af overskudsvarme
Oprettelsesdato: 13-09-2019
Høringsfrist: 11-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-09-2019 - 15-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom T-778/17 Statsstøtte Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-513/18 Autoservizi Giordano

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 7, stk. 2 og 3 - medlemsstaternes mulighed for at fastsætte en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - passagerbefordring, hvad enten der er tale om regelmæssig eller lejlighedsvis kørsel - udlejning af bus med chauffør - direkte virkning

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 7, stk. 2 og 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således dels, at den for så vidt angår passagerbefordring finder anvendelse på såvel offentlige som private aktører, dog på betingelse af, at sådanne aktører i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 3, driver virksomhed inden for passagerbefordring, og dels, at den mulighed, som medlemsstaterne er tillagt i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, gør det muligt for en medlemsstat at indføre en reduceret punktafgiftssats for dieselolie anvendt til passagerbefordring, når der er tale om regelmæssig kørsel, uden at indrømme den samme behandling for dieselolie, der anvendes til lejlighedsvis passagerbefordring.

2) I det tilfælde, hvor en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede er i strid med artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/96, har denne bestemmelse en direkte virkning, således at den kan påberåbes direkte med henblik på at opnå retten til den reducerede punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

 


Indholdsfortegnelse