Energinyt 2020, uge 37

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Brug af egenfremstillet biogas til fremstilling af biogas

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Lolland Kommunes afgørelse om tilslutningspligt til Lolland Varme A/S

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om tilslutningspligt til Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Stadfæstelse af Horsens Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt til Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Stadfæstelse af Struer Kommunes afgørelse om pålæg af forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i Struer Kommune

Stadfæstelse af Næstved Kommunes afgørelse om tilslutningspligt til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynets afgørelse om en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm
Tilsynsafgørelse, el. Energinet har den 7. februar 2020 anmeldt en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse af 9. september 2020 om godkendelse af den anmeldte metode efter elforsyningsloven. Se afgørelsen med tilhørende bilag 1-8.

Afgørelse om tilslutning af pumbebrønde
Tilsynsafgørelse, el. Sagen angår tilslutning til distributionsnettet af et antal indbyrdes forbundne pumpebrønde til afledning af spildevand. Forsyningstilsynet har den 4. september 2020 afgjort, at tilslutning til distributionsnettet ikke behøver at ske for hver enkelt pumpebrønd for sig, men kan ske samlet i én tilslutning.

Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Kerteminde Forsyning - Varme A/S
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har den 27. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Kerteminde Forsyning - Varme A/S vedrørende fjernvarmeselskabets omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Hedensted Fjernvarmes’ omkostnin-ger til realisering af energibesparelser i 2018
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Hedensted Fjernvarmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Afgørelse om stedligt omkostnings-tilsyn hos Elnet Midt A/S (tidligere Net8800 A/S)
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet gennemførte den 7. februar 2019 et stedligt tilsyn ved Net8800 A/S (nu Elnet Midt A/S) vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen

Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Brønderslev Varmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Brønderslev Varmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Afgørelse om markedsmæssighed af aftaler indgået af Aalborg Varme A/S for kontrolåret 2015
Tilsynsafgørelse, energispare. Forsyningstilsynet har den 1. september 2020 truffet afgørelse i en stikprøvesager om markedsmæssigheden af koncerninterne transaktioner om energibesparelser i Aalborg Varme A/S i 2015.

Endelig korrigeret indtægtsramme for 2018 for Evida Syd A/S
Tilsynsafgørelse, gas. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om den endelige, korrigerede indtægtsramme for 2018.

Endelig korrigeret indtægtsramme for 2018 for Evida Nord A/S
Tilsynsafgørelse, gas. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om den endelige, korrigerede indtægtsramme for 2018.

Endelig korrigeret indtægtsramme for 2018 for Evida Fyn A/S
Tilsynsafgørelse, gas. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om den endelige, korrigerede indtægtsramme for 2018.

Høring: Metodeanmeldelse vedrørende Energinets prisfastsættelse af abonnement for varetagelse af balanceansvaret for anlægsejere, der ikke overholder kravet om balanceansvar
Høring. Forsyningstilsynet har den 15. maj 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende prisfastsættelse af abonnement for varetagelse af balanceansvaret for anlægsejere, der ikke overholder kravet om balanceansvar


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Brug af egenfremstillet biogas til fremstilling af biogas

SKM2020.368.SR

Spørger fremstiller biogas. Biogassen opgraderes og sælges til tredjemand, som sælger en del af biogassen direkte tilbage til spørger. Spørger anvender den tilbagekøbte biogas til fremstilling af biogas. Skatterådet kan bekræfte, at den tilbagekøbte biogas efter gasafgiftsloven er biogas, samt at brug af den tilbagekøbte biogas til fremstilling af biogas er fritaget for afgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 8.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5370806
Elafgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagers anmodning om godtgørelse af elafgift, da udlejer ikke har specificeret afgiften på huslejefakturaen. SKAT har videre anført, at der ikke er mulighed for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 05-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, LBK nr 1300 af 03/09/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr 1321 af 26/08/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-09-2020 - 13-10-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det indre marked for elektricitet - frie varebevægelser - artikel 35 TEUF - kvantitative udførselsrestriktioner - foranstaltninger med tilsvarende virkning - national foranstaltning, der pålægger elektricitetsproducenterne at udbyde al den elektricitet, som de råder over, på den pågældende medlemsstats centraliserede konkurrenceprægede marked

Tidligere dokument: C-648/18 Energipolitik Hidroelectrica - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 717

Med aftale om erhverv- og iværksætterinitiativer fra 2017 og aftale om finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug for 2020. Der blev i finansloven for 2019 afsat 60 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i årene efter til af finansiere initiativet, men initiativet er endnu ikke udmøntet. Med forårets klimaaftale blev det aftalt, at elafgiften på rumvarme ligestilles med processatsen fra den 1. januar 2021. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad det vil koste at gennemføre den resterende del af forslaget fra den 1. januar 2021, således at hotellers rumvarmeafgift ligestilles med satsen til procesforbrug for de resterende energikilder.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse