Energinyt 2019, uge 38

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Vandselskabers statusmeddelelser for økonomiske rammer bliver i disse dage sendt til høring
Udbud - nye vurderinger af relevans for forsyningsvirksomheder
Styresignal – Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen
Endelig kom styresignalet om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver
Lovforslag om ny overskudsvarmeafgift
Afgiften på overskudsvarme ændres – en fordel eller ulempe?
Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives

Nyt fra Energiklagenævnet

Styresignaler
Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Styresignal – Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen

Skattestyrelsen har den 18. september 2019 udsendt det endelige styresignal, som skal regulere adgangen til genoptagelse i forbindelse med afslutningen på vandskattesagerne.Vi har nedenfor kort skitseret nogle af hovedelementerne i udkastet og givet vores umiddelbare bemærkninger hertil.


BDO

Vandselskabers statusmeddelelser for økonomiske rammer bliver i disse dage sendt til høring

Alle vandselskaber bør nu have modtaget et udkast til statusmeddelelse for deres økonomiske rammer. Inden høringsperioden slutter den 15. oktober, er det vigtigt at sikre sig, at indtægtsrammerne stemmer overens med forventningerne, og at alle forhold er behandlet korrekt.


BDO

Lovforslag om ny overskudsvarmeafgift

Skatteministeriet har netop sendt et lovforslag om ny overskudsvarmeafgift i høring. Høringsfristen er den 11. oktober, og lovforslagets formål er at øge udnyttelsen af overskudsvarme. Vi inviterer i samarbejde med Danskfjernvarme til temadag i Kolding den 8. oktober.


Deloitte

Afgiften på overskudsvarme ændres – en fordel eller ulempe?

Formålet med de nye regler er at øge udnyttelsen af overskudsvarme og lempe virksomhedernes administrative byrder; om reglerne i sidste ende viser sig at være en fordel eller ulempe for den enkelte afhænger af de konkrete forhold hos virksomheden.


OECD

Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives

Taxing polluting sources of energy is an effective way to curb emissions that harm the planet and human health, and the income generated can be used to ease the low-carbon transition for vulnerable households. Yet 70% of energy-related CO2 emissions from advanced and emerging economies are entirely untaxed, offering little incentive to move to cleaner energy, according to a new OECD report.


Plesner

Udbud - nye vurderinger af relevans for forsyningsvirksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") har offentliggjort to notater vedrørende forsyningsvirksomhedsdirektivet; et notat om de regler, der finder anvendelse ved indgåelse af kontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier, og et notat om standstill-periode ved kontrakter tildelt under en kvalifikationsordning.


PwC

Endelig kom styresignalet om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver

Skattestyrelsen har den 18. september 2019 offentliggjort det længe ventede styresignal om fastsættelse af indgangsværdier for vandselskabers aktiver ved overgang til skattepligt. Styresignalet er udsendt på baggrund af Højesterets domme af 8. november 2018, hvor Skattestyrelsens praksis for ansættelse af skattemæssige indgangsværdi blev underkendt. Højesteret udtalte i dommene, at Skattestyrelsens brug af en tillempet Discounted Cash Flow method (DCF-model) ikke var egnet på grund af de regulatoriske krav (herunder ”hvile i sig selv”-princippet) i vandsektoren.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på anmodning om forhøjet pristillæg


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

SKM2019.452.SKTST

Styresignalet indeholder en ændring af praksis vedrørende opgørelsen af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver og dermed afskrivningsgrundlaget i vand- og spildevandsselskaber. Praksisændringen sker på baggrund af Højesterets domme i sagerne SKM2018.627.HR og SKM2018.635.HR.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-09-2019 - 22-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-270/18 UPM France
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug - artikel 14, stk. 1, litra a) - obligatorisk afgiftsfritagelse for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Dom
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Indstilling
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Ny sag

Dom T-778/17 Statsstøtte Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.52367
Belgium, The cap on the gross value added for funding of support for electricity from renewable sources for electricity-intensive users in Belgium (Flanders) (Decision)

Member State: Belgium
Region: VLAAMS GEWEST
Primary Objective: Renewable energy
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 31.03.2019 to 31.03.2029
Notification or Registration Date: 06.11.2018
DG Responsible: Competition DG
2019/NN
Decision on 16.09.2019: Decision not to raise objections

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 43

Lovudkast - høring af lovforslag vedrørende omlægning af beskatning af overskudsvarme, fra skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse