Energinyt 2021, uge 38

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme

Nyt fra Energiklagenævnet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme

Et bredt politisk flertal har indgået en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren ved en forenkling af reglerne for prisregulering og en reducering af afgifterne. Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 7120 Vejle Ø

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 3200 Helsinge

Stadfæstelse af afgørelse i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energibesparelser og energieeffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 6710 Esbjerg V


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19
Oprettelsesdato: 24-09-2021
Høringsfrist: 25-10-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-09-2021 - 26-10-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Polsk fritagelse for punktafgift for energiprodukter, som anvendes af energiintensive virksomheder. Sag anlagt den 16. marts 2020 - Europa-Kommissionen mod Republikken Polen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

WP 1019 - Minutes 118th VATCOM meeting - 19-04-2021 - EN.pdf

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 707

Vil ministeren oplyse, hvor meget virksomhedernes afskrivningsgrundlag kan opjusteres, hvis man laver en provenuneutral omlægning af følgende tilskudspuljer ”Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder” til en forøgelse af virksomhedernes afskrivningsgrundlag for investeringer i elektrificering og energieffektivisering?  Svar  

Spm. 708

Vil ministeren opgøre, hvor stort afgiftstabet vil være år for år, hvis alle varebiler og 25 pct. af lastbilstransporten når at blive elektrificeret inden 2030?  Svar  

Spm. 709

Vil ministeren opgøre udgiften til henholdsvis etablering, afgiftstab og støtteudbud (teknologineutral, markedsbaseret pulje efter samme model som Klimaaftalen fra juni 2020), hvis der skal etableres CCS-anlæg, der fanger yderligere 3 mio. t CO2 i 2030, heraf 1 mio. t på affaldsforbrændingsanlæg? Støttebehovet bedes opgjort for henholdsvis gældende forventning til kvoteprisen, jf. Opdateret 2025-fremskrivning, august 2021, og en kvotepris, der stiger til 800 kr. i 2030. Ministeren bedes endvidere oplyse, om støttepuljen til CCS og tilhørende CO2-reduktion fra Klimaaftalen juni 2020 er indregnet i regeringens økonomiske fremskrivninger og i klimafremskrivningen 2021?  Svar  

Spm. 710

Vil ministeren opgøre CO2-effekten og provenueffekten (før og efter tilbageløb og adfærd) år for år frem til 2030, hvis kvoteprisen og CO2-afgiften sættes til 400 kr. i 2022 og 2023, 600 kr. i 2024 og 2025 og 800 kr. herefter? Besvarelsen bedes suppleret med et scenarie, hvor energiafgifterne på motorbrændstoffer - i det omfang det er muligt - reduceres tilsvarende, så den gennemsnitlig pris på motorbrændstoffer er uændret før og efter den forhøjede CO2-afgift. Om muligt bedes CO2-effekten opgjort på sektorer efter samme inddeling som Klimafremskrivning 2021.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse