Energinyt 2019, uge 39

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Tilbagebetaling af skat - håndtering af vandselskabernes økonomiske rammer
Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring
Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives
Overskudsvarmeafgift - regelændring på vej

Afgørelser
Nedsættelse af tilbagebetalt elafgift

Nyt fra domstol.dk

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring

Skatteministeriet har den 13. september 2019 sendt en ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af [...]


OECD

Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives

Taxing polluting sources of energy is an effective way to curb emissions that harm the planet and human health, and the income generated can be used to ease the low-carbon transition for vulnerable households. Yet 70% of energy-related CO2 emissions from advanced and emerging economies are entirely untaxed, offering little incentive to move to cleaner energy, according to a new OECD report.


PwC

Tilbagebetaling af skat - håndtering af vandselskabernes økonomiske rammer

Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til en opdatering af ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer” i høring. Et af hovedpunkterne i udkastet er, hvordan tilbagebetalt skat som følge af skattesagen skal håndteres. I udkastet gives der mulighed for at sprede indtægten over flere år. Tilbagebetalt skat kan periodiseres over 6 år I henhold til udkastet skal tilbagebetalt skat ikke indtægtsføres efter de almindelige regler. I stedet skal den indberettes separat, således at tilbagebetalingen ikke indgår som en overdækning det år, hvor tilbagebetalingen fra SKAT sker. Forsyningssekretariatet vil derefter indregne tilbagebetalingen som en korrektion af de efterfølgende indtægtsrammer. Som udgangspunkt modregnes skatteindtægterne over et enkelt år i den næstkommende økonomiske ramme. Men ifølge udkast til bekendtgørelse gives i stedet mulighed for at modregne indtægterne ligeligt over seks år. Dette skal indmeldes til Forsyningssekretariatet i forbindelse med indberetningen. Der gives ikke andre muligheder end et eller seks års indregning.


PwC

Overskudsvarmeafgift - regelændring på vej

Lovforslag om ændring af reglerne for overskudsvarmeafgift er på trapperne - læs her, hvilke ændringer der foreslås, og hvad din virksomhed skal være opmærksom på.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Nedsættelse af tilbagebetalt elafgift

SKM2019.469.LSR

Landsskatteretten fandt, at et dampbefugtningsanlæg måtte anses for at fremstille rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. punktum, hvorfor der ikke var grundlag for at tilbagebetale elafgift med afgiften af elektricitet forbrugt i anlægget. Landsskatteretten fandt heller ikke grundlag for at ændre den af SKAT (nu Skattestyrelsen) foretagne beløbsmæssige opgørelse af den ikke-godtgørelsesberettigede afgift.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Landsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en række virksomheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019.

Sagen vedrører EU-Domstolens dom af 10. juni 1999 i sag C-346/97 Braathens, hvorefter Skatteministeriet besluttede at indstille opkrævningen af den danske smøreolieafgift. En række købere af afgiftsbelagt smøreolie rejste herefter krav mod skattemyndighederne om tilbagebetaling af smøreolieafgift, hvilket skattemyndighederne afslog, hvorefter denne sag blev indbragt for Vestre Landsret. Landsretten frifandt Skatteministeriet for den principale og subsidiære påstand.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Udkast til revideret bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
Oprettelsesdato: 24-09-2019
Høringsfrist: 15-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-09-2019 - 29-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-270/18 UPM France
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug - artikel 14, stk. 1, litra a) - obligatorisk afgiftsfritagelse for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Dom
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Indstilling
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Ny sag

Dom T-778/17 Statsstøtte Autostrada Wielkopolska mod Kommissionen
Dato: 24-10-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise duties/Energy taxation)

WORKING PARTY ON ENERGY

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.54949
Slovenia, Prolongation of the RES and CHP and of the electro-intensive users support schemes in Slovenia (Decision)

Member State: Slovenia
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Direct grantTax rate reduction
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2020 to 31.12.2025
Notification or Registration Date: 15.07.2019
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.41998
2019/N
Decision on 09.08.2019: Decision not to raise objections
Decision Text:

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 57

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter.  Svar  

Spm. 58

Ministeren bedes vurdere, om det vil være foreneligt med EU’s regler at sidestille gruppen af lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgiften, jf. elafgiftslovens §11, herunder om det vil være muligt at gøre dette alene i forhold til elafgiften, men ikke afgiften på brændsler. Hvis det ikke vurderes at være foreneligt, bedes ministeren anføre de konkrete EU-regler, der står i vejen for dette.  Svar  

Spm. 59

Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis gruppen af lønsumsafgiftspligtige virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), får adgang til refusion af energiafgifter på lige fod med momspligtige virksomheder. Ministeren bedes angive det umiddelbare provenutab og provenutabet efter tilbageløb og adfærd. Svaret bedes opdelt i henholdsvis elafgiften og afgiften på brændsler.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse