Energinyt 2021, uge 42

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

Der har desværre været en fejl på robotten, der indsamler bilag fra Folketinget, hvorfor dokumenter fra lovforslag ikke er blevet indsamlet. Fejlen er nu rettet - bilagene ligger i de respektive uger de vedrører.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over bekendtgørelser om betaling for Forsyningstilsynets myndighedsbehandling
Høring. Forsyningstilsynet sender udkast til fire nye bekendtgørelser om Forsyningstilsynets gebyrfinansiering i høring. Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret, og gebyret betales af de forsyningsvirksomheder, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med. Forsyningstilsynet er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af betalingen til Forsyningstilsynet fra forsyningsvirksomhederne efter § 44, stk. 3, i lov om gasforsyning, § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, § 23 c, stk. 3, i lov om varmeforsyning samt § 11, i lov om Forsyningstilsynet. De fire bekendtgørelser, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører. Alle fire bekendtgørelser er nye hovedbekendtgørelser, men strukturen bygger videre på de gældende gebyrbekendtgørelser. De nye bekendtgørelser medfører ændringer af grundgebyrernes størrelse, og en række mindre ændringer i forhold i gældende gebyrbekendtgørelser. De nye gebyrsatser samt bemærkninger til de konkrete ændringer for de enkelte bekendtgørelser gennemgås i høringsbrevet. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger. Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@Forsyningstilsynet.dk med kopi til sste@Forsyningstilsynet.dk senest 12. november 2021. Høringssvar bedes venligst påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/11300. Find høringsbrev og udkast til de fire bekendtgørelser til højre på denne side


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over 4 bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning, lov om gasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Forsyningstilsynet
Oprettelsesdato: 22-10-2021
Høringsfrist: 12-11-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-10-2021 - 23-11-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-938/19 Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - miljø - direktiv 2003/87/EF - ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner - artikel 2, stk. 1 - anvendelsesområde - artikel 3, litra e) - begrebet »anlæg« - indvirkning på emissioner og forurening - sekundære enheder, der ikke som sådan skaber drivhusgasemissioner - artikel 10a - overgangsordning for gratistildeling af kvoter - dataindsamlingsskabelon - den korrigerede tildelingskvote - beregningsmetode - afgørelse 2011/278/EU - artikel 6, stk. 1, tredje afsnit - eksport af kulde til en enhed i en sektor, der er udsat for en betydelig risiko for carbon leakage

Tidligere dokument: C-938/19 Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 5

Henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Motorstyrelsen fortsætter med ikke at foretage partshøringer, selv efter styrelsen er blevet bekendt med Ombudsmandens beretning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om behovet for at indføre en særlig procedure for partshøring i sager om værdiansættelse af køretøjer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union, jf. L 6 - bilag 5.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse