Energinyt 2018, uge 44

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg
Obligatorisk energisyn i store virksomheder
Ikke anledning til genoptagelse af sager
Nye regler om markedsmæssighed af energibesparelser i høring
Udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet
Ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring
Energi & Forsyning - Oktober 2018
Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, oktober 2018
Landsretsdom om opgørelse af energiafgifter
Venter du en ekstraregning fra Skattestyrelsen på dine energiafgifter?

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelser
Tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte generelle tilslutningskrav [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Obligatorisk energisyn i store virksomheder

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder i [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ikke anledning til genoptagelse af sager

Energiklagenævnet har afvist genoptagelse af to tidligere sager.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nye regler om markedsmæssighed af energibesparelser i høring

Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 46, stk. 3 og 4 i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 4 og 5 i lov om [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet

Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i en sag vedrørende udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring

Anmeldelsesbekendtgørelsen udmønter bl.a. varmeforsyningsloven, hvor det fremgår, at Forsyningstilsynet fastsætter [...]


EY

Energi & Forsyning - Oktober 2018

I denne udgave kan du blandt andet læse om indberetning af kundehåndteringsomkostninger, omlægning af regnskabsår samt Operational Technologies herunder hvad hackerne går efter næste gang. Bliv også klogere på, om I skaber nok værdi i jeres vareindkøb.


Kammeradvokaten

Landsretsdom om opgørelse af energiafgifter

Skattemyndighederne var berettiget til at opkræve i alt 14.022.278 kr. i yderligere energiafgifter for 2007-2009, fordi kraftvarmeværket ikke havde anvendt en korrekt opgørelsesmetode.


PwC

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, oktober 2018

Vi har her samlet de vigtigste nyheder for energi- og forsyningsvirksomhederne i Danmark fra sommeren og frem til nu. Mest bemærkelsesværdigt er, at den kommende indtægtsrammeregulering af fjernvarmesektoren er udskudt et år. Efter den politiske aftale i 2016 var det forventet, at reguleringen skulle implementeres fra 2019. Det er ændret som følge af, at myndighederne ikke er blevet klar med de nødvendige analyser, og at sektoren, som mange ved, er lidt mere kompleks end eksempelvis eldistribution, som har været underlagt indtægtsrammeregulering siden 2005. Læs mere


PwC

Venter du en ekstraregning fra Skattestyrelsen på dine energiafgifter?

Et øget fokus fra Skattestyrelsen på virksomheders beregning af godtgørelse af energiafgifter betyder, at flere virksomheder oplever at få en regning for 10 års godtgørelse af energiafgifter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for FynsNet A/S for reguleringsårene 2005-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 13.11.2018
Høring af udkast til metode for benchmarking af netvirksomheder

Høring, el. Frist: 13.11.2018
Udkast til Afgørelse vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg efter forordning 2016/631 RfG


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen

SKM2018.538.LSR

Et selskabs anmodning om tilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift i henhold til den såkaldte elpatronordning var ikke imødekommet af SKAT, idet selskabet ikke havde målt den lempelsesberettigede varmeproduktion direkte, og idet SKAT ikke havde fundet, at betingelserne for at anvende den indirekte opgørelsesmetode var opfyldt. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse for den del af den samlede periode, hvor anmodningen var indgivet for sent, men hjemviste afgørelsen for den resterende periode til SKATs opgørelse af selskabets krav på tilbagebetaling.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Fremsat den 1. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 24 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).

Bilag

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev
Ændringsforslag

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenL86 - Høringsskema energi- og miljøafgifter
Høringssvar

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år og ikke kun de seneste 4 år, som redegjort for i svar på SAU alm. del – spørgsmål 9 (folketingsåret 2017-18), uanset, at tallene ikke er fuldt ud sammenlignelige.  Svar  

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, hvilke EU-lande der beskatter højtemperatur og lavtemperatur overskudsvarme, samt hvordan dette beskattes i de pågældende lande?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse