Energinyt 2018, uge 45

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger
Sejr til vandsektoren - højesteret har afsagt dom i to pilotsager
Vandselskaberne vinder Danmarkshistoriens største skattesag
Højesteret afsiger vigtig dom om værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
Vandselskaberne sejrer i Højesteret
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger
Moms, elafgift og afregning for små solcelleanlæg

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Sejr til vandsektoren - højesteret har afsagt dom i to pilotsager

Højesteret har i dag afsagt dom i de to pilotsager (Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S) og dermed sat et punktum for et særdeles langstrakt sagsforløb. Dommen, som er bemærkelsesværdig klar, slår fast, at SKAT ikke har haft det fornødne grundlag for at til-sidesætte vandselskabernes...


Bech-Bruun

Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny projektbekendtgørelse i høring, som ophæver kraftvarmekravet og brændselsbindingerne i mindre decentrale områder og samtidig stiller større krav til varmeforsyningsprojekters gennemsigtighed og dokumentation.


Deloitte

Vandselskaberne vinder Danmarkshistoriens største skattesag

Højesteret har i en meget klar dom bestemt, at DCF-modellen ikke er egnet som grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af vandselskabernes aktiver. POLKA-værdierne er i stedet et rimeligt udtryk for handelsværdierne. Forbrugerne slipper dermed for skatter i niveauet 36 mia.kr.


EY

Højesteret afsiger vigtig dom om værdiansættelse mellem interesseforbundne parter

Den 8. november 2018 tog Højesteret stilling til spørgsmålet om, hvorvidt handelsværdien af vandselskaber i Danmark skal værdiansættes ud fra en pengestrømsbaseret (DCF) model eller ud fra en form for kostprisbetragtning.


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel  


PwC

Vandselskaberne sejrer i Højesteret

Højesteret har den 8. november 2018 afsagt domme i de to prøvesager (Hvidovre Vand og Hjørring Vand) vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber. Læs mere


SEGES

Moms, elafgift og afregning for små solcelleanlæg

Er du forvirret over alle de nye regler og praksisændringer for små solcelleanlæg? Så er du ikke den eneste


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 28.11.2018
Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi.
Oprettelsesdato: 06-11-2018
Høringsfrist: 04-12-2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
Oprettelsesdato: 07-11-2018
Høringsfrist: 05-12-2018

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelser om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land hhv. inden for og uden for de nationale testcentre
Oprettelsesdato: 09-11-2018
Høringsfrist: 07-12-2018

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Oprettelsesdato: 09-11-2018
Høringsfrist: 07-12-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-11-2018 - 11-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 24 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 2

Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikke-afskrevne biomasseanlæg sendes i høringOrientering af EFK-udvalget om høring
Høringsbrev
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse

Bilag 3

Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værkerOrienteringsbrev til EFK
Notat - Forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer
Notat - Forventninger til støttesats til afskrevne værker2

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 80

Ministeren bedes kommentere på nedenstående henvendelse fra en kæde af fast food-restauranter angående muligheden for at fjerne afgiften på elektricitet, der er anvendt komfortkøling:”Når vi producerer burgere i vores køkkener, bliver der varmt. Det er faktisk så varmt, at vi må køle køkkenerne ned, for at opfylde fødevarelovgivningen, fordi eksempelvis vores chokoladeknapper smelter sammen.Alligevel skal vi betale ekstra ”komfort køl afgift” som om det var for vores komforts skyld, at vi køler ned.Det er vi nødt til, for at have ordentlige arbejdsforhold og fødevareforhold. Det er derfor ikke komfort, så den afgift burde afskaffes.”  Svar  

Spm. 82

Ministeren bedes for de seneste fem år oplyse provenuet fra afgift af elektricitet, som er anvendt til komfortkøling.  Svar  

Spm. 89

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at afskaffe reglen om, at erhvervsmæssig flytransport er undtaget for brændstofafgifter.  Svar  

Spm. 90

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at sidestille landbrug, gartneri m.v. med øvrige erhverv, hvad angår muligheden for at fradrage afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul, således at den del af energiafgiften, der trækkes fra, sænkes fra 98,2 pct. til 91,9 pct.  Svar  

Spm. 91

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af, at erhvervslivets fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul afskaffes helt eller fastsættes til henholdsvis 10 pct., 20 pct., 30 pct., 40 pct., 50 pct., 60 pct., 70 pct., 80 pct. eller 90 pct. for landbrug, gartnerier m.v. samt øvrige omfattede brancher.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse