Energinyt 2020, uge 45

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Lov om fremme af besparelser i energiforbruget m.v.
Lov om vedvarende energi m.v.
Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse om prisharmonisering
Nyt dampprisloft for AffaldPlus, Slagelse
Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?
Grøn brændstof og vejafgift skal være med til at reducere CO2-udledningen frem mod 2030

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Mineralolieafgift - Dieselolie og Benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget m.v.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt et forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Lov om vedvarende energi m.v.

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet har sendt forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse om prisharmonisering

Energiklagenævnet har den 17. oktober 2020 truffet afgørelse i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, og § [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nyt dampprisloft for AffaldPlus, Slagelse

Forsyningstilsynet har den 15. oktober 2020 udmeldt affaldsselskabet AffaldPlus, Slagelse et nyt dampprisloft for [...]


EY

Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Regeringen har offentliggjort lovprogram for folketingsåret 2020/21. Få overblik over initiativerne på Skatteministeriets område.


PwC

Grøn brændstof og vejafgift skal være med til at reducere CO2-udledningen frem mod 2030

Vejtransportsektoren skal hjælpe med målsætningen om en reduktion af CO2 på 70 % i 2030.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

HØRING - ENERGINETS ANMELDELSE AF METODEFORSLAG FOR INDKØB AF KAPACITET FOR MANUELT AKTIVEREDE RE-SERVER TIL FREKVENSGENOPRETTELSE (MFRR) I VEST-DANMARK OG ØSTDANMARK EFTER 2020
Høring. Forsyningstilsynet har tidligere haft Energinets metodeanmeldelse af en metode for kapacitetsindkøb af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i budzonerne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) i høring.

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af vilkår for, at Energinet kan deltage i grænseoverskridende udveksling af FCR
Høring. FCR er en hurtigt aktiveret reserve, der aktiveres automatisk ved fravigelser af el-systemets frekvens i den geografiske del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, som samarbejdet om grænseoverskridende udveksling af FCR omfatter, herunder budområdet Vestdanmark (DK1).

Høring af Energinets anmeldelse af 25. september 2020 om krav til supplerende data ifølge forskrift C3
Høring. Energinet skal for at understøtte arbejdet med en fælles europæisk net-model opbygge individuelle net-modeller, som skal sendes til en regional sikkerhedskoordinator (RSC) og sammen med øvrige nationale modeller smeltes sammen i fælles net-modeller. For at Energinet kan sende komplette individuelle net-modeller, har Energinet behov for at indsamle supplerende data, ud over de data Energinet tidligere har modtaget.

Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om Forsyningstilsynet, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning
Høring. Forsyningstilsynet har i dag udsendt udkast til tre ændringer af bekendtgørelser om betaling for tilsynets arbejde i overensstemmelse med lov om Forsyningstilsynet, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning. Ændringerne sker med henblik på at sikre den fortsatte finansiering af arbejdet, og at gebyropkrævningen så præcist som muligt svarer til de faktiske omkostninger, som opgaverne medfører.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Mineralolieafgift - Dieselolie og Benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

SKM2020.444.SR

Spørgsmålene drejede sig om, hvorvidt mineralolieafgiften af afgiftspligtige varer i form af dieselolie og benzin forfalder efter mineralolieafgiftsloven i forskellige situationer.

Der var bl.a. tale om en række situationer, hvor varerne var under afgiftssuspension, men hvor de af forskellige grunde var gået tabt eller var blevet ødelagt.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle afregnes afgift.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der var afgiftsfritagelse efter mineralolieafgiftsloven for varer, der ved udlevering fra tankbiler til benzinstationer var gået tabt ved fejludlevering, da varerne havde forladt afgiftssuspensionen, når fejludleveringen var sket.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om pristillæg produceret ved afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi.
Oprettelsesdato: 02-11-2020
Høringsfrist: 16-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-11-2020 - 08-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 03-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1629 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om, at en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af elafgift?  Svar  

Spm. 10

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter) ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter?  Svar  

Spm. 12

Ser ministeren nogen udfordringer i at ligestille lønsumsafgiftspligtige virksomheder med momspligtige virksomheder? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse hvilke udfordringer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse