Energinyt 2021, uge 45

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over ændringsforslag til LFC-kontrolblokstrukturen i det kontinentaleuropæiske synkronområde
Høring. Energinet har i fællesskab med de øvrige transmissionsoperatører i synkronområdet for Kontinentaleuropa fremsendt et ændringsforslag til systemblokken for last-frekvensregulering (LFC-kontrolområde). Ændringsforslaget er konkret en rekonfiguration af den dansk-tyske og luxembourgske LFC-blok.

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2022
Høring. Forsyningstilsynet skal inden den 1. december hvert år fastsætte et tillæg til spotprisen, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til elforbrugerne i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs.

Høring over anmeldelse af minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med begrænset energibeholdning i det kontinentaleuropæiske synkronområde
Høring. Energinet har sammen med de øvrige transmissionssystemoperatører (TSO'er) i synkronområdet Kontinental Europa (CE) anmeldt en minimumsperiode for fuld aktivering, som en FCR-enhed med begrænset energibeholdning skal kunne opretholde, når det sammenkoblede transmissionsnet i synkronområdet er i alarmtilstand.

Høring over Energinets anmeldelse af revision af systemforsvarsplanen
Høring. Energinet har den 8. oktober 2021 anmeldt revision af systemforsvarsplanen, jf. artikel 4, stk. 5, i Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER).

Høring over Energinets anmeldelse af kravændring ift. Requirements for Generators (RfG) vedr. simuleringsmodeller for nationale testcentre i Høvsøre og Østerild
Høring. Energinet har den 8. oktober 2021 anmeldt kravændring ift. Kommissionens Forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (Requirements for Generators, herefter ”RfG”).


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren
Oprettelsesdato: 08-11-2021
Høringsfrist: 06-12-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-938/19 Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - miljø - direktiv 2003/87/EF - ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner - artikel 2, stk. 1 - anvendelsesområde - artikel 3, litra e) - begrebet »anlæg« - indvirkning på emissioner og forurening - sekundære enheder, der ikke som sådan skaber drivhusgasemissioner - artikel 10a - overgangsordning for gratistildeling af kvoter - dataindsamlingsskabelon - den korrigerede tildelingskvote - beregningsmetode - afgørelse 2011/278/EU - artikel 6, stk. 1, tredje afsnit - eksport af kulde til en enhed i en sektor, der er udsat for en betydelig risiko for carbon leakage

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, og artikel 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en national lovgivning, der gør det muligt at medtage sekundære enheder, som ikke udleder drivhusgas, inden for grænserne af et anlæg, der er underlagt ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union, for så vidt som de opfylder de i artikel 3, litra e), i det nævnte direktiv med senere ændringer fastsatte kriterier, herunder navnlig, at de skal kunne have indvirkning på emissionerne og forureningen med hensyn til de drivhusgasser, der er anført i bilag II til samme direktiv med senere ændringer.

2) Den korrigerede tildelingskvote, der er omhandlet i den af Europa-Kommissionen udarbejdede dataindsamlingsskabelon i henhold til artikel 7, stk. 5, i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, udgør - selv hvis den importerede målelige varme fra et anlæg, der ikke er underlagt ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union, kan henføres til en bestemt varmestrøm - en enkelt kvote, som navnlig med henblik på beregningen af antallet af gratistildelte emissionskvoter for en varmebenchmarket delinstallation skal beregnes og anvendes på grundlag af en samlet tilgang til varmestrømmene fra den pågældende delinstallation.

3) Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, i afgørelse 2011/278 skal fortolkes således, at en proces i en varmebenchmarket delinstallation ikke vedrører en sektor eller delsektor, som anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, når denne proces vedrører varmeforbruget med henblik på fremstilling af kulde til eksport og forbrug i en enhed, der ikke er underlagt ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Den Europæiske Union, og som er en del af en sektor eller en delsektor, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, eftersom varmen ikke forbruges i denne enhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 7

Henvendelse af 9/11-21 fra Bilbranchen i DI vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 12/11-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordning til de nye bilafgifter

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen fra Bilbranchen i DI af 9/11-21 vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at stille ændringsforslag, der skal afhjælpe problematikken om rettidig afgiftsberigtigelse under overgangsordningen, så fristen for indsendelse af dokumentation ændres til den 31. december 2021, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse