Energinyt 2020, uge 46

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Forsyningstilsynet

Domme
Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber i høring
Høring.

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om afvisning af Energinets anmeldelse af metode om udveksling af kapacitet via den elektriske Storebæltsforbindelse
Høring. Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet er kompetent myndighed til at godkende en metode om udveksling af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) via den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet har anmeldt metoden til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningsloven, den 1. april 2020.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristen

SKM2020.457.ØLR

Sagen angik, om indsætninger på i alt 5,6 mio. kr. på skatteyderens bankkonto udgjorde lån eller skattepligtige gaver, samt om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Landsretten tiltrådte, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at indsætningerne udgjorde lån, og landsretten fandt derudover, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Landsretten stadfæstede på denne baggrund byrettens dom (SKM2019.444.BR).


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om vedvarende energi og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 11-11-2020
Høringsfrist: 09-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-11-2020 - 15-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 03-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1674 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).
Fremsat den 12. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - lovforslag om klimaaftale
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 103

Kan ministeren bekræfte, at der ikke er behov for at yde refusion for elafgift til erhvervslivet, hvis alle virksomheder beskattes efter samme sats – f.eks. energibeskatningsdirektivets minimumssats på 0,4 øre/kWh? Kan ministeren bekræfte, at der ikke vil være noget lovgivningsmæssigt i vejen for denne model?  Svar  

Spm. 104

Vil ministeren skønne over, hvor stor en del af erhvervslivets samlede elforbrug, der udgøres af virksomheder, hvis elforbrug er blandet mellem ’erhvervsrelateret forbrug’ og ’privatforbrug’?  Svar  

Spm. 105

Kan ministeren bekræfte, at det vil være muligt at nedbringe elafgiftssatsen for alle virksomheder, hvis elforbrug er 100 pct. erhvervsrelateret, og samtidig bevare refusionsordningen for virksomheder med blandet forbrug, således at den høje sats opkræves, hvorefter der kan søges om refusion for den erhvervsrelaterede del?  Svar  

Spm. 108

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. november 2020 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringerne med CO2-kritisk el-import, jf. SAU alm. del - bilag 46.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse