Energinyt 2018, uge 48

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ny anmeldelsesbekendtgørelse trådt i kraft
Grundejer pålagt at betale for stort vandspild
Ej individuel interesse i afgørelse
Ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling
Pristillæg til forsøgsmøller på land
Hustandsvindmøller og kommunal indsigelsesret
Tilskud til biomassebaseret elproduktion
Bekendtgørelse om fjernaflæste målere
Ny projektbekendtgørelse
Politisk stemmeaftale: Justeret økonomisk regulering af vandsektoren
Højesteret har sat punktum i skattesagen om vandselskaberne
SKAT’s praksis vedrørende overskudsvarme er ændret
Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny anmeldelsesbekendtgørelse trådt i kraft

Forsyningstilsynet har udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse med ændrede krav.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Grundejer pålagt at betale for stort vandspild

Østre Landsret har afsagt dom i en sag mellem et vandværk og en grundejer, hvorimellem der var tvist om, hvorvidt [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ej individuel interesse i afgørelse

Energiklagenævnet afviste klage, idet klager ikke havde den fornødne individuelle interesse i sagen.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

SKAT’s praksis vedrørende overskudsvarme er ændret

Skattestyrelsen har valgt at ændre praksis vedrørende overskudsvarmeafgift. Praksisændringen er beskrevet ved [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling

Energistyrelsen har sendt et forslag til ny bekendtgørelse om myndighedsbetaling på energiområdet i høring.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pristillæg til forsøgsmøller på land

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Hustandsvindmøller og kommunal indsigelsesret

Klima-, energi- og forsyningsministeren har sendt udkast til ændring af lov om vedvarende energi i høring. Med [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Højesteret har sat punktum i skattesagen om vandselskaberne

Højesteret har truffet afgørelse i de to prøvesager om den skattemæssige værdi af vandselskabers aktiver. [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tilskud til biomassebaseret elproduktion

Klima-, energi- og forsyningsministeren har fremsat lovforslag om ændringer til reglerne for pristillæg til [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Bekendtgørelse om fjernaflæste målere

Energistyrelsen har sendt en ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af slutforbruget i [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny projektbekendtgørelse

Som følge af Energiaftalen af 2018 sker der en række væsentlige ændringer af projektbekendtgørelsen.


BDO

Politisk stemmeaftale: Justeret økonomisk regulering af vandsektoren

Der er indgået en politisk aftale om en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren. Aftalen ligger umiddelbart op til en øget lånefinansiering af vandsektoren - dog med bedre mulighed for dækning af finansieringsomkostninger. Derudover er der i aftalen taget politisk stilling til, at...


BDO

Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget

Skattestyrelsen ændrer - med styresignal SKM2018.582.SKTST - praksis for, hvilke af fjernvarmeselskabernes udgifter der skal anses som vederlag for overskudsvarme. Praksisændringen har betydning i de situationer, hvor en fjernvarmevirksomhed betaler for et særligt anlæg hos en virksomhed, som...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse

afgoerelse.pdf
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 14.12.2018luli_
Udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-12-2018 - 01-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-578/18 Energiavirasto

Skal artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF fortolkes således, at en person, der er forbrugerkunde hos en netvirksomhed, og som har indledt en sag for den nationale regulerende myndighed, der vedrører netvirksomheden, skal anses for at være en »berørt part« som omhandlet i artikel 37, stk. 17, der er berørt af en afgørelse truffet af en regulerende...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.48642
France, Soutien par appel d'offres au développement d'installations de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire (Decision)

Member State: France
Region: FRANCE
Primary Objective: Renewable energy
Sector: D.35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: until 01.03.2020
Notification or Registration Date: 12.07.2017
DG Responsible: Competition DG
2018/NN
Decision on 27.11.2018: Decision not to raise objections

 

Nyt fra Parlamentet

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 13. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 24 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).
Vedtaget den 27. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 30. november 2018

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Bilag

Bilag 9

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentarer til materiale fra Dansk Fjernvarme i forbindelse med foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om kommentarer til materiale fra KommuneKredit og KL i forbindelse med foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om begrebet 'falsk overskudsvarme', til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, hvilke EU-lande der beskatter højtemperatur og lavtemperatur overskudsvarme, samt hvordan dette beskattes i de pågældende lande?  Svar  

Spm. 80

Ministeren bedes kommentere på nedenstående henvendelse fra en kæde af fast food-restauranter angående muligheden for at fjerne afgiften på elektricitet, der er anvendt komfortkøling:”Når vi producerer burgere i vores køkkener, bliver der varmt. Det er faktisk så varmt, at vi må køle køkkenerne ned, for at opfylde fødevarelovgivningen, fordi eksempelvis vores chokoladeknapper smelter sammen.Alligevel skal vi betale ekstra ”komfort køl afgift” som om det var for vores komforts skyld, at vi køler ned.Det er vi nødt til, for at have ordentlige arbejdsforhold og fødevareforhold. Det er derfor ikke komfort, så den afgift burde afskaffes.”  Svar  

Spm. 82

Ministeren bedes for de seneste fem år oplyse provenuet fra afgift af elektricitet, som er anvendt til komfortkøling.  Svar  

Spm. 89

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at afskaffe reglen om, at erhvervsmæssig flytransport er undtaget for brændstofafgifter.  Svar  

Spm. 90

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at sidestille landbrug, gartneri m.v. med øvrige erhverv, hvad angår muligheden for at fradrage afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul, således at den del af energiafgiften, der trækkes fra, sænkes fra 98,2 pct. til 91,9 pct.  Svar  

Spm. 156

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at pålægge rapsolie til biobrændsel en afgift på 3,84 kr. pr. liter. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse