Energinyt 2018, uge 49

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Varmeområdet – ny anmeldelsesbekendtgørelse
Finansloven 2019
Igen udsigt til lavere afgifter
Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift
Landsretsdom om afgiftspligt for støttebrændsel

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Finansloven 2019

Ændringer for skat, moms og afgifter. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer for skat, moms og afgifter.


Deloitte

Igen udsigt til lavere afgifter

Lempelserne har til formål at gøre det billigere for erhvervene og for forbrugerne, herunder særligt for hotel- og turistbranchen, øl- og vinbranchen, landbruget samt for fly- og lystbådsejere.


Deloitte

Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift

Praksis for betaling af overskudsvarmeafgift er ændret til fordel for virksomhederne. Virksomheder, der udnytter overskudsvarme, bør derfor overveje, om tidligere afgiftsbetalinger kan ændres. Samtidig bør virksomheder, der overvejer at udnytte overskudsvarme, tage den nye praksis i betragtning.


Deloitte

Varmeområdet – ny anmeldelsesbekendtgørelse

Den nye anmeldelsesbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 29. november. Budget for kalenderåret 2019 skal således indberettes efter den nye anmeldelsesbekendtgørelse, hvor samtlige omkostninger fordeles på produktion, transmission og distribution.


Kammeradvokaten

Landsretsdom om afgiftspligt for støttebrændsel

Østre Landsret har givet Skatteministeriet medhold i, at der skal svares afgift af olie forbrugt i forbrændere til opstart og nedlukning af et affaldsforbrændingsanlæg, fordi olien skal anses for at være anvendt til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Klage tillagt opsættende virkning

afgoerelse.pdf
Afvisning af anmodning om opsættende virkning


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning

SKM2018.614.SR

Til brug for elektricitet- og varmefremstilling ville spørger forbrænde fiberfraktioner i form af en tørstoffraktion, der fremkom efter afgasning og separering af husdyrgødning.

Skatterådet bekræftede, at fiberfraktionen kunne kategoriseres som "andet affald" efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, hvorfor der ved opgørelsen af affaldsvarme-, tillægs- og kuldioxidafgiften kunne anvendes en brændværdi på 9,4 MJ/kg.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2921609
Fremtidige aktiviteter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets moms- og elafgiftstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms og godtgørelse af elafgifter med baggrund. Udgifterne er ikke anerkendt som "forberedende omkostninger til fremtidige aktiviteter".
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 15/1536820
Varmt vand og komfortkøling
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med en kontrol har fundet, at selskabet ikke har korrigeret sin tilbagebetaling af afgift for elektricitet anvendt til opvarmning af vand og komfortkøling. SKAT har således foretaget en regulering af elafgiften efter opgørelsesprincippet i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af udkast til bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten
Oprettelsesdato: 06-12-2018
Høringsfrist: 03-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-513/18 Autoservizi Giordano

Skal artikel 7 i direktiv 2003/96/EF fortolkes således, at artiklens anvendelsesområde omfatter alle virksomheder og aktører, offentlige eller private, der udfører personbefordring med bus, herunder også udlejning af bus med chauffør, og således at artiklen er til hinder for en national gennemførelsesbestemmelse for så vidt angår den del, ifølge hvilken aktører, som udfører udlejning af bus med chauffør, ikke er omfattet af kategorien af aktører, som anvender dieselolie til erhvervsmæssigt [....


Domme
C-305/17 Frie varebevægelser FENS

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Domstolens dom:

Artikel 28 TEUF og 30 TEUF skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, der fastsætter en afgift som den i hovedsagen omhandlede, som pålægges elektricitet, der eksporteres til en anden medlemsstat eller til et tredjeland, alene i det tilfælde, hvor elektriciteten er blevet produceret på det nationale område.

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Antitrust: Commission imposes binding obligations on TenneT to increase electricity trading capacity between Denmark and Germany

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.35046
Finland, Individual aid to Lahti Energia Oy for a waste gasification plant

Member State: Finland
Region: PAIJAT-HAME
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment - Environmental Aid Guidelines, 2008-2014
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Individual Application
Duration: from 13.05.2011
Notification or Registration Date: 27.06.2012
DG Responsible: Competition DG
2012/NN
Decision on 04.02.2014: Decision not to raise objections
Press release: IP/14/108
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 24.10.2018
Publication on 23.11.2018: Official Journal: JOCE C/424/2018


SA.49893
Sweden, Extension and amendment of scheme N866 / 2006 - Tax exemptions for certain renewable energy sources used for heat generation (Decision)

Member State: Sweden
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Tax advantage or tax exemption
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2019 to 31.12.2020
Notification or Registration Date: 20.12.2017
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.35586
2018/N
Decision on 19.07.2018: Decision not to raise objections
Decision on 21.11.2018: Corrigendum

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.
Fremsat den 5. december 2018

Vedtagne lovforslag

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).
Vedtaget den 6. december 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om, at affaldshåndtering ikke må skattefinansieres, skal gælde for virksomheder, men ikke for borgere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt ministeren har planer om at indføre skattefinansieret affaldshåndtering for borgere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan kommuner skal finansiere omkostninger i forbindelse med erhvervsaffald, der ikke dækkes af bloktilskuddet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om kommunerne må bruge en eventuel overkompensation til at nedsætte affaldsgebyret for borgerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 6. december 2018

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om kommentarer til materiale fra DI Energis og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om begrebet 'falsk overskudsvarme', til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om individuelle opvarmningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om eventuelle prisstigninger som følge af bortfald af de decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om valg af billigere eller grønnere varmeforsyningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor stor restgæld der er i de selskaber, som kommunerne i dag gennem kommunal garantistillelse hæfter for, såfremt kundegrundlaget af forskellige årsager smuldrer, og selskabernes investeringer dermed bringes i fare, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm., om det helt kan udelukkes, at kommunerne vil blive nødt til at trække deres kommunale garantistillelse tilbage, og at fjernvarmeselskaberne derfor tvinges til en refinansiering uden kommunal garantistillelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger at tage for at hjælpe de selskaber og deres forbrugere, der eventuelt kommer i klemme som følge af, at de nu får frataget deres ret til at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger for at hjælpe de forbrugere, der vil komme til at opleve stigende priser i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om ændring af priser for varmeforsyning i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 91

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af, at erhvervslivets fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul afskaffes helt eller fastsættes til henholdsvis 10 pct., 20 pct., 30 pct., 40 pct., 50 pct., 60 pct., 70 pct., 80 pct. eller 90 pct. for landbrug, gartnerier m.v. samt øvrige omfattede brancher.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse