Energinyt 2020, uge 49

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Grøn skattereform - nu offentliggøres første fase

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

PwC

Grøn skattereform - nu offentliggøres første fase

Regeringen har i dag, mandag den 23. november 2020, fremlagt første fase i sit udspil til en grøn skattereform, der tager afsæt i ønsket om et grønnere Danmark....


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om korrektion af klagers indbe-rettede energibesparelser vedrørende halm- og biomassekedler

Ophævelse af Energistyrelsens ophævelse af Sydfyns Elforsyning Net A/S’ afgørelse om nettilslutning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af Energinets metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2
Høring. Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet kan godkende Energinet Elsystemansvar A/S' (Energinet) metode af 1. april 2020 med efterfølgende justeringer af 19. august 2020 samt 20. november 2020, vedrørende en metode for indkøb af kapacitet for frekvens-genoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i Østdanmark (DK2).

Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance
Høring. Metoden har som baggrund, at der kan opstå ubalancer ved leverancer af energi til det danske el-system, da produktion eller forbrug afviger fra det forventede. Den gældende ordning indebærer, at balanceringstjenester skal leveres til Energinet via en balanceansvarlig aktør, der vil være ansvarlig for opståede ubalancer.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1007224
Arbejdsværelse og elafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse og nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber, BEK nr 1730 af 30/11/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-44/19 Repsol Petróleo

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Domstolens dom:

Artikel 21, stk. 3, første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at når en virksomhed, der producerer energiprodukter, der er bestemt til at blive anvendt som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, forbruger energiprodukter, som virksomheden selv har produceret, og når virksomheden ligeledes ved denne proces uundgåeligt frembringer ikke-energiprodukter, hvorfra der udledes en økonomisk værdi, henhører den del af forbruget, der fører til frembringelsen af sådanne ikke-energiprodukter, under den undtagelse til den udløsende begivenhed for afgift på energiprodukter, der er fastsat i denne bestemmelse.

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets afgørelse (eu) 2020/1790 af 16. november 2020 om bemyndigelse af portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner madeira og azorerne

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra PVC Informationsrådet om oplæg til foretræde den 26. november 2020, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er korrekt, at PVC-afgifterne ikke har nogen nævneværdig effekt på miljø, sundhed og provenu, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det er hensigtsmæssigt at indføre nye afgifter på nuværende tidspunkt, hvor dansk erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der er en fornuftig sammenhæng mellem virksomhedernes administrative bøvl og afgiftens provenu i modsætning til opfattelsen hos ’Saneringsudvalget’, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 2/2-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at kilowatt-grænsen for afregningen for elektricitet anvendt i elopvarmede helårsboliger m.v., der er omfattet af elvarmeafgiften, reduceres til 3.000 kWh om året, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at de dele af loven, der omhandler forhøjelse af rumvarmeafgiften og afgiftssatserne i cfc-afgiftsloven, udskille i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 6

Spm., om det vil blive dyrere for nogle helårshusstande og sommerhusejere, der opvarmer deres bolig med elvarme, hvis man reducerer kilowatt-grænsen for elvarmeafgiften fra 4.000 kWh. til 3.000 kWh, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en ændring af E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsprovenu, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om der er EU-krav om, at hver region skal kunne holde balancen i eget elnet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om gasfyret kraftvarme med en pris på mere end ca. 300 kr./MWh vil være den mest miljøvenlige elproduktion til balancering af de store mængder vindkraft og el fra solceller, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om statens systemansvarlige virksomhed Energinet har behov for, at der fastholdes regulerbar kraftvarmekapacitet til balancering af elsystemet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om den nuværende kapacitet af store og små kraftvarmeværker vil være en samfundsøkonomisk fordel frem for at skulle bygge nye anlæg om nogle få år, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 103

Kan ministeren bekræfte, at der ikke er behov for at yde refusion for elafgift til erhvervslivet, hvis alle virksomheder beskattes efter samme sats – f.eks. energibeskatningsdirektivets minimumssats på 0,4 øre/kWh? Kan ministeren bekræfte, at der ikke vil være noget lovgivningsmæssigt i vejen for denne model?  Svar  

Spm. 104

Vil ministeren skønne over, hvor stor en del af erhvervslivets samlede elforbrug, der udgøres af virksomheder, hvis elforbrug er blandet mellem ’erhvervsrelateret forbrug’ og ’privatforbrug’?  Svar  

Spm. 105

Kan ministeren bekræfte, at det vil være muligt at nedbringe elafgiftssatsen for alle virksomheder, hvis elforbrug er 100 pct. erhvervsrelateret, og samtidig bevare refusionsordningen for virksomheder med blandet forbrug, således at den høje sats opkræves, hvorefter der kan søges om refusion for den erhvervsrelaterede del?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse