Energinyt 2018, uge 50

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Glædelig Jul og Godt Nytår. Vi udkommer igen den 7. januar 2019.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ti teknologier viser, at fremtiden for energilagring ikke (kun) er batterier
Nyt fra Energi og forsyning
Nyt fra Energi & Forsyning nr. 1 - 2018
Nyt fra Energi & Forsyning nr. 2 - 2018

Bindende svar
Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net

Domme
Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vandforsyningsselskab

Nyt fra domstol.dk

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Ti teknologier viser, at fremtiden for energilagring ikke (kun) er batterier

Hvis man skulle kåre en konge af energilagringsteknologier, er det svært at komme udenom batterier. De dominerer både nyhedsstrømmen, finansiering og til dels virksomhedshandler. Det er imidlertid ikke det samme som, at batterier er den eneste energilagringsteknologi, der har en lys fremtid.


BDO

Nyt fra Energi & Forsyning nr. 2 - 2018

I denne udgave af vores nyhedsbrev fra energi og forsyning kan du læse om:

 • Højesteret har afsagt dom i to pilotsager, men hvilken betydning får det?
 • Køb og salg af virksomheder
 • Politisk stemmeaftale: Justeret økonomisk regulering af vandsektoren
 • Ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker
 • Hvordan forholder vandselskaberne sig efter Højesterets dom?
 • Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget


BDO

Nyt fra Energi & Forsyning nr. 1 - 2018

I denne udgave af vores nyhedsbrev fra energi & forsyning kan du læse om:

 • Opfølgning på skatteproblematikken omkring varmeselskabers forrentning af indskudskapital
 • Grundbeløb og skattepligt
 • Administrative opgaver i forsyningsbranchen
 • Høringsudkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker
 • Høringsudkast vedr. ophævelse af forbrugerbindinger og indregning af overskud fra eldrevne varmepumper


DLA Piper

Nyt fra Energi og forsyning

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om udfasning af forbruger- og produktionsbindinger, ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, økonomiske rammer for vandselskaber samt substitutionsprisprincippet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net

SKM2018.626.SR

Spørger påtænkte at etablere et damvarmelager med et varmepumpeanlæg og nogle elkedler (varmeforsyningsanlæg), som skulle anvendes til levering af fjernvarme til et fjernvarmeselskab. Elektricitet til drift af varmepumpe og elkedler planlagdes til dels leveret direkte fra spørgers vindmøller placeret på samme matrikel som varmeforsyningsanlægget og på havet, og til dels fra det offentlige net. Spørger ville evt. også levere elektricitet fra vindmøllerne til det offentlige net.

Skatterådet kunne bekræfte, at elektriciteten fra spørgers vindmøller var afgiftsfritaget forudsat, at elektriciteten ikke inden anvendelse i varmeforsyningsanlægget tilførtes det offentlige net. Det kunne endvidere bekræftes, at spørger under visse forudsætninger kunne få delvis afgiftsgodtgørelse for den elektricitet fra det offentlige net, der anvendtes i varmeforsyningsanlægget.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vandforsyningsselskab

SKM2018.627.HR

Sagen angik opgørelse af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver, som en kommune havde indskudt i et vandforsyningsselskab. Overdragelsen var omfattet af ligningslovens § 2, og den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver skulle således fastsættes efter denne bestemmelse.

Højesteret fandt, at den beregningsmetode, som SKAT (nu Skattestyrelsen) havde anvendt, ikke udgjorde et egnet grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver.

Højesteret udtalte, at det for vandforsynings- og spildevandsvirksomhed gælder, at der påhviler selskaberne en forsyningspligt, og at "hvile i sig selv"-princippet indebærer, at der ikke kan tjenes penge på aktiviteterne. Højesteret fandt på denne baggrund, at det afgørende for den skattemæssige værdiansættelse af aktiverne måtte være, hvilken værdi aktiverne måtte skønnes at have haft for vandselskabet. Højesteret fandt, at den beregningsmetode, hvorved den regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), var et rimeligt udtryk for, hvorledes aktivernes værdi efter ligningslovens § 2 burde fastsættes.

Højesteret havde ikke fornødent grundlag for at fastslå, hvad POLKA-værdien ville udgøre i forbindelse med kommunens overdragelse af aktiver i den konkrete sag. Sagen blev som følge heraf hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Retten i Glostrup
Afgørelse om konvertering fra naturgas til fjernvarme i Helsingør Kommune ophævet

Energiklagenævnets godkendelse af Helsingør Kommunes konvertering fra naturgas til fjernvarme i 8 områder er ophævet af retten, da der ikke var sikkerhed for den samfundsøkonomiske fordel


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forsyningstilsynets kontaktudvalg
Oprettelsesdato: 11-12-2018
Høringsfrist: 18-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer
Oprettelsesdato: 14-12-2018
Høringsfrist: 11-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer
Oprettelsesdato: 14-12-2018
Høringsfrist: 11-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FORVALTNING AF ENERGIUNIONEN OG KLIMAINDSATSEN, OM ÆNDRING AF DIREKTIV 94/22/EF, DIREKTIV 98/70/EF, DIREKTIV 2009/31/EF, FORORDNING (EF) NR. 663/2009, FORORDNING (EF) NR. 715/2009, DIREKTIV 2009/73/EF, RÅDETS DIREKTIV 2009/119/EF, DIREKTIV 2010/31/EU, DIREKTIV 2012/27/EU, DIREKTIV 2013/30/EU OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/652 OG OM OPHÆVELSE AF FORORDNING (EU) NR. 525/2013

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Energifællesskabets ministerråd om forlængelse af ansættelsesperioden for direktøren for Energifællesskabets sekretariat - Godkendelse

KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5.12.2018 om euroens internationale rolle på energiområdet

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM FREMME AF ANVENDELSEN AF ENERGI FRA VEDVARENDE ENERGIKILDER (OMARBEJDNING)

 

Nyt fra Kommissionen

Commissioner Miguel Arias Cañete welcomes the provisional political agreement on a proposal to enhance the role of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.

Bilag

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering af EFK om ÆF L119
Ændringsforslag til L119

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Henvendelse af 12/12-18 fra Dansk Affaldsforening

Bilag 6

Betænkning afgivet den 13/12-18

Bilag 8

Henvendelse af 17/12-18 fra KL om supplerende bemærkninger til høringssvar af 5/12-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om, at affaldshåndtering ikke må skattefinansieres, skal gælde for virksomheder, men ikke for borgere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt ministeren har planer om at indføre skattefinansieret affaldshåndtering for borgere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan kommuner skal finansiere omkostninger i forbindelse med erhvervsaffald, der ikke dækkes af bloktilskuddet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om kommunerne må bruge en eventuel overkompensation til at nedsætte affaldsgebyret for borgerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/12-18 fra Dansk Affaldsforening, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 119 - Svar på spm. 5.pdf

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig om liberalisering af fjernvarme og afskaffelse at tilslutningspligtenFølgebrev_
Bemærkninger til L97 VivaBolig Plus Bolig

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 14/12-18

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om individuelle opvarmningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om eventuelle prisstigninger som følge af bortfald af de decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om valg af billigere eller grønnere varmeforsyningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor stor restgæld der er i de selskaber, som kommunerne i dag gennem kommunal garantistillelse hæfter for, såfremt kundegrundlaget af forskellige årsager smuldrer, og selskabernes investeringer dermed bringes i fare, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm., om det helt kan udelukkes, at kommunerne vil blive nødt til at trække deres kommunale garantistillelse tilbage, og at fjernvarmeselskaberne derfor tvinges til en refinansiering uden kommunal garantistillelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger at tage for at hjælpe de selskaber og deres forbrugere, der eventuelt kommer i klemme som følge af, at de nu får frataget deres ret til at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger for at hjælpe de forbrugere, der vil komme til at opleve stigende priser i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om ændring af priser for varmeforsyning i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om kommentarer til henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 80

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

Bilag 91

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer)

Spørgsmål og svar

Spm. 156

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at pålægge rapsolie til biobrændsel en afgift på 3,84 kr. pr. liter. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse