Energinyt 2020, uge 50

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Varmepumpe eller fjernvarme med tilskud
Skat, Skat ikke? – skattefri vandværker og organisationsformer
Grøn vejtransport- vejen mod et grønnere Danmark
Grøn skattereform
Grøn skattereform - Grøn omstilling - Endelig aftale på plads
Finanslov 2021

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skat, Skat ikke? – skattefri vandværker og organisationsformer

I kølvandet af muligheden for, at vandforsyninger med en leveret mængde på under 800.000 m3 kan udtræde af Vandsektorlovens økonomiske regulering og dermed også skattepligten, har der åbnet sig et nyt vindue for de forbrugerejede vandforsyninger, som måske – måske ikke - kan løse en række andre...


BDO

Varmepumpe eller fjernvarme med tilskud

Politisk er der de seneste år opnået enighed om at udarbejde fire puljer med midler til tilskud. Det primære formål er at få udfaset olie og gas i private boliger over hele landet. To af puljerne, skrotningsordningen og bygningspuljen, har været gældende i et stykke tid nu, men de to sidste...


Beierholm

Grøn skattereform

Nye skattelettelser og afgiftsændringer


PwC

Grøn skattereform - Grøn omstilling - Endelig aftale på plads

Regeringen (S) har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået en endelig politisk aftale om en grøn...


PwC

Grøn vejtransport- vejen mod et grønnere Danmark

Der er netop indgået aftale om en grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen indeholder planer om både grønnere transport-midler og omlægning af...


PwC

Finanslov 2021

Regeringen (S) præsenterede søndag den 6. december 2020 sin aftale om Finansloven for 2021, som regeringen har indgået sammen med Radikale Venstre, Socialistisk...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse i sag om særkontrol af energibesparelser vedrørende halm- og biomasse-kedler


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 10. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om, hvilke faglige omstændigheder der har ændret sig siden sidste gang, at Folketinget debatterede PVC-afgifter, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Opdateret ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om elforbrug i elopvarmede boliger og elvarmeafgifter, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om det kan blive dyrere for nogle danske helårshusstande og sommerhusejere, hvis man følger anbefalingen fra DI og Dansk Metal, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor mange kWh el et gennemsnitligt helårshus anvender om året udelukkende til opvarmning, hvis huset henholdsvis opvarmes ved en varmepumpe eller el-radiatorer, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en ændring af E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsprovenu, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om der er EU-krav om, at hver region skal kunne holde balancen i eget elnet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om gasfyret kraftvarme med en pris på mere end ca. 300 kr./MWh vil være den mest miljøvenlige elproduktion til balancering af de store mængder vindkraft og el fra solceller, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om statens systemansvarlige virksomhed Energinet har behov for, at der fastholdes regulerbar kraftvarmekapacitet til balancering af elsystemet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om den nuværende kapacitet af store og små kraftvarmeværker vil være en samfundsøkonomisk fordel frem for at skulle bygge nye anlæg om nogle få år, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren er enig i, at elvarme med varmepumpe er at foretrække frem for opvarmning med el-paneler/-radiatorer m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om en ændring som forudsat i spørgsmål 2 vil give boliger, der er opvarmet med el-paneler/-radiatorer en øget tilskyndelse til at installere en varmepumpe, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en ændringen som forudsat i spørgsmål 2 vil betyde, at flere husstande møder samme elafgift på deres marginale elforbrug, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om det er ønskværdigt at tilstræbe, at alle husstande har en ensartet tilskyndelse til at nedbringe deres almindelige elforbrug, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om den i spørgsmål 2 forudsatte ændring vil give flere husstande med elopvarmede boliger en tilskyndelse til at energirenovere boligen, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 76

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af vandafgiftsloven og vandforsyningsloven (forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandbidraget)

Spørgsmål og svar

Spm. 132

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 44 oplyse fordelingsvirkningerne ved forskellige satser kr./ton CO2 opdelt på indkomstdeciler, samt oplyse virkningen på Gini-koefficienten for de forskellige satser?  Svar  

Spm. 175

I aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” er der afsat et provenutab på ca. 100 mio. kr. i 2022 voksende til ca. 900 mio. kr. i 2030 til at finansiere en forlængelse af særordningen med lav elafgift på kørestrøm. Ministeren bedes redegøre for, hvad effekten vil være, såfremt provenutabet i stedet anvendes på at hæve det aftalte bundfradrag for nulemissionsbiler: Hvor meget kan fradraget i så fald hæves med? Og hvilken effekt vil det få for det forventede antal nulemissionsbiler i perioden og for CO2-udledning?  Svar  

Spm. 199

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 12 bedes ministeren redegøre for, hvordan zoologiske haver og akvarier behandles momsmæssigt i andre lande?  Svar  

Spm. 200

Er ministeren enig i, at en ligestilling på energiafgiftsområdet – således at zoologiske haver og akvarier får fuld afløftning for energiafgifter – ikke vil være et statsstøtteretligt problem, i det konkurrenterne – som forlystelsesparker – allerede har fuld afløftning i dag?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse