Energinyt 2020, uge 53

Kære læser !

Allerførst vil jeg ønske dig og dine et Godt Nytår.

Jeg skrev godt nok før jul, at næste EnergiNyt udkom den 11. januar, men der er nu kommet en del nyt, så jeg har ombestemt mig og du får her en EnergiNyt, der dækker 2020's sidste uger.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Et usædvanligt år går på hæld

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Et usædvanligt år går på hæld

Ved årsskiftet sidste år var der næppe nogen, der havde forudset udfaldet af 2020. Selvom 2020 har været et år præget af coronakrisen, som har sat en stopper for flere ting i samfundet, så har forsyningssektoren stadigvæk oplevet fremgang. For mange forsyningsvirksomheder har året også været...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om anmodning om dispensation fra krav om opsætning af fjernaflæst elmåler

Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om klage over for høje varmepriser og administrations- og lønomkostninger hos Sorø Fjernvarme

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om ansøgning om forlængelse af tilsagn om pristillæg i henhold til § 45 a, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi som følge af reinvesteringer

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om særkontrol af energibesparelser vedrørende halm- og biomassekedler

Stadfæstelse af Energistyrelsesn afgørelse i sag om særkontrol af energibesparelser vedrørende halm- og biomassekedler


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring over Energinets metodeanmeldelse om afskaffelse af krav om tællerstande i forskrift D1, H1 og I
Høring. Energinet har den 18. december 2020 anmeldt tre metoder til Forsyningstilsynet med henblik på at fjerne alle krav om tællerstande i forskrift D1, H1 og I.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker, BEK nr 2161 af 14/12/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget), BEK nr 2294 af 29/12/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr 2291 af 30/12/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om foreninger til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet, BEK nr 2278 af 29/12/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v., BEK nr 2277 af 29/12/2020. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-01-2021 - 02-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 14-01-2021
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

rådets afgørelse (eu) 2020/1791 af 16. november 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på »traditionel« rom fremstillet i guadeloupe, fransk guyana, martinique eller réunion

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1629 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).
Fremsat den 22. december 2020

Vedtagne lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).
Vedtaget den 21. december 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringssvar
Høringsskema

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse