Energinyt 2021, uge 02

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Forsyningstilsynet sender vejledende udtalelse i høring: Vigtige forhold om indregning af ”grønne” omkostninger i fjernvarmepriserne

Nyt fra Energiklagenævnet

Domme
Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 - spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomt

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Forsyningstilsynet sender vejledende udtalelse i høring: Vigtige forhold om indregning af ”grønne” omkostninger i fjernvarmepriserne

Den 18. november 2020 sendte Forsyningstilsynet en vejledende udtalelse om indregning af grønne omkostninger i fjernvarmepriserne i høring.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om stikprøvekontrol vedrørende indberettede energibesparelser for 2016


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 - spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomt

SKM2021.22.BR

Skatteministeriet indbragte en afgørelse fra Landsskatterettens af 10. august 2020 for domstolene med påstand om, at det sagsøgte selskab skulle anerkende, at selskabets godtgørelse af elektricitetsafgift og gasafgift for godtgørelsesperioden 3. kvartal 2012 ikke blev ændret. Endvidere nedlagde ministeriet påstand om, at selskabet skulle betale de efter Landsskatterettens afgørelse udbetalte godtgørelsesbeløb samt den udbetalte rentegodtgørelse heraf.

Landsskatteretten havde ved den indbragte afgørelse bemærket, at som Landsskatteretten fortolkede SKATs afgørelse, havde SKAT foretaget kontrol for og genoptaget hele perioden fra 1. januar 2010 30. juni 2013, men dog ikke ændret 3. kvartal 2012, idet selskabet for dette kvartal skulle have tilbagebetalt 4.225 kr. i afgiftstilsvar. Landsskatteretten fandt under hensyn til, at SKAT må anses for at have kontrolleret og genoptaget hele perioden, "rettest", at SKAT ændrede selskabets afgiftsgodtgørelse for hele perioden 1. januar 2010 30. juni 2013, herunder 3. kvartal 2012.

Byretten afsagde (udeblivelses)dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstande, da selskabet grundet den lave sagsgenstand, og da selskabet var under likvidation, ikke ville afgive svarskrift i sagen. Landsskatterettens afgørelse blev dermed ændret i Skatteministeriets favør.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af to ændringsbekendtgørelser: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse.
Oprettelsesdato: 15-01-2021
Høringsfrist: 12-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Domstolens dom:

1) Den Italienske Republik frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

3) Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger.

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifer

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

3. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil kommentere henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifter, til skatteministeren

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 4

Revideret tidsplan for behandlingen af lovforslaget

Bilag 5

Udkast til betænkning over lovforslaget

Bilag 6

Betænkning afgivet 15. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslagets effekt på gini-koefficienten, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 131 - svar på spm. 1

Spm. 2

Spm. om, hvordan afgiftsstigningen er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 131 - svar på spm. 2.pdf

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 112

Vil ministeren på baggrund af turismeindustriens problemer som følge af corona-pandemien oplyse, om regeringen vil overveje af fjerne el-afgiften for zoologiske haver, akvarier og museer? Endvidere bedes ministeren bekræfte, at det vil koste ca. 15 mio. kr. at fjerne elafgiften for førnævnte institutioner og vurdere effekterne af et sådant tiltag i forhold til konkurrenceevnen.  Svar  

Spm. 227

Vil ministeren redegøre for muligheden for og for de provenumæssige konsekvenser ved at ligestille skatter og afgifter for henholdsvis varevogne og lastbiler, der kører på diesel, med varevogne og lastbiler, der kører på biogas, således at skatter og afgifter på køretøjerne bliver ligestillet pr. kørt kilometer og ved anskaffelse?  Svar  

Spm. 228

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis brændstofafgiften på biogas til biogasdrevne last- og varebiler sænkes med 20 pct.?  Svar  

Spm. 229

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis biogas til transport fritages for CO2-afgifter og ligestilles med andre biobrændstoffer?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse