Energinyt 2018, uge 15

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
1 indstilling

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 11.05.2018
Høring - Energinets anmodning om ændring af Capacity Calculation Regions (herunder placering af COBRAcable)


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Refusionsbekendtgørelsen, kulbrinteaktiviteter
Oprettelsesdato: 09-04-2018
Høringsfrist: 07-05-2018

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Oprettelsesdato: 11-04-2018
Høringsfrist: 09-05-2018

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndbog for energikonsulenter 2016
Oprettelsesdato: 11-04-2018
Høringsfrist: 09-05-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-31/18 Elektrorazpredelenie Yug

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 17. januar 2018 - »Elektrorazpredelenie Jug« EAD mod Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)


Indstillinger
C-561/16 Energipolitik Saras Energía

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2012/27/EU - fremme af energieffektivitet - ordning for energispareforpligtelser - andre strategiske foranstaltninger - national energisparefond - obligatorisk bidragsbetaling - forpligtede energidistributører og/eller energileverandører i detailleddet - begrundelse

Generaladvokatens indstilling:

1. En national bestemmelse om at indføre en national ordning for energispareforpligtelser, hvorved de forpligtede virksomheder kun kan opfylde deres forpligtelser ved at yde et årligt finansielt bidrag til en national energisparefond, der er etableret i henhold til artikel 20, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, kan udgøre et andet politiktiltag i henhold til direktivets artikel 7, stk. 9, hvis denne bestemmelse sikrer et tilsvarende niveau for besparelser som ordningen for energispareforpligtelser i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1, og i øvrigt opfylder kravene i henhold til artikel 7, stk. 10 og 11.

2. Det er i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 og 4, i direktiv 2012/27, at kun bestemte led i en bestemt leverandørkæde og ikke andre led i samme kæde pålægges energispareforpligtelser.

3. Udpegelsen af bestemte virksomheder som forpligtede parter i henhold til artikel 7, stk. 1 og 4, i direktiv 2012/27 forudsætter fremlæggelse af de kriterier, der ligger til grund for, at disse virksomheder medtages, men andre virksomheder ikke pålægges at yde bidrag.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Fremsat den 11. april 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt undtagelsen af solcelleanlæg i egen forbrugsinstallation potentielt vil mindske udbygningen af solcelleanlæg, såfremt lovforslaget bliver vedtaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt man har overvejet at følge anbefalingerne fra Vedvarende Energi og lade solcelleanlæg i egen forbrugsinstallation modtage støtte for den del af elproduktionen, som sælges til nettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm, om, hvorvidt man med den nuværende formulering af lovforslaget ikke unødigt vil hæmme den i forvejen langsommelige udbygning af bygningsintegrerede solceller i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 177

Publikationen Kontrolaktiviteter 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 310

Kan ministeren bekræfte, at det er op til de enkelte lande, der figurerer på EU’s såkaldte gråliste for skattely, hvorvidt de vil offentliggøre deres såkaldte ”commitment letters”, altså de breve, hvor de klargør, hvilke aktiviteter der vil blive igangsat med henblik på ikke længere at figurere på EU’s skattelylister? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, om dette sikrer den tilstrækkelige transparens i arbejdet med EU’s skattelylister.  Svar  

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven.  Svar  

Spm. 320

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som er gældende for helårsboliger.  Svar  

Spm. 321

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug, så al energi belægges med EU’s minimumsafgift.  Svar  

Spm. 322

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets elforbrug, så alt elforbrug belægges med EU’s minimumsafgift.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse