Energinyt 2016, uge 04


 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - Januar 2016

I dette nummer har vi bl.a. fokus på nye regler på persondataområdet, lønprocessen og tilskud til varme produceret på biogas.

 • Styr på lønprocessen?. Vi oplever, at løn bliver et mere og mere komplekst område med store krav til det enkelte lønbogholderi. Vores erfaring er, at langt de fleste får udbetalt korrekt løn, men vi oplever, at processen for selve lønbehandlingen ofte kan effektiviseres.
 • Privacy - ny EU-lovgivning på vej. Når EU's databeskyttelsesforordning træder i kraft i starten af 2018, øges kravene til virksomhedernes håndtering og beskyttelse af persondata væsentligt fra dag 1.
 • Etablering af samarbejde mellem forsyninger - effektiv projektledelse af integration. Ved etablering af samarbejde mellem forsyningsvirksomheder er der en række områder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med selve integrationen og opbygningen af de(t) nye selskab(er). Når beslutningen om samarbejdsmodel (fuld fusion, fælles holdingselskab, fælles serviceselskab eller shared service center) er truffet og sammenlægningen er forestående, er det centralt at etablere et samlet overblik over alle de kommende aktiviteter.
 • Tilskud til varme produceret på biogas . EU statsstøttegodkendte lige før jul tilskud til biogas, der anvendes til varmeproduktion og transport. Tidligere har der stort set kun været tilskud til el, der er produceret på biogas. Det blev med Energiaftalen fra 2012 vedtaget, at der skulle indføres tilskud til forskellige anvendelser af biogas. Disse tilskud skulle dog statsstøttegodkendes ved EU-kommissionen inden de kunne implementeres i dansk ret.
 • Forbud mod opsigelse begrundet i handicap . Opsigelse af en syg medarbejder kan være i strid med forskelsbehandlingsloven, som forbyder opsigelse begrundet i bl.a. handicap. Opsiges en handicappet medarbejder i strid med forskelsbehandlingsloven kan det ifølge retspraksis koste arbejdsgiveren op mod 12 måneders løn i godtgørelse. Men hvornår er en medarbejder egentligt handicappet?
 • Deltag i diskussionerne i vores 3 nye ERFA-grupper for vand og spildevand, varme og affald samt el
 • Aktuelle seminarer


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr. 1011-14-139, som er afgjort den 30. marts 2015

Afgørelse
Effektiviseringskrav for elnetselskaberne for 2015
Bilag 1 - Energitilsynets afgørelse

Afgørelse
Effektiviseringskrav for elnetselskaberne for 2015
Bilag 1 - Energitilsynets afgørelse


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Metodegodkendelse: Ændring af Energinet.dk's kommercielle afbrydelighedskoncept (gas)
Sekretariatsafgørelse, gas. Journalnr.: 15/08765 Sekretariatet for Energitilsynet har metodegodkendt en justering af Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept. Afbrydelighedskonceptet er en del af Energinet.dk’s forsyningssikkerhedsmodel, hvor Energinet.dk køber retten til at afbryde en stor kommerciel gaskundes gasforsyning under særlige omstændigheder. Ændringen skyldes, at det tyske transmissionssystem ved Ellund udvides fra 1. januar 2016. Den tyske systemudvidelse betyder, at Energinet.dk fremadrettet ikke har samme behov for kommercielt afbrydelige forbrugere. Sekretariatet har godkendt, at kriteriet for deltagelse ændres til at kun kommercielt afbrydelige forbrugere øst for kompressorstationen i Egtved kan deltage i konceptet, og at Hyper72 produktet udgår af konceptet

Metodegodkendelse: Tillæg til Energinet.dks kommercielle balancemodel - Gas
Sekretariatsafgørelse, gas. Journalnr.: 15/06234 Sekretariatet for Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte tillæg til den kommercielle balancemodel for det danske gastransmissionssystem. Energitilsynet godkendte Energinet.dk’s kommercielle balancemodel den 23. september 2014. Formålet med Energinet.dk’s tillæg til balancemodellen er at indføre en datamodel for levering af forbrugsdata for nDMS kunderne (de ikke-timeaflæste forbrugere). Tillægget indeholder derudover indførelse af en tilbagebetalingsmodel, bibeholdelse af prisloft/bund for afregningsprisen af ubalancer og bibeholdelse af beregningsmetoden for den neutrale gaspris. Med indførelse af en datamodel for nDMS kunderne vil den danske balancemodel være i fuld overensstemmelse med de fælleseuropæiske regler om balancering (balancekoden).

Tilkendegivelse - Principper ved opgørelsen af forrentningsgrundlag m.v. efter varmeforsyningsloven
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 15/10485 Energitilsynet tilkendegav, hvorledes flere forhold vedrørende varmeforsyningsvirksomhedernes opgørelse af deres forrentningsgrundlag skulle håndteres. Tilkendegivelsen indebar bl.a. en stillingtagen til anvendelsen af Energitilsynets tilkendegivelse af 29. april 2008 om ”Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” med tilhørende komponentliste.

I/S Amager Ressourcecenter ansøger om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 13/01263 Energitilsynet imødekom ikke ARCs ansøgning om dispensation således, at: 1) ARC ikke skal anmelde budgetter, men alene priseftervisninger, 2) ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller således at ARC i sine priseftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over- eller underdækninger, og 3) ARC kan budgettere med varmeprismæssige underdækninger

Afslag på håndhævelse af dele af Energitilsynets afgørelse af 17. juni 2002 om NESA og AAB AFD. 39
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 12/10165 Energitilsynet pålagde ved afgørelse af 17. juni 2002 NESA Varme A/S at afregne fjernvarmen fra NESA Produktion A/S til en substitutionspris. NESA Varme A/S leverede fjernvarmen videre til beboerne i Boligforeningen AAB Afdeling 39 i Hjortekær. Boligforeningen klagede i 2012 til Energitilsynet med oplysning om, at nu E.ON Varme Danmark ApS ikke havde efterkommet Energitilsynets pålæg af 17. juni 2002. Afgørelsen er givet som en formandsafgørelse, fordi der er tale om et afslag på at håndhæve en tidligere afgørelse fra Energitilsynet.

Odense Kraftvarmeværk A/S - genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme
Tilsynsafgørelse, varme.

Journalnr.: 12/11100 Energitilsynet tilkendegav, at omkostningsfordelingen mellem varme- og affaldssiden i Odense Kraftvarmeværk skulle være 60/40. Dette medførte, at der skal tilbageføres ca. 59 mio. kr. fra affaldssiden til varmesiden i kraftvarmeværket. Energitilsynet tog stilling til, hvilke omkostninger der var særomkostninger for varme- henholdsvis affaldssiden, og hvilke omkostninger der var fællesomkostninger. Energitilsynet vurderede bl.a., at omkostningerne til transport af affald var en fællesomkostning. Der var tale om genbehandling af en sag, som Energiklagenævnet tidligere havde hjemvist til fornyet behandling.Sagens parter har meddelt sekretariatet, at de tager tilkendegivelsen til efterretning. Forhandlingen efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er derfor afsluttet. Der er på baggrund af forhandlingen ikke sket ændringer i tilkendegivelsen af 24. februar 2015. Odense Kraftvarmeværk og Fjernvarme Fyn har meddelt sekretariatet, at beløbet på 59 mio. kr. vil blive efterreguleret inden udgangen af maj 2015. Sekretariatet forstår meddelelsen således, at Odense Kraftvarmeværk og Fjernvarme Fyn har fremsendt en plan for efterreguleringen af de 59 mio. kr. Sekretariatet har godkendt planen, da den ikke anses for at være urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Med godkendelsen af planen for efterreguleringen af de 59 mio. kr. er sagen herefter afsluttet.

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 14/04034 Energitilsynet har truffet afgørelse om, at omkostninger til afgift af affald anvendt som brændsel (”Tillægsafgift”) og omkostninger til CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel først kan anses for at være indregningsberettigede i varmeprisen fra tidspunktet for anmeldelse til Energitilsynet.

Prislofter
Udmelding af prisloft 2016

Øvrige sekretariatsafgørelser
Sekretariatsafgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for år 2013

Høring, el. Frist: 25. januar 2016
Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016

Høring, gas. Frist: 3. februar 2016
Energitilsynet har modtaget en anmeldelse fra Energinet.dk (gas) om ændring af multiplikator og sæsonprofil for fastsættelse af transmissionstariffer for de korte transportprodukter, dvs. kapacitetsprodukter på mindre end et år.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle kommentarer til Energinet.dk’s metodeanmeldelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal

15-2814066

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen) som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2015.447.LSR.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at klager var berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Der er adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, fra og med den 1. november 2011.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal

SKM2016.41.SKAT

Vedrører: Gasafgiftsloven § 8, stk. 4. CO2-afgiftsloven § 7, stk. 6

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen) som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2015.447.LSR .

Landsskatteretten traf afgørelse om, at klager var berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Der er adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, fra og med den 1. november 2011.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift - propan fremstillet på basis af biomasse

SKM2016.37.SR

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 16 og nr. 19. Gasafgiftsloven § 1, stk. 1

Skatterådet kan ikke bekræfte, at propan fremstillet på basis af biomasse skal anses for at være biogas efter gasafgiftsloven.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at propan fremstillet på basis af biomasse skal anses for at være en bioolie efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 19.

Skatterådet finder, at propan til varmefremstilling er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16 for anden flaskegas i form af LPG.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om klageren ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som ét eller to anlæg.

SKM2015.790.LSR

Vedrører: Gasafgiftsloven § 8, stk. 2. Kulafgiftsloven § 1, stk. 1, § 2, stk. 2, § 5, stk. 3 og stk. 7-10, § 7a, stk. 2 og 3. Kuldioxidafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 2 og 4, § 2, stk. 1, nr. 15, § 5, stk. 3, § 7a

LSR fandt, at et gasturbineanlæg og et affaldsforbrændingsanlæg, der befandt sig på samme adresse, måtte anses for 2 anlæg i energiafgiftsmæssig forstand.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Genoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal

Udkastet til styresignal: 15-2814066

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen) som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2015.447.LSR.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at klager var berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Der er adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, fra og med den 1. november 2011.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Fjernvarme
 • FSR - danske revisorer
 • DI

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  Satsændringer vedrørende energiafgifter 2016.


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
  Oprettelsesdato: 21-01-2016
  Høringsfrist: 15-02-2016

  Høring over udkast til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Nedlæggelse af Energisparerådet)
  Oprettelsesdato: 26-01-2016
  Høringsfrist: 23-02-2016


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 15157 2015 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg - Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen (forskriftsproceduren med kontrol)

  ST 5536 2016 INIT: Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

  ST 5539 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder

   

  Nyt fra Kommissionen - konkurrence

  SA.42424
  Denmark, Reduced contribution to financing of RES support for energy-intensive users

  Member State:Denmark
  Primary Objective:Environmental protection
  Aid instrument:Other
  Case Type:Scheme
  Duration:until 31.12.2020
  Notification or Registration Date:02.07.2015
  DG Responsible:Competition DG
  2015/N
  Decision on 31.08.2015:Decision not to raise objections
  Decision Text:Letter to the Member State - working language en Published on 14.10.2015
  Publication on 06.11.2015:Official Journal:JOCE C/369/2015


  SA.39869
  Bulgaria, Corporate tax exemption scheme

  Member State:Bulgaria
  Primary Objective:Regional development
  Legal basis primary:Art. 107(3)(a) TFEU - Least developed regions
  Legal basis secondary:GBER - General Block Exemption Regulation (651/2014) 2014-2020
  Aid instrument:Tax allowance
  Case Type:Scheme
  Duration:from 31.03.2015 to 31.12.2020
  Notification or Registration Date:12.11.2014
  DG Responsible:Competition DG
  2014/N
  Decision on 14.09.2015:Decision not to raise objections
  Decision Text:Letter to the Member State - working language en Published on 12.10.2015
  Publication on 06.11.2015:Official Journal:JOCE C/369/2015


  SA.33206
  Germany, Alleged unlawful State aid to German Youth Hostel Association (DJH) – Tax measures

  Member State:Germany
  Legal basis primary:No aid in the sense of Art. 107(1) TFEU
  Sector:I.55.1 - Hotels and similar accommodationI.55.9 - Other accommodation
  Aid instrument:Tax allowance
  Case Type:Ad Hoc Case
  Notification or Registration Date:20.06.2011
  DG Responsible:Competition DG
  2015/NN
  Decision on 26.10.2015:Decision does not constitute aid
  Decision Text:Letter to the Member State - working language en Published on 06.11.2015
  Publication on 20.11.2015:Official Journal:JOCE C/387/2015

   

  Nyt fra Parlamentet

  Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF  

   


  Indholdsfortegnelse