Energinyt 2016, uge 22

.

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt fra Energi & Forsyning maj 2016
Energi & Forsyning - Juni 2016

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag


 

Artikler og interessante links

DLA Piper

Nyt fra Energi & Forsyning maj 2016

Bliv opdateret på seneste nyt inden for energi og forsyning i vores seneste nyhedsbrev.


EY

Energi & Forsyning - Juni 2016

I denne udgave

  • Omlægning af regnskabsår for fjernvarmeselskaber
  • Afskaffelse af PSO-afgiften gør Danmark grønnere
  • Solceller underlægges mildere skatteregler
  • Elektronisk ESPD ved EU-udbud - hvad, hvorfor og hvordan?
  • Hvilke danske energihandelsselskaber bliver omfattet af MiFID II?
  • EY's magasin Energi & Forsyning nr. 55
  • Opdateret lovsamling for vandsektoren
  • Deltag i diskussionerne i vores 4 ERFA-grupper
  • • Aktuelle seminarer


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afvisning af klage på grund af overskridelse af klagefrist

Afgørelse
Klage afvist, da klagefristen overskredet med godt 3 uger.

Afgørelse
Klage over kommunal projektgodkendelse afvist, da ej retlig og individuel interesse i godkendelse af projekt om udskiftning af en fjernvarmeledning.

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da klager ej anmeldt solcelleanlægget rettidigt. Faktisk sket nettoafregning i godt to år, kunne ikke føre til andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirksomhedsydelser
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 15/12165 Sagen vedrører Dansk Energis anmeldelse af vejledende standardgebyrer for visse ydelser fra elnetvirksomhederne (branchevejledning). Energitilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger, og sagen forelægges for Energitilsynet med henblik på stillingtagen til, om den anmeldte branchevejledning kan tages til efterretning.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla

Skal artikel 14, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, som senest ændret ved Rådets direktiv 2004/75/EF af 29. april 2004 , fortolkes således, at punktafgift ikke kan pålægges leveringen af energiprodukter under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor disse produkter leveres som brændstof til et skib med henblik på sejlads i [EU]-farvande, der har til formål uden...


Domme
C-418/14 ROZ-SWIT

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Niende Afdeling) for ret:

Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, som ændret ved Rådets direktiv 2004/75/EF af 29. april 2004 og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de:

– ikke er til hinder for en national lovgivning, i henhold til hvilken sælgerne af brændsel til opvarmning er forpligtede til inden for en fastsat frist at fremlægge en månedlig oversigt over købernes erklæringer, hvorefter de købte varer er bestemt til opvarmningsformål, og

– er til hinder for en national lovgivning, i henhold til hvilken det i tilfælde af manglende fremlæggelse af en sådan oversigt inden for den fastsatte frist er punktafgiftssatsen for motorbrændstof, som finder anvendelse på den solgte brændsel til opvarmning, skønt det er fastslået, at der ikke er tvivl om varernes bestemmelse til opvarmningsformål.


C-355/14 Polihim-SS

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Domstolens dom:

1) Artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at salget af en punktafgiftspligtig vare, som en godkendt oplagshaver har oplagt i et afgiftsoplag, først indebærer en overgang til forbrug heraf på det tidspunkt, hvor varen fysisk forlader dette afgiftsoplag.

2) Artikel 14, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, sammenholdt med artikel 7 i direktiv 2008/118, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at de nationale myndigheder giver afslag på at punktafgiftsfritage energiprodukter, der efter at være blevet solgt af en godkendt oplagshaver til en mellemhandler, videresælges af sidstnævnte til en endelig forbruger, som opfylder samtlige krav i national ret for en punktafgiftsfritagelse, og til hvem den godkendte oplagshaver direkte har leveret varerne fra sit afgiftsoplag, alene med den begrundelse, at den mellemliggende køber, der af den godkendte oplagshaver er blevet angivet som modtager heraf, ikke har egenskab af endelig forbruger, som i henhold til national ret har tilladelse til at modtage punktafgiftsfritagne energiprodukter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 9840 2016 INIT: RAPPORT FRA KOMMISSIONEN om, hvorvidt der er tilstrækkelige nationale ekspertressourcer til at udføre myndighedsfunktionerne i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2013/30/EU

ST 9319 2016 INIT: Kommissionens afgørelse om godkendelse på vegne af Den Europæiske Union af det ministerielle rammedokument om ren energi - Fastlæggelse af EU's holdning

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Vedtaget den 2. juni 2016

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).
Vedtaget den 2. juni 2016

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse