Energinyt 2016, uge 25

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Domme
Kuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding - administrativ praksis

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på et forhøjet pristillæg stadfæstet, da klager ikke rettidigt havde indgået en bindende købsaftale om et solcelleanlæg. Væsentlige ændringer af anlæggets ydeevne og antal paneler udgjorde en ny aftale, ikke et aftaletillæg.
Bilag

Afgørelse
Afslag på pristillæg efter VE-lovens § 47, stk. 5, stadfæstet, da klager ikke havde foretaget en af de fire handlinger, jf. L 900 af 4. juli 2013, § 4 rettidigt. At kommunen ikke krævede ansøgning om byggetilladelser førte ikke til andet resultat.

Afgørelse
Aalborg Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt ophæves


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist:
Høring – Nordiske TSO’ers forslag til ordninger for tilfælde,
hvor der er mere end én Nominated Electricity Market Operator ("NEMO") i et budområde

Energinet.dk: Allokeringsmetode for ny infrastruktur i tarifferne (gas)
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 16/02068 Energitilsynet har godkendt Energinet.dk’s allokeringsmetode for ny infrastruktur i tarifferne (en kompressorstation i Egtved og en rørdublering i Ellund-Egtved). Energitilsynet godkendte i 2013, at Energinet.dk indførte differentierede tariffer i det danske transmissionssystem for gas. Det var et krav, at Energinet.dk efter en pilotperiode skulle anmelde en generel allokeringsmetode med afsæt i 2013-afgørelsens principper om, at allokeringen af den nye infrastruktur skulle afspejle brugernes anvendelse af systemet og den gavn, den ny infrastruktur giver markedet og det samlede system. Den godkendte nye allokeringsmetode fra 2016 afspejler disse principper

Energinet.dk's årsrapport 2015
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 16/03993 Denne sag drejer sig om Energitilsynets stillingtagen til Energinet.dk’s årsrapport og øvrige regnskaber for året 2015. Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed. Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2015 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Kuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding - administrativ praksis

SKM2016.287.ØLR

Vedrører: Kulafgiftsloven § 7, stk. 1 (dagældende). Kuldioxidafgiftsloven § 5, stk. 2 (dagældende)

Sagen angik, om et affaldsforbrændingsanlæg, som tillige havde en kraftvarmeblok, i medfør af den dagældende kuldioxidafgiftslov § 5, stk. 2, havde krav på fuld eller kun delvis godtgørelse af kuldioxidafgift af anlæggets eget forbrug af elektricitet, som anvendtes i anlæggets "affaldsblok" til håndtering af affald, drift af ovnlinjer, røggasrensning mv. ved fremstilling af affaldsbaseret damp. Dampen anvendtes til produktion af elektricitet i en dampturbine/generator, som var placeret i kraftvarmeblokken på anlægget, og den i dampen resterende varmemængde anvendtes herefter til fjernvarme.

Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at affaldsforbrændingsanlægget alene havde ret til delvis godtgørelse af kuldioxidafgift. Byretten havde lagt vægt på oplysningerne om fordelingen af anlæggets produktionskapacitet på henholdsvis el og varme, hvoraf langt størstedelen var varmeproduktion. Videre havde byretten lagt vægt på omsætningsfordelingen i virksomheden, hvoraf langt størstedelen var fra afsætningen af fjernvarme. Endelig havde byretten lagt vægt på, at der ifølge de samstemmende forklaringer i sagen ikke kunne ændres på kapacitetsfordelingen, idet denne var betinget af turbinens tekniske specifikationer. Byretten havde på denne baggrund konstateret, at der var tale om en kombineret produktion af el og varme, som kun berettigede sagsøgeren til forholdsmæssig godtgørelse af kuldioxidafgiften af sagsøgerens eget elektricitetsforbrug i affaldsblokken, således som SKAT havde opgjort godtgørelsen ud fra en oplyst fordeling af de producerede mængder el og varme i den af sagen omhandlede periode. Sagsøgeren havde ikke godtgjort eksistensen af en administrativ praksis, der gav sagsøgeren krav på fuld afgiftsgodtgørelse, lige som der ikke var krav på sådan godtgørelse ud fra et lighedsprincip, hvilket landsretten tiltrådte.

Landsretten tiltrådte endelig, at der var ikke hjemmel i den dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, til at anvende den såkaldte "V eller E-formel" ved opgørelsen af den godtgørelsesberettigede mængde elektricitet, hvorfor sagsøgerens subsidiære hjemvisningspåstand heller ikke blev taget til følge. (Stadfæstelse af SKM2014.804.BR ).

 

Høringsportalen

Udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Oprettelsesdato: 20-06-2016
Høringsfrist: 05-08-2016

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders
Oprettelsesdato: 22-06-2016
Høringsfrist: 01-09-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-06-2016 - 26-07-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 21-07-2016 dom i C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med det indre marked og fritaget for underretning – bindende karakter af betingelserne for fritagelse – artikel 3, stk. 1 – udtrykkelig henvisning til denne forordning i støtteordningen

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.43756
Italy, Support to electricity for renewable sources in Italy (Decision)

Member State: Italy
Region: ITALIA
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: from 01.06.2016 to 31.12.2016
Notification or Registration Date: 02.12.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 28.04.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/1605
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 24.06.2016