Energinyt 2016, uge 52

Kære læser

Godt Nytår.

Dette er på én og samme tid årets sidste og årets første EnergiNyt, da vi her på 2017's første dag dækker nyhederne fra de sidste to uger af 2016.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energiafgifter i 2017
Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand
Energi & Forsyning - December 2016
PSO-lempelser godkendes

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Afgørelser fra SKAT
Spørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Energiafgifter i 2017

De fleste energiafgifter stiger marginalt i 2017, og det gør den godtgørelse, som de momsregistrerede virksomheder kan opnå derfor også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser.


Beierholm

Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften af den energi, de anvender til procesformål.


Deloitte

PSO-lempelser godkendes

Elintensive virksomheder kan fra 2017 få tilskud på ca. 9 øre pr. kWh, hvilket betyder, at en elintensiv virksomhed med et årligt elforbrug på ca. 12 mio. kWh vil få et tilskud på ca. 1 mio. kroner i 2017.


EY

Energi & Forsyning - December 2016

I denne udgave har vi fokus på afgiftsmæssige ændringer, ejendomsskat og økonomisk regulering.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afvisning af klage over tilslutningspligt

afgoerelse.pdf
Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra pålagt forblivelsespligt - stadfæstelse.

afgoerelse.pdf
Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra pålagt forblivelsespligt. Ophævet og hjemvist.

afgoerelse.pdf
Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra pålagt forblivelsespligt. Stadfæstelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Effektivitetskrav til netvirksomhederne for 2017
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 16/03110

Overvæltning af affaldsafgifter i varmeprisen – rette aftaleparter
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/06171 Energitilsynet har tilkendegivet, at en varmeforsyningsvirksomhed, der driver et affaldsforbrændingsanlæg, kan indgå aftale om overvæltning af affaldsafgifter i varmeprisen med den procesvirksomhed, der er berettiget til afgiftsgodtgørelse efter de skatteretlige regler

Anmodning om dispensation fra henlæggelsesregler – skrotning af blok 7 på Fynsværket
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/05079 Energitilsynet har imødekommet anmodning om dispensation fra henlæggelsesreglerne til skrotning af anlæg over en længere periode og med et højere henlæggelsesbeløb end reglerne tilsiger


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.

SKM2016.623.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Afskrivningslovens § 5c, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 4, 3. pkt.

Landsskatteretten fandt, at udgifter til visse typer af erstatninger i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet kunne afskrives efter statsskatteloven. Længden af afskrivningsperioden fandtes at kunne fastsættes til 10 år. Landsskatteretten ændrede derfor besvarelsen i et bindende svar fra Skatterådet. Landsskatteretten stadfæstede endvidere besvarelsen fra Skatterådet, hvor der blev svaret benægtende på spørgsmål om der kunne ske fradrag som driftsomkostninger eller tillæg til anskaffelsessummen for infrastruktur.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ændring af bilaget til elafgiftsloven for forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger mv.

Nyt fra Skatteministeriet

Tredje del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-01-2017 - 31-01-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Dom
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Ny sag

Indstilling C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Dom
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Indstilling
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 15656 2016 INITRAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om effektiviteten af henstilling 2014/70/EU om minimumsprincipper for efterforskning og produktion af kulbrinter (såsom skifergas) ved hjælp af hydraulisk højvolumenfrakturering (fracking)

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.44626
Denmark, Pilot tender for solar energy (Decision)

Member State: Denmark
Region: DANMARK
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2016
Notification or Registration Date: 19.02.2016
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.46882
2016/N
Decision on 27.09.2016: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 20.12.2016


SA.43751
Denmark, 350 MW offshore wind capacity (Decision)

Member State: Denmark
Region: DANMARK
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Individual Application
Duration: from 01.01.2019 to 01.01.2039
Notification or Registration Date: 01.12.2015
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.46882
2016/N
Decision on 03.10.2016: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 19.12.2016

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 87/217/EEC of the Council, Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council, Council Directive 86/278/EEC and Council Directive 94/63/EC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Vedtaget den 19. december 2016

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Vedtaget den 19. december 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 12

Ændringsforslag og bekendtgørelse om suspension af overgangsordning fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering til EFK-udvalget
Ændringsforslag 2 til L 91
bkg om suspension af § 7 stk 5 i lov 744 af 1 juni 2015

Bilag 13

Orientering om stort antal ansøgninger på § 7 stk 5 i lov nr 744-1, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 14

Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministerenÆndringsforslag til L 91 støtteordninger (stadfæstelse jf. GRL § 73)
Orientering til EFK-udvalget

Bilag 15

Ændringsforslag til 3. behandling

Bilag 16

Udkast til bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen

Bilag 17

Talepapir fra samrådet den 19/12-16, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev
EFK L 91 - Samrådsspørgsmål A - samrådstale

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om en redegørelse for de nye ansøgninger for opstilling af 1.650 MW solceller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm., om ministeren forventer, at de 1.650 MW solcelleanlæg bliver realiseret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om de økonomiske konsekvenser med hensyn til støttebehov til de 1.650 MW, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt ministeren vil kunne uddybe svarene på spørgsmål 2-4 i et lukket samråd, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de ansøgninger, som Energinet.dk behandler inden årets udgang, rammes af lovforslaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan PSO-budgettet påvirkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt Energistyrelsens seneste PSO-fremskrivning i december 2016 viser, at der frem til 2025 spares 9,7 mia. kr. som følge af billigere møller i forhold til PSO-budgettet udarbejdet i august, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 91 - Svar på spm. 8

Spm. 9

Spm. om, hvis merudgiften i PSO til 1.660 MW solceller indregnes i PSO-fremskrivningen frem til 2025, vil besparelsen blive reduceret 5,8 mia. kr., således som redegørelsen antyder vil være det maksimale, der kan forventes godkendt af Energinet.dk, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 91 - Svar på spm. 9
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om, på hvilket grundlag ministeren under samrådet den 19. december 2016 fremfører, at hvis ikke disse solceller stoppes, vil det være en trussel mod samfundsøkonomien, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 91 - Svar på spm. 10

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse