Energinyt 2017, uge 03

Kære læser

Denne uges Energinyt er forholdsvist kort, så jeg vil benyttet lejligheden til at spørge: Hvad mangler vi ?

Hvilke kilder og hvilke nyheder mener du, der mangler i Energinyt - send mig dine ønsker i en mail på nedenstående mailadresse, så kigger jeg på dem.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling
1 dom


 

Artikler og interessante links

PwC

Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Hvis din virksomhed udbyder opladning af elbiler, er der godt nyt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da solcelleanlæggets type og antal paneler var blevet ændret

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da solcelleanlægget ikke rettidigt blev nettilsluttet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Regeringen vil etablere nye vindmølle-testpladser
Regeringen har i dag fremlagt en plan for at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre. I alt fem nye testpladser skal sikre investeringer og vækstmuligheder så Danmark kan fastholde sin globale førerposition inden for...

Facebook etablerer stort datacenter i Odense
Den amerikanske IT-gigant Facebook har efter tre års fortrolige forberedelser med danske myndigheder valgt at etablere et 55.000 m2 stort datacenter i Odense.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyt fra Skatteministeriet

Analyse af skatteforhold i vandsektoren


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-01-2017 - 21-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-02-2017 indstilling i C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Appel – statsstøtte – nægtelse af at udstede et påbud om at udsætte opfyldelsen af en kendelse fra en særlig voldgiftsret vedrørende den el-tarif, som Alouminion SA skal betale til DEI – afslag på at tage den af DEI indgivne klage vedrørende den angivelige statsstøtte, der er tildelt Alouminion SA, til følge – reducerede el-tariffer

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling

 

Indstillinger
C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia

Sagen omhandler:

Skatter og afgifter – afgift på energiprodukter og elektricitet – begrebet »lavere skatter« – energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren – mekanisme til nedsættelse af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet

Generaladvokatens indstilling:

1) De lempelser, der er fastsat til fordel for visse »energiintensive« virksomheder, hvorefter disse virksomheder kan nedsætte deres bidrag til de generelle omkostninger forbundet med elsystemet, er ikke omfattet af begrebet »lavere afgifter« i artikel 17 i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, eftersom mekanismen til at afholde disse generelle omkostninger ikke kan kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

2) Såfremt bidraget til betaling af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet udgør en indirekte afgift til særlige formål som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2008/118, kan medlemsstaterne i henhold til artikel 17 i direktiv 2003/96 under disse omstændigheder fastsætte lavere afgifter til fordel for energiintensive virksomheder, som tilhører fremstillingssektoren


C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 2, stk. 4, litra b), tredje led, i Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal for så vidt angår højovnsprocessen til fremstilling af råjern fortolkes således, at elektricitet til at drive ventilatoren skal betragtes som elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion.


Domme
C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia

Sagen omhandler:

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Domstolens dom:

1) Artikel 17, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at begrebet »lavere afgifter« omfatter fordele, som i henhold til national ret indrømmes energiintensive virksomheder, således som defineret i denne bestemmelse, med hensyn til bidrag som de i hovedsagen omhandlede, der skal betales med henblik på dækning af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet, med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse af de faktiske omstændigheder og de bestemmelser i national ret, som Domstolens svar tager udgangspunkt i.

2) Artikel 17, stk. 1, i direktiv 2003/96 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, som forbeholder lavere afgifter for elforbruget alene for energiintensive virksomheder, således som omhandlet i denne bestemmelse, i fremstillingssektoren.

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Vurdering af de fremskridt, som medlemsstaterne har gjort med at nå de nationale mål for energieffektivitet inden 2020 og med at gennemføre direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet i henhold til dette direktivs artikel 24, stk. 3