Energinyt 2017, uge 19

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Raising revenues through carbon pricing can help improve energy affordability

Bindende svar fra SKAT
Momspligt - Finansielle el-kontrakter
Kompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligt

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

OECD

Raising revenues through carbon pricing can help improve energy affordability

This report uses household level data covering 20 OECD countries to analyse energy affordability at current energy prices and explores how these indicators change in response to a simulated energy tax reform. The report finds that higher energy prices, needed to cut harmful carbon emissions and air pollution, can also help achieve social policy objectives.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momspligt - Finansielle el-kontrakter

SKM2017.352.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e)

Skatterådet bekræftede, at en række ydelser leveret af en el-handelsvirksomhed ikke var fritaget for moms som transaktioner, herunder forhandlinger, i forbindelse med værdipapirer. Ydelserne måtte i stedet anses for momspligtige porteføljeforvaltningsydelser henholdsvis momspligtige ydelser bestående i tilrådighedsstillelsen af en handelsplatform, der indeholder faciliteter, som af kunderne kan anvendes i forbindelse med en række opgaver af administrativ og teknisk art. Handelsplatformen i sig selv kunne ikke anses for en momsfri ydelse, da spørger ikke optræder som modpart ved køb eller salg af værdipapirer over for sine kunder, og da spørger ikke varetager opgaver vedrørende forhandling på vegne af kunden i forbindelse med tilrådighedstillelsen af platformen. Aftaler om fysisk levering af elektricitet, der kan anses for værdipapirer, er momspligtige som varerepræsentativer.

 

Bindende svar: Kompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligt

SKM2017.351.SR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1

Skatterådet bekræftede, at et lovpligtigt kompensationsbeløb ikke er momspligtigt. Kompensationsbeløbet skal betales af et fjernvarmeselskab til et naturgasselskab i forbindelse med konvertering af et naturgasområde til et fjernvarmeområde.

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet  

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-05-2017 - 13-06-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 31-05-2017 dom i C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Appel - statsstøtte - afgørelse om at henlægge sagen - Europa-Kommissionens afslag på at behandle appellantens klage - støtte foreligger ikke ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase - rent bekræftende afgørelse - betingelser for, at vedtagelsen af en afgørelse om at henlægge sagen er lovlig

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling

 

Nye sager for domstolen

C-90/17 Turbogás

1) Skal enheder, der fremstiller elektricitet til eget forbrug, i henhold til artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96/EF være mindre producenter for at kunne [...] betragtes som distributører og dermed pålægges afgift i henhold til samme direktivs artikel 21, stk. 5, første afsnit, mens øvrige enheder (dvs. dem, som ikke er mindre producenter), der fremstiller elektricitet til eget forbrug, ikke er omfattet af betegnelsen som distributør, eller skal samtlige enheder, der fremsti...


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Rapport om indsamling af oplysninger om investeringer af interesse for Fællesskabet inden for jordolie-, naturgas- og elektricitetssektorerne

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets afgørelse (EU) 2017/783 af 25. april 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen (Den tredje energipakke)

 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Vedtaget den 11. maj 2017

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Vedtaget den 11. maj 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev - L180 - Ændringsforslag
L180 - Lovtekniske ændringsforslag + konsekvensændring

Bilag 6

Udtalelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget stiller netselskaberne økonomisk ringere, hvis de investerer i udviklings- og demonstrationsprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, at et ressourcemæssigt svagt tilsyn evt. vil føre til en uhensigtsmæssig håndhævelse af lovgivningen til skade for både samfund og netselskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om en fortegnelse over, hvornår hvert enkelt elnetselskab modtog afgørelse med sin færdigbehandlede indtægtsramme for 2005, og hvor mange selskaber der endnu har deres 2005-ramme under behandling, samt hvilket år indtægtsrammerne for 2005 efter indtægtsrammebekendtgørelsens fastsatte kadencer skulle have været afgjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om det var erfaringer med manglende innovation hos britiske netselskaber, der gav anledning til, at man i Storbritannien i 2015 valgte at give bedre rum for innovation i den økonomiske regulering af netselskaberne med den såkaldte RIIO-model, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om netselskaberne vil kunne deltage i innovationsprojekter, som har en længere tilbagebetalingsperiode end fem år, uden at blive ’straffet’ økonomisk, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan selskaberne udgår at blive straffet af reguleringen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt der i netvirksomheder kun skal investeres i ny teknik, som kan tjene sig hjem på 5 år, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange år det typisk tager at forrente de fjernaflæselige målere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan der i den norske regulering af netselskaber er taget højde for korrosion som følge af kystnært klima med meget salt i luften, samt om en lignende model vil kunne implementeres for at løse især netselskabers problemer med korrosion, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor langt Energistyrelsen er kommet med overvejelserne om at lade mængden af transporteret el indgå i reguleringsvilkårene, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvilke stigninger i fjernvarmeprisen lovforslaget medfører for forskellige typer husstande i henholdsvis Hillerød, Brønderslev og Marstal, hvis ophævelsen af støtteordningerne for elektricitet fra særlige anlæg vedtages, uden at en anden støtteløsning er fundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om at finde en løsning inden anden behandling af lovforslaget, der kompenserer de selskaber, der kommer i økonomisk klemme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan lovforslaget også fremadrettet sikrer effektiv teknologiudvikling i sektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan man kan imødekomme nogle af de praktiske uhensigtsmæssigheder, der er beskrevet i høringssvaret fra bl.a. Dansk Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilken løsning der påtænkes i forhold til lovnotatet om ophævelse af to støtteordninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser ophævelsen af støtteordningen den 1/1-17 vil have for varmeforbrugerne i henholdsvis Brønderslev, Hillerød og Marstal, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om der kan være netselskaber, for hvilke reguleringen vil resultere i likviditetsunderskud i perioder med særligt højt investeringsbehov og dermed ikke give tilstrækkelig dækning for finansieringsudgiften til nødvendige investeringer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om en opgørelse over, hvor store omkostninger elnetselskaber har til nettab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 19

Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-17 fra Marstal Fjernvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 20

Spm. om, hvad ministeren mener med ”visse projekter”, jf. svar på spørgsmål 1, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad ministeren mener med ”kun… offentlige fonde”, jf. svar på spørgsmål 1, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt netvirksomhederne ved overgang til ny reguleringsperiode får dækket deres innovationsomkostninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm. om, at netvirksomhederne i en periode isoleret set får underskud som følge af de udgifter, de inden da afholder til innovationsprojekter, og om hvordan dette håndteres, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt ministeren vil medtage den problemstilling, der beskrives i de spm. 22 og 23, i den analyse, som skal gennemføres med henblik på en aftalebaseret regulering, jf. bl.a. ministerens svar på spm. 4, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 25

Spm., om ministeren vil gennemføre en analyse af problemstillingen om opgørelse af omkostninger til nettab for at finde bedre løsninger end at lade lokale elkunder betale for nettabet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 26

Spm., om garanti for, at ingen virksomheder kommer i likviditetsproblemer med den nye regulering, og om mulighed for, at virksomheder, der viser sig at komme i disse problemer, i veldefinerede tilfælde kan få mulighed for et midlertidigt tillæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema L 210
DI og Bilbranchen - supplerende høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan det hænger sammen med, at man samtidig vil indføre en særlig begrænsning i momsregistrerede virksomheders adgang til afgiftsgodtgørelse i elafgiftslovens § 11, stk. 3., hvilket er en klar stramning i forhold til gældende praksis, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren er enig i at den foreslåede afgiftsstigning på erhvervsmæssig opladning af elbiler m.v. efter 2019 er er en klar stramning i forhold til gældende praksis, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren mener, at det virker logisk og hensigtsmæssigt, at ville indføre en specifik særregel for batteriopladninger til elbiler i den generelle regel om elafgiftsrefusion, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget ikke gælder elmotorcykler, som fortsat skal betale 40 pct. i registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse om elmotorcykler på andre måder afviger i afgiftssystemet i forhold til reglerne gældende for elbiler, og i givet fald hvorfor, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at sikre, at afgiftskonceptet for elmotorcykler følger regler, som modsvarer til afgiftskonceptet for elbiler, til skatteministeren

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 2

Høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev
Høringssvar

Bilag 3

Yderligere høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsebrev ekstra høringssvar
SETs høringssvar til lovforslag nr. 213

Bilag 4

Henvendelse af 19/5-17 fra Henrik Holmlund Thomsen, Vanløse

Bilag 5

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev
Høringsnotat L 213
Høringssvar L 213

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-17 fra Henrik Holmlund Thomsen, Vanløse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 192

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-49/17 – Koppers Denmark A/S mod Skatteministeriet
oversendelsesskrivelse til FT
SKMs notat vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-49-17 – Koppers Denmark A-S mod Skatteministeriet
JSPU-godkendt notat til FEU og SU