Energinyt 2016, uge 40

Kære læser

Denne uges EnergiNyt præges primært af nyt fra EU.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på Aarhus Karlshamn Denmark A/S ansøgning om fuld fritagelse for PSO-afgift stadfæstet
Bilag

Afgørelse
5 afslag på forhøjede pristillæg til husstandsvindmøller stadfæstet, da klagerne ikke havde indgået en bindende købsaftale rettidigt.
Bilag klager 1

Afgørelse
Afslag på pristillæg til en husstandsvindmølle kunne ikke begrundes i manglende sagsbehandlingsressourcer

Afgørelse
Kombinationsprisen ikke en standardpris eller en standardrabat, jf. § 1 i bkg. 771 2005

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afgørelse stadfæstet, da det ikke er dokumenteret, at der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget inden den 19. november 2012
bilag.pdf

Afgørelse
Stadfæstelse af Ikast-Brande Kommunes afgørelse om lovligheden af et etableret varmeforsyningsprojekt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 1.11.2016
Høring - Energinet.dk’s anmeldelse af metode "Teknisk forskrift 5.3.4.1 for Nettelegrafen"

Prisbestemmelsernes anvendelse på procesvarmeleverancen mellem gartnernes varmeforsyning i Århus ApS og Gartnerierne i Århus
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 13/03846 Energitilsynet har truffet afgørelse om, at procesvarmeleverancen mellem Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS og gartnerierne i Århus ikke er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Hvis der udelukkende leveres procesvarme, vurderes det, at varmeforsyningslovens prisbestemmelser kun finder anvendelse, når procesvarmen kommer direkte fra et centralt værk, og procesvarmekunden skal forhandle priser og vilkår med et centralt værk om varmen


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  

Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)  

Høringsportalen

Vejledning om fastsættelse af takster for vand
Oprettelsesdato: 06-10-2016
Høringsfrist: 03-11-2016

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning
Oprettelsesdato: 07-10-2016
Høringsfrist: 14-10-2016

Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger (BedreBolig-ordningen) og om energimærkning af bygninger
Oprettelsesdato: 07-10-2016
Høringsfrist: 03-11-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12863 2016 INIT: BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Unionen, dens medlemsstater og Island i henhold til Kyotoprotokollens artikel 3, stk. 7a, 8 og 8a, for anden forpligtelsesperiode, jf. artikel 3, stk. 2, i Rådets afgørelse (EU) 2015/1339

ST 12696 2016 INIT: Sektorerne uden for ETS a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (førstebehandling) b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer (førstebehandling) Orienterende debat

 

Nyt fra Kommissionen

Paris Agreement to enter into force as EU agrees ratification*

Speech of Vice-President Šefcovic at the Inter-Parliamentary Meeting of the European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES)

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.40912
Germany, Modification of the modalities of the support under the EEG 2014 – Reform of the Renewable Energy Law, cumulation (Decision)

Member State: Germany
Region: DEUTSCHLAND
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: B - Mining and quarryingC - ManufacturingD - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2016
Notification or Registration Date: 11.02.2015
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.38632
2015/N
Decision on 19.04.2016: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 06.10.2016

 

Nyt fra Parlamentet

om gennemførelsen af Paris-aftalen og FN's klimakonference 2016 - COP 22 i Marrakesh, Marokko (7.-18. november 2016)

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om gennemførelsen af Paris-aftalen og FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP 22 ) (2016/2814(RSP))  

 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 2 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.
Fremsat den 5. oktober 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren