Energinyt 2017, uge 26

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Værdiansættelse af private spildevandsanlæg
Ændring af lov om naturgasforsyning, kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne i høring
Ændring af kontinentalsokkelloven i høring
Totaløkonomisk benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2018-2019 i høring
Ny bekendtgørelse om eldrevne varmepumper i høring
Ny, bred politisk aftale om regulering af fjernvarmesektoren
Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet
VEKS – prisdifferentiering med prisgaranti
Tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv
Politisk aftale omkring varmesektoren
Forstå sagerne omkring forrentning af indskudskapital i varmeværker
Fastsættelse af takster i vandforsyninger
Nyt styresignal fra SKAT om kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder
CO2-afgift - affaldsvirksomheder

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

SKAT-meddelelser fra SKAT
Retssagsvejledning

Bindende svar fra SKAT
Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle
Modregning og godtgørelse ved fraførsel af affald

Afgørelser fra SKAT
Tilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence
Efteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Værdiansættelse af private spildevandsanlæg

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi i den seneste periode arbejdet med flere sager, der omhandler [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af lov om naturgasforsyning, kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne i høring

Energi-, forsynings- og klimaministeriet har sendt et udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af kontinentalsokkelloven i høring

Energistyrelsen har sendt et lovforslag om ændring af kontinentalsokkelloven i høring.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Totaløkonomisk benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2018-2019 i høring

Forsyningssekretariatet har sendt et oplæg til totaløkonomisk benchmarkingmodel i høring.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny bekendtgørelse om eldrevne varmepumper i høring

Energistyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til investering i eldrevne varmepumper til [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nyt styresignal fra SKAT om kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder

SKAT har udstedt et nyt styresignal om ændring af SKATs praksis vedrørende opgørelse af kuldioxidafgiften for [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny, bred politisk aftale om regulering af fjernvarmesektoren

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en bred [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse ændres i forbindelse med nye regler i Energistyrelsens prisloftbekendtgørelse.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

VEKS – prisdifferentiering med prisgaranti

Tilkendegivelsen drejer sig om forudsætningerne for at foretage prisdifferentiering med rabat (prisgaranti) efter [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til [...]


BDO

Politisk aftale omkring varmesektoren

Den 2. juni 2017 blev der indgået (endnu) en politisk aftale omkring fjernvarmesektoren.


BDO

Forstå sagerne omkring forrentning af indskudskapital i varmeværker

Efter afgørelserne i sagen omkring forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (nu en del af Eniig) i henholdsvis 2012 og 2017, er der kommet et meget stort politisk pres, for at undgå at varmeforbrugeren unødigt betaler til forrentning, som ikke er til gavn for...


BDO

Fastsættelse af takster i vandforsyninger

Naturstyrelsen har i marts 2017 udsendt en ny vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyninger til erstatning af den gamle vejledning fra 2014.


Beierholm

CO2-afgift - affaldsvirksomheder

Genoptagelse for perioden 1. januar 2010 til 15. juni 2011


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Energinet.dk's årsrapport 2016
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 17/07022 Denne sag drejer sig om Energitilsynets stillingtagen til Energinet.dk’s årsrapport og øvrige regnskaber for året 2016. Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed. Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2016 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning

Energinet.dk's årsrapport 2016
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 17/07022 Denne sag drejer sig om Energitilsynets stillingtagen til Energinet.dk’s årsrapport og øvrige regnskaber for året 2016. Energinet.dk har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed. Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2016 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning

Kriterier for dispensation fra revisorerklæring for overskudsvarmeleverandører
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 17/05558 Energitilsynet har tilkendegivet hvilke kriterier, der kan indgå i vurderingen af, om en leverandør af overskudsvarme kan opnå dispensation fra revisorerklæring på priseftervisning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Vigtigt skridt på vej mod samling af de danske gasdistributionsselskaber
Staten og ejerkommunerne bag hhv. HMN Naturgas og NGF Nature Energy har taget et vigtigt skridt på vejen mod en samling af de danske gasrør i et statsligt selskab. Der er nu enighed om at indlede forhandlinger om opkøb af de kommunalt ejede...

Afgifter og tilskuds indvirkning på energiområdet
Skatteministeriet offentliggør i dag delanalyse 4 i Afgifts- og tilskudsanalysen. Delanalyse 4 er den sidste og mest omfattende ud af i alt seks analyser. Dermed er hele Afgifts- og tilskudsanalysen færdig. Analysen giver et bud på den...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Retssagsvejledning

SKM2017.436.DEP

Vedrører: -

Denne vejledning beskriver de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor et skatte-, vurderings- eller motorankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans. Derudover beskrives nu tillige SKATs sager om bl.a. inddrivelse.

Vejledningen beskriver endvidere en række af Kammeradvokatens opgaver i forbindelse med varetagelsen af sagsførelsen for Skatteministeriet. Vejledningen træder i stedet for ministeriets retssagsvejledning af 21. december 2012 (offentliggjort som SKM2012.756.SKAT) og indeholder i forhold til denne bl.a. konsekvensændringer som følge af oprettelsen af Skatteankestyrelsen og ændret ankefrist fra landsretten til Højesteret.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle

SKM2017.422.SR

Vedrører: Gasafgiftsloven § 10. Vandafgiftsloven § 9. Elafgiftsloven § 11

Skatterådet bekræftede ud fra en konkret vurdering, at afgiften på spørgers forbrug af el og gas til spørgers fremstilling af henholdsvis teknisk damp og isvand, hvor damp og isvand også anvendtes af en lejer, kunne fordeles mellem spørger og lejer ved brug af en fordelingsnøgle. Skatterådet lagde bl.a. vægt på, at spørger og lejer var uafhængige parter, og at dampen og isvandet alene anvendtes til godtgørelsesberettigede formål hos enten spørger eller lejer.

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anses for at være forbrugeren af ledningsført vand efter vandafgiftsloven ved fremstilling af henholdsvis teknisk damp, isvand og ionbyttet vand, hvorfor spørger var godtgørelsesberettiget for afgiften af det forbrugte vand.

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anses for at være forbrugeren af elektricitet efter elafgiftsloven ved fremstilling af henholdsvis trykluft og ionbyttet vand, hvorfor spørger var godtgørelsesberettiget for afgiften af den forbrugte elektricitet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Modregning og godtgørelse ved fraførsel af affald

SKM2017.421.SR

Vedrører: Råstof- og affaldsafgiftsloven § 12

Skatterådet bekræfter, at spørger ved fraførsel af affald fra et deponi i drift kan modregne den fraførte mængde affald i mængden af tilført afgiftspligtigt affald ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde, når det fraførte affald er tilført i perioden 2008 til 2016.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger ved fraførsel af affald fra et deponi i drift kan få udbetalt 475 kr./ton fraført affald for den mængde af affald, som overstiger mængden af tilført affald i afgiftsperioden, når det fraførte affald er tilført i perioden 2008 til 2016, og dele af affaldet er tilført deponiet til en lavere afgift end den gældende afgift på 475 kr./ton.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence

SKM2017.432.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 1, § 11 samt § 11, stk. 1 og 3, § 32 samt § 32, stk. 1, nr. 1, § 34a, stk. 4 Dagældende skatteforvaltningslovs § 11, § 32, § 34 a Forældelseslovens § 3 Dagældende olieafgiftslovens § 11, stk. 2

Landsskatteretten afviste en klage over, at SKAT ikke havde imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af smøreolieafgift, idet forholdet ikke ansås for omfattet af Landsskatterettens kompetence.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar

SKM2017.429.LSR

Vedrører: Dagældende kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 6 (nugældende nr. 5) § 1, stk. 1, nr. 7 (nugældende nr. 6) Kulafgiftslovens § 2, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3, 8 samt 13, § 7, stk. 1, § 7 a, stk. 2, nr. 1 og § 7 a, stk. 3, nr. 1 CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15, § 5, stk. 3

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter der var foretaget efteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift, da udbetaling af negativt afgiftstilsvar for perioder, hvor der var fyret med biomasse, ikke var anset for berettiget.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyt fra Skatteministeriet

Fjerde og sidste del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Oprettelsesdato: 27-06-2017
Høringsfrist: 14-08-2017

Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen
Oprettelsesdato: 27-06-2017
Høringsfrist: 19-09-2017

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi
Oprettelsesdato: 30-06-2017
Høringsfrist: 14-08-2017

Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning mv. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering)
Oprettelsesdato: 30-06-2017
Høringsfrist: 10-08-2017

Høring af lovforslag om betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk
Oprettelsesdato: 30-06-2017
Høringsfrist: 11-08-2017

L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas.
Oprettelsesdato: 30-06-2017
Høringsfrist: 14-08-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-07-2017 - 01-08-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Dato: 13-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union og til at producere elektricitet om bord på et fartøj - motorbrændstof, der anvendes af et skib til at sejle fra det sted, hvor det blev bygget, til en havn i en anden medlemsstat med henblik på dér at blive lastet med dets første kommercielle last

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Kommissionens afgørelse om undertegnelse af en fælles erklæring mellem Den Europæiske Union, Den Franske Republik og Republikken Guinea om forstærket samarbejde inden for bæredygtig energi - Godkendelse

 


Indholdsfortegnelse