Energinyt 2016, uge 21

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på anmodning om genoptagelse af tidligere afgørelse

Afgørelse
Stadfæstelse af Hillerød Kommunes afgørelse om vilkår for dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse
Energinet.dk's afgørelse ophævet og hjemvist, da betingelsen om bindende købsaftale var opfyldt. Nedjustering af 1 ud af 3 invertere anset for et aftaletillæg ikke en ny aftale.
Bilag

afgoerelse.pdf
Klage over energimærkning af ejendom
bilag.pdf

afgoerelse.pdf
Klage over energimærkning af ejendom. Berigtigelse af energimærket. Udtalelse til energimærkningsfirma. Hjemvisning - afklaring af sagens rette parter.
bilag_1.pdf

anonymiseret_afgoerelse_1081-15-4.pdf
Afvisning - klage over honorar for energimærkning samt anmodning om fratagelse af certificering hos energimærkningfirmaet. Manglende kompetence hos Energiklagenævnet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring
uropean power exchanges have submitted a common proposal for a plan on setting up and performing market coupling operations (MCO functions) for regulatory approval.

The proposal has been developed by all Nominated European Power Exchanges in the EU in accordance with Article 7(3) in Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM). The proposal is subject to approval by all regulatory authorities in the EU as established in CACM Article 9. DERA invites all interested parties to submit comments to the proposal. Comments must be received 10 June at the latest.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk
Oprettelsesdato: 24-05-2016
Høringsfrist: 10-06-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-05-2016 - 28-06-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-418/14 ROZ-SWIT
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-418/14 ROZ-SWIT - Dom

Dom C-355/14 Polihim-SS
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Tidligere dokument: C-355/14 Polihim-SS - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 9103 2016 INIT: Budskaber fra formandskabet om udformning af elmarkedet og regionalt samarbejde - Forelæggelse ved formandskabet

ST 8407 2016 INIT: Politisk erklæring om energisamarbejde mellem Nordsølandene - Fastlæggelse af EU's holdning

ST 8945 2016 INIT: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (førstebehandling) - Generel indstilling

 

Nyt fra Kommissionen

Commission refers Poland to Court of Justice of the EU because of restrictions to some imported biofuels and biofuel raw materials

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.37795
Finland, Finnish energy aid scheme

Member State: Finland
Region: SUOMI/FINLAND
Primary Objective: Environmental protection
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2017
Notification or Registration Date: 22.11.2013
DG Responsible: Competition DG
Expenditures (in Millions): 2014: EUR 0
Related Cases: SA.42382 - SA.42776
2013/N
Decision on 28.03.2014: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 29.07.2015
Publication on 20.05.2016: Official Journal: JOCE C/183/2016

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).
Vedtaget den 24. maj 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 7

Orientering om høring af forslag til ændring af tre bekendtgørelser som opfølgning på forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrienteringbrev til EFK-udvalget
Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for gasdistributionsselskaber
Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse