Energinyt 2016, uge 27

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Styresignaler
Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Lands-skatteretten
Brændværdi for metan i biogas

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning til forening hjemvist til fornyet behandling ved 1. instans, da klager opfyldte betingelsen om ikke-erhvervsmæssig benyttelse, jf. nettoafregningsbekendtgørelsen § 21, stk. 1, nr. 1.

Afgørelse
Stadfæstelse af afgørelse om udstedelse af pålæg

Afgørelse
Energitilsynets afslag på forhøjelse af indtægtsramme stadfæstet
Bilag

Afgørelse
Energitilsynets afslag på forhøjelse af indtægtsramme stadfæstet
Bilag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Justering af multiplikatorer og sæsonprofil
Sekretariatsafgørelse, gas. Journalnr.: 16/01111 Energinet.dk (gastransmission) har anmeldt en ændring af tarifstrukturmetoden (multiplikatorer og sæsonprofil) for kapacitetsprodukter i det danske gastransmissionssystem.

Høring, el. Frist: 16. august 2016
Høring - Energinet.dk’s metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW

Høring, gas. Frist: 17. august 2016
Høringsudkast til sekretariatsafgørelse: Justering af Energinet.dk’s kommercielle balancemodel (gas)


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Lands-skatteretten

SKM2016.312.SKAT

Vedrører: Reference til lovgivning: Elafgiftslovens § 11, stk. 9. Gasafgiftslovens § 10, stk. 9. Kulafgiftslovens § 8, stk. 8. Mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9

Styresignalet præciserer praksis på området med overskudsvarme på baggrund af den seneste praksis fra Landsskatteretten.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Brændværdi for metan i biogas

SKM2016.311.SKAT

Vedrører: Bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v. Bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i

Meddelelsen angiver brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved måling af mængden af biogas og måling af det procentvise indhold af metan.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-07-2016 - 09-08-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Dato: 21-07-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med det indre marked og fritaget for underretning – bindende karakter af betingelserne for fritagelse – artikel 3, stk. 1 – udtrykkelig henvisning til denne forordning i støtteordningen

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.34457
Lithuania, National Investment plan for transitional free allocation of emission allowances under Article 10C(5) of Directive 2003/87/EC

Member State: Lithuania
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment - ETS Guidelines (2012)
Sector: D.35.1 - Electric power generation, transmission and distribution
Aid instrument: Direct grant/ Interest rate subsidy
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2019
Notification or Registration Date: 07.03.2012
DG Responsible: Competition DG
Expenditures (in Millions): 2015: LTL 02014: LTL 0
2014/N
Decision on 10.07.2014: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 17.09.2015
Publication on 01.07.2016: Official Journal: JOCE C/241/2016

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 af 24. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (EØS-relevant tekst)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne EØS-relevant tekst

Kommissionens forordning (EU) nr. 1307/2014 af 8. december 2014 om fastlæggelse af kriterier og geografisk udstrækning for græsarealer med høj biodiversitet med henblik på anvendelse af artikel 7b, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og artikel 17, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

 


Indholdsfortegnelse