Energinyt 2016, uge 46

Kære læser

Nedenfor følger denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
PwC’s nye opdatering inden for forsyningsområdet
Udnyttelse af industriel overskudsvarme i fjernvarmenettet

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Bindende svar
Fjernvarmeværk - skattefritagelse - aktieombytning
Elafgift - godtgørelse - datacenter - forbrug

Afgørelser
Spørgsmål om tilladelse til måling af elforbrug i vandvarmere med tilbagevirkende kraft.
Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af mineralolieafgift på baggrund af anden opgørelsesmetode.
Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af elafgift

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

PwC

Udnyttelse af industriel overskudsvarme i fjernvarmenettet

PwC har fået medhold i en principiel sag ved Skatterådet om overskudsvarmeafgift


PwC

PwC’s nye opdatering inden for forsyningsområdet

PwC opdaterer dig inden for energi og forsyningsområdet. Her er den seneste opdatering for efteråret 2016.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse_1021-16-8.pdf
Stadfæstelse af Ikast-Brande Kommunes afgørelse om lovligheden af et etableret varmeforsyningsprojekt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 30.11.2016
Høring: Anmeldelse af ændrede metoder i forbindelse med udbud af systemydelser

Høring, gas. Frist: 02.12.2016
Public consultation on tariff principles and market design in a Baltic Pipe Open Season


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fjernvarmeværk - skattefritagelse - aktieombytning

SKM2016.528.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 36. Selskabsskatteloven § 3

Skatterådet bekræfter, at det fastsatte ombytningsforhold ved en skattefri aktieombytning af Kommunens aktier i A A/S med aktier i Holding A/S er udtryk for, at værdien af vederlagsaktierne svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier.

Skatterådet bekræfter, at Kommunens fjernvarmeværk, efter udskillelse i et aktieselskab, vil være at anse som et "værk" efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, med hensyn til kravet om egenproduktion af varme.

Skatterådet bekræfter, at Kommunens fjernvarmeværk, efter udskillelse i et aktieselskab, vil opfylde "fjernvarme"-definitionen i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, med hensyn til kunders brug af varme til procesformål.

Skatterådet bekræfter, at Kommunens fjernvarmeværk, efter udskillelse i et aktieselskab, ikke fortaber skattefriheden efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 ved udlejning af lokaler i en kontorejendom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - godtgørelse - datacenter - forbrug

SKM2016.527.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11

Skatterådet bekræfter, at spøger kan opnå godtgørelse af elafgift efter elafgiftslovens § 11, stk. 1 af den elektricitet, der forbruges i datacenteret til andre ydelser end serverdrift. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan opnå godtgørelse af elafgift, af den elektricitet der forbruges til serverdrift. Det gør ingen forskel for besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvorvidt spørger alene har adgang til private bure og private rum med forudgående tilladelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om tilladelse til måling af elforbrug i vandvarmere med tilbagevirkende kraft.

SKM2016.523.LSR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11, stk. 8

Landsskatteretten fandt ikke, at reglerne om måling med tilbagevirkende kraft kunne finde anvendelse vedrørende el-forbrug til en elvandvarmer i pantrummet i en række supermarkeder henset til, at der faktisk ikke skete måling af forbruget.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af mineralolieafgift på baggrund af anden opgørelsesmetode.

SKM2016.530.LSR

Vedrører: Mineralolieafgiftslovens § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2. Opkrævningslovens § 2, stk. 2. Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2

Et selskabs anmodning om ændring af afgiftstilsvaret vedrørende mineralolieafgift ansås at indeholde oplysninger af faktisk karakter, som kunne begrunde en ændring af afgiftstilsvaret. Landsskatteretten bemærkede herved, at der i mineralafgiftslovens § 9, stk. 2, ikke er angivet en frist for valg af opgørelsesmetode, og at bestemmelsen ikke har karakter af en fristregel.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af elafgift

SKM2016.521.LSR

Vedrører: Elafgiftslovens § 11, stk. 1, stk. 3, stk. 5 og stk. 7, 3. pkt.

Landsskatteretten fandt ikke, at klager havde godtgjort, at el-forbrug til en elvandvarmer i pantrummet i en række supermarkeder var omfattet af den i lovbemærkningerne til el-afgiftsloven nævnte "konduiteregel" , således at el-forbruget kunne anses for godtgørelsesberettiget. Der var ikke foretaget måling af dette forbrug.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om ændring af VE-loven (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Oprettelsesdato: 18-11-2016
Høringsfrist: 23-11-2016

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning mv.
Oprettelsesdato: 18-11-2016
Høringsfrist: 23-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14381 2016 INIT: Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 18/2016 "EU's ordning for certificering af bæredygtige biobrændstoffer" - Rådets konklusioner (14. november 2016)

ST 14299 2016 INIT: RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Gennemførelse af Parisaftalen - EU's fremskridt i retning af målet om mindst -40 % (i medfør af artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Fremsat den 18. november 2016

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Fremsat den 18. november 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring, fra energi-, forsynings- og klimaministerenEFK-orientering om høring
Høringsbrev

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat samt orintering om ny høring, fra energi-, forsynings- og klimaministerenBrev til EFK-udvalget
Høringsnotat
Høringsbrev - overgangsordningerne
Høringsversion (midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anl=e6g)
Høringssvar - VE-loven

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse