Energinyt 2016, uge 20

.

Indhold

Bindende svar
Elafgift - solcelleanlæg - ejer af solcelleanlæg fritaget for elafgift af eget forbrug.
Elafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgift, når solcelleanlægget ikke var ejet eller placeret i forbindelse med en udlejningsejendom

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - solcelleanlæg - ejer af solcelleanlæg fritaget for elafgift af eget forbrug.

SKM2016.224.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger havde ret til afgiftsfritagelse for egetforbruget af elektricitet i en container med driftsudstyr, hvor elektriciteten produceres på et solcelleanlæg, som spørger ejede, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.

 

Bindende svar: Elafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgift, når solcelleanlægget ikke var ejet eller placeret i forbindelse med en udlejningsejendom

SKM2016.223.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger havde ret til afgiftsfritagelse for egetforbruget af elektricitet, hvor elektriciteten produceredes på et solcelleanlæg, som var placeret på spørgers jord, men som spørger ikke ejede, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c. Spørger havde bl.a. indbetalt 45 % af solcelleanlæggets købspris til køberen af solcelleanlægget og skulle betale alle omkostninger ved den daglige drift af udstyret.

 

Høringsportalen

Høring af bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger
Oprettelsesdato: 19-05-2016
Høringsfrist: 30-05-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-05-2016 - 21-06-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 02-06-2016 dom i C-418/14 ROZ-SWIT
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-418/14 ROZ-SWIT - Dom

Den 02-06-2016 dom i C-355/14 Polihim-SS
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Tidligere dokument: C-355/14 Polihim-SS - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8399 2016 INIT: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 - Orienterende debat

ST 8400 2016 INIT: Budskaber fra formandskabet om udformning af elmarkedet og regionalt samarbejde - Forelæggelse ved formandskabet

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (EØS-relevant tekst)

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 19/5-16

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 19/5-16

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om, hvorledes Energinet.dk finansierer købsprisen på 2,3 mia. kr. for gasdistributionsnettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor mange ekstra år der vil gå, før gastariffen på Sjælland og i Sydjylland bliver reduceret, nu hvor den nye ejer Energinet.dk skal finansiere de 2,3 mia. kr., der er købssummen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministerens holdning til det forhold, at gaskunderne i områderne var stillet i udsigt, at gastariffen vil falde efter 2023, når restgælden er betalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad det kommer til at betyde for distributionstariffen for de 122.000 gaskunder på Sjælland og i Sydjylland, at DONG Energy opnår en fortjeneste på 1,5 mia. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, efter hvilke regler Energinet.dk kan indregne ekstraomkostninger ved ejerskifte som ”nødvendige omkostninger” i tariffen for gaskunderne, når aktiviteten er non-profit, til energi-, forsynings- og klimaministeren