Energinyt 2017, uge 16

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Husk at vi lukker din bruger til Energinyt, hvis du ikke giver besked om, at du ønsker at fortsætte med at modtage nyhedsbrevet til en pris på 1.195 kr. om året. Hvis du allerede har svaret, så behøver du ikke fortage dig yderligere.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Tax Matters - Quarterly Update - Q1 2017

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
2 nye sager

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

KPMG

Tax Matters - Quarterly Update - Q1 2017

Påsken står for døren, og det betyder samtidigt et nyt nummer af Tax Matters Quarterly Update med en række væsentlige nyheder på skatteområdet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist, da der var identitet mellem klager og klagers tidligere samlever ved dennes køb af solcelleanlægget

Afgørelse
Klage over Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af projektforslag afvist på grund af manglende klageberettigelse


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Evaluering af Energinet.dk's reservation i SK4
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 16/02065 Energitilsynet har den 28. marts 2017 ophævet Energinet.dk’s reservation i SK4 pr. 1. januar 2018

Høring, el. Frist: 11.05.2017
Høring af forslag vedr. ”All TSOs’ proposal for establishment and cost sharing methodology of the single allocation platform” for elmarkedet.

Høring, el. Frist: 11.05.2017 
Høring af forslag vedr. ”Harmonised Allocation Rules” for elmarkedet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Regeringen vil samle de danske gasrør i statsligt selskab
Regeringen vil effektivisere gassektoren ved at samle ejerskabet af gasdistributionen i de kommunalt ejede selskaber HMN og NGF Nature Energy i et statsligt selskab. Dermed er tilbuddet fra fire energiselskaber om at købe gasdistributionsnettet ikke...


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Oprettelsesdato: 10-04-2017
Høringsfrist: 05-05-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-31/17 Sucrerie de Toury

Er de energiprodukter, der anvendes til kraft-varme-produktion, udelukkende omfattet af den mulighed for fritagelse, der er indført med artikel 15, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 , eller er de for så vidt angår den del af disse produkter, hvis forbrug svarer til produktionen af elektricitet, ligeledes omfattet af anvendelsesområdet for den i dette direktivs artikel 14, stk. 1, litra a), omhandlede forpligtelse til afgiftsfritagelse?

C-49/17 Koppers Denmark

Skal artikel 21, stk. 3, i direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet fortolkes således, at forbrug af egenproducerede energiprodukter til fremstilling af andre energiprodukter er afgiftsfritaget i en situation som den i hovedsagen foreliggende, hvor de fremstillede energiprodukter ikke anvendes til motorbrændstof eller brændsel til opvarmning?

Skal artikel 21, stk. 3 i direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestem...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen (Den tredje energipakke) = Vedtagelse

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45852
Germany, German capacity reserve (Decision)

Member State: Germany
Region: DEUTSCHLAND
Primary Objective: Environmental protection
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2018 to 31.12.2024
Notification or Registration Date: 04.07.2016
DG Responsible: Competition DG
2017/N
Decision on 07.04.2017: Decision to initiate the formal investigation procedure
Press release: IP/17/903
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 21.04.2017
2017/C

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget stiller netselskaberne økonomisk ringere, hvis de investerer i udviklings- og demonstrationsprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, at et ressourcemæssigt svagt tilsyn evt. vil føre til en uhensigtsmæssig håndhævelse af lovgivningen til skade for både samfund og netselskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om en fortegnelse over, hvornår hvert enkelt elnetselskab modtog afgørelse med sin færdigbehandlede indtægtsramme for 2005, og hvor mange selskaber der endnu har deres 2005-ramme under behandling, samt hvilket år indtægtsrammerne for 2005 efter indtægtsrammebekendtgørelsens fastsatte kadencer skulle have været afgjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om det var erfaringer med manglende innovation hos britiske netselskaber, der gav anledning til, at man i Storbritannien i 2015 valgte at give bedre rum for innovation i den økonomiske regulering af netselskaberne med den såkaldte RIIO-model, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om netselskaberne vil kunne deltage i innovationsprojekter, som har en længere tilbagebetalingsperiode end fem år, uden at blive ’straffet’ økonomisk, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan selskaberne udgår at blive straffet af reguleringen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt der i netvirksomheder kun skal investeres i ny teknik, som kan tjene sig hjem på 5 år, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange år det typisk tager at forrente de fjernaflæselige målere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan der i den norske regulering af netselskaber er taget højde for korrosion som følge af kystnært klima med meget salt i luften, samt om en lignende model vil kunne implementeres for at løse især netselskabers problemer med korrosion, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor langt Energistyrelsen er kommet med overvejelserne om at lade mængden af transporteret el indgå i reguleringsvilkårene, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvilke stigninger i fjernvarmeprisen lovforslaget medfører for forskellige typer husstande i henholdsvis Hillerød, Brønderslev og Marstal, hvis ophævelsen af støtteordningerne for elektricitet fra særlige anlæg vedtages, uden at en anden støtteløsning er fundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om at finde en løsning inden anden behandling af lovforslaget, der kompenserer de selskaber, der kommer i økonomisk klemme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan lovforslaget også fremadrettet sikrer effektiv teknologiudvikling i sektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan man kan imødekomme nogle af de praktiske uhensigtsmæssigheder, der er beskrevet i høringssvaret fra bl.a. Dansk Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilken løsning der påtænkes i forhold til lovnotatet om ophævelse af to støtteordninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser ophævelsen af støtteordningen den 1/1-17 vil have for varmeforbrugerne i henholdsvis Brønderslev, Hillerød og Marstal, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om der kan være netselskaber, for hvilke reguleringen vil resultere i likviditetsunderskud i perioder med særligt højt investeringsbehov og dermed ikke give tilstrækkelig dækning for finansieringsudgiften til nødvendige investeringer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om en opgørelse over, hvor store omkostninger elnetselskaber har til nettab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse