Energinyt 2016, uge 45

Kære læser

Så er vi klar med denne uges udgave af Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Bindende svar
Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift, idet der ikke blev betalt vederlag
Afgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afgørelse om indregningsadgang for omkostninger til geotermiprojekt ophævet og hjemvist.

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da klagers erhvervsmæssige elforbrug ikke kunne adskilles fra det private
bilag.pdf


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, gas. Frist: 23.11.2016
Høring: Udkast til metodegodkendelse - fjernelse af overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG Entry (Energinet.dk)

Høring, el. Frist: 25.11.2016
Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2017


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift, idet der ikke blev betalt vederlag

SKM2016.506.SR

Vedrører: Gasafgiftsloven § 10, stk. 9

Skatterådet bekræftede, at selskab X ikke skal betale overskudsvarmeafgift for energi fra spildevand, idet spørger ikke betaler et vederlag til selskab X for udnyttelse af energien, som leveres til spørgers vekslerstation.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen

SKM2016.499.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11, stk. 16 og 17

Skatterådet kan afkræfte, at spørger kan anvende elafgiftsloven § 11, stk. 16 (el-patronloven), hvis spørger driver en el-kedel (el-patron) der er tilsluttet Xs ledningsnet, når spørger har opfyldt krav om kraftvarmekapacitet på sit kraftvarmeværk, der ikke er tilsluttet dette ledningsnet.

Skatterådet kan bekræfte, at spørger kan anvende elafgiftsloven § 11, stk. 16 (el-patronloven), hvis spørger driver en el-kedel (el-patron) der er tilsluttet til X´s ledningsnet, hvis dette ledningsnet får forbindelse til det ledningsnet som spørger leverer varme til, når spørger har opfyldt krav om kraftvarmekapacitet på sit kraftvarmeværk.

Skatterådet kan bekræfte, at spørger kan anvende elafgiftsloven § 11, stk. 16 (el-patronloven), hvis spørger henholdsvis driver og opfører/tilslutter en el-kedel, der er tilsluttet til X´s ledningsnet, når spørger køber et kraftvarmeværk, der direkte er tilsluttet X ledningsnet eller kraftvarmeværket er tilsluttet Y, Z eller K's ledningsnet og hermed har forbindelse til X's ledningsnet?


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til udvidelse af tilskudsordningen til elintensive virksomheder
Oprettelsesdato: 11-11-2016
Høringsfrist: 25-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14003 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas

ST 14064 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.41694
Portugal, Support to renewable electricity in Portugal. (Decision)

Member State: Portugal
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant/ Interest rate subsidy
Case Type: Scheme
Duration: from 01.06.2016 to 31.12.2016
Notification or Registration Date: 27.04.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/N
Decision on 04.05.2016: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 10.11.2016

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).
Fremsat den 9. november 2016

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).
Fremsat den 9. november 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering EFK-udvalget
Høringsnotat for ændring af biobrændstofloven IM
Høringsnotat for ændring af biobrændstofloven MRV
Høringssvar IM
Høringssvar MRV

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenEFK - orientering om høringsnotat for Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
Høringsnotat – Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
Høringssvar – Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse