Energinyt 2017, uge 24

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energiafgifter 2017
Overskudsvarme – stadig rentabelt?
Energi- og miljøafgifter

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Energiafgifter 2017

Overblik over godtgørelser og satser pr. 1. juni 2017


PwC

Overskudsvarme – stadig rentabelt?

Er udnyttelse af overskudsvarme stadig rentabelt eller er overskudsvarmeafgiften for stor en hindring? Læs mere her om hvad der er fakta.


PwC

Energi- og miljøafgifter

Få et grundlæggende overblik over reglerne for godtgørelse af afgift pålagt elektricitet, brændsler og vand.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 23. juni 2017
Kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i forordning 2016/1447/EU af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutnig af transmissionssystemer med højspændingsjævnsktrøm og jævnstrømforbundne elproducerende anlæg

Høring, el. Frist: 07.07.2017
Høring af forslag vedr. ”Fallback procedures for CCR Hansa” for elmarkedet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Dansk-tysk aftale om at åbne grænsen for handel med strøm
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har indgået en aftale med det tyske Økonomi- og Energiministerium om, at der skal stilles et minimumsniveau af kapacitet til rådighed for handel med strøm mellem Jylland og Tyskland. Handel med strøm fra...

Regeringen vil gøre fjernvarmen grønnere
Store eldrevne varmepumper skal kunne afløse naturgas på landets mange små kraftvarmeværker. Det vil give en markant klimagevinst og ruste de små kraftvarmeværker til en billigere og mere grøn varmeproduktion. Regeringen ønsker, at elvarmeafgifterne...

Energidata sættes fri til gavn for forbrugerne
Energinet.dk stiller fra i dag en række energidata frit til rådighed via en dataportal. Det er data om bl.a. energiproduktion fra vind og sol, C02-udledning og elpriser. Dataene kan bruges af bl.a. iværksættere, forskere og erhvervsliv til fx at give...


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital
Oprettelsesdato: 16-06-2017
Høringsfrist: 26-06-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-06-2017 - 18-07-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Dato: 13-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union og til at producere elektricitet om bord på et fartøj - motorbrændstof, der anvendes af et skib til at sejle fra det sted, hvor det blev bygget, til en havn i en anden medlemsstat med henblik på dér at blive lastet med dets første kommercielle last

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Sammenkoblinger: Statusopdatering og deres behandling i pakken om ren energi - Udveksling af synspunkter

Pakken om ren energi (førstebehandling) a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Sektorerne uden for ETS: a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (førstebehandling) b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (førstebehandling) - Statusrapport

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der forbruges på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45764
Lithuania, State aid to maritime transport - Lithuania - Prolongation and modification of the tonnage tax scheme (Decision)

Member State: Lithuania
Region: Lithuania
Primary Objective: Sectorial development
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Transport - Community guidelines on State aid to maritime transport
Sector: H.50.1 - Sea and coastal passenger water transport
Aid instrument: Tax base reduction
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2027
Notification or Registration Date: 27.06.2016
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: N330/2005
2016/N
Decision on 24.04.2017: Decision not to raise objections
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 16.06.2017

 


Indholdsfortegnelse