Energinyt 2016, uge 31

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Anmodning om genoptagelse afvist, da der ikke var nye væsentlige oplysninger i sagen.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på et forhøjet pristillæg stadfæstet, da klager ikke havde foretaget en af de fire handlinger, jf. § 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af VE-loven.

Afgørelse
Pålæg af lagringspligt efter olieberedskabsloven ophævet

Afgørelse
Stadfæstelse af Silkeborg Kommunes afgørelse vedrørende påbud om tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven

Afgørelse
Afslag på et forhøjet pristillæg stadfæstet, da klager ikke rettidigt havde foretaget en af de fire handlinger i § 4, stk. 7, nr. 1-4, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af VE-loven.

Afgørelse
Klage tillagt opsættende virkning

Afgørelse
Stadfæstelse af afgørelse om tilslutningspligt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 23. august 2016
Høring - Energinet.dk’s metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW

Høring, el. Frist: 15. august 2016
Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR)

Høring, el. Frist: 30. august 2016
Høring - Revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftanlæg større end 11 kW"

Høring, gas.
Høring: Energinet.dk’s metodeanmeldelse - ændring af overleverancegebyr (gas)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med det indre marked og fritaget for underretning – bindende karakter af betingelserne for fritagelse – artikel 3, stk. 1 – udtrykkelig henvisning til denne forordning i støtteordningen

Domstolens dom:

Artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til […] artikel [107 TEUF og 108 TEUF] (Generel gruppefritagelsesforordning) skal fortolkes således, at en manglende udtrykkelig henvisning i en støtteordning som den i hovedsagen omhandlede til denne forordning via en angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende er til hinder for, at denne ordning anses for at opfylde betingelserne for at blive fritaget i henhold til den nævnte forordnings artikel 25, stk. 1 for anmeldelsespligten i henhold til artikel 108, stk. 3, TEUF.

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 11248 2016 INIT: BILAG til forslag til Rådets afgørelse om forslag om opstilling af Energifællesskabets liste over energiinfrastrukturprojekter

ST 11483 2016 ADD 3: ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

 

Nyt fra Kommissionen

Energy Union and Climate Action: Driving Europe’s transition to a low-carbon economy

Factsheet on the Commission's proposal on binding greenhouse gas emission reductions for Member States (2021-2030)

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.42687
Czech Republic, Investment aid scheme for the reduction of VOC emissions

Member State: Czech Republic
Primary Objective: Environmental protection
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 30.06.2015
Notification or Registration Date: 27.07.2015
DG Responsible: Competition DG
Expenditures (in Millions): 2015: CZK 1.4262014: CZK 0
Related Cases: SA.38074
2015/NN
Decision on 15.10.2015: Decision not to raise objections
Decision Text:
Publication on 15.07.2016: Official Journal: JOCE C/258/2016

 

Nyt fra Parlamentet

Members Activities - Questions - Written Questions - Answer: Den danske PSO-ordning  

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Medlemsstaternes fremskridt hen imod omkostningsoptimale mindstekrav til energimæssig ydeevne  

 


Indholdsfortegnelse