Energinyt 2016, uge 11

.

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - Marts 2016
Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Ændrede krav – godtgørelse af elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres elafgift i overensstemmelse med deres momsfradragsprocent.


EY

Energi & Forsyning - Marts 2016

I dette nummer har vi bl.a. fokus på lovforslag om skattefri virksomheders el- og varmeproduktion og vores seminar om prisloftregulering.

  • Lovforslag om skattefri virksomheders el- og varmeproduktion. Skatteministeren fremsatte den 23. februar 2016 det lovforslag, som indeholder de varslede ændringer som vil muliggøre en mindre el- og varmeproduktion, hos blandt andet forsyningsvirksomheder, uden ophævelse af skattefritagelse.
  • Skal en kommune kræve garantiprovision?. En vederlagsfri garanti stillet af en kommune for et forsyningsselskab vil ofte være i strid med EU's statsstøtteregler, da den vederlagsfrie garantistillelse giver forsyningsselskabet en fordel på markedet og dermed skaber konkurrenceforvridning.
  • Ændring af registreringer ved indførsel af engrosmodellen i elafgiftsloven. Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og denne ændring af elmarkedet medfører, at mange virksomheder nu skal ændre deres registrering for elafgift. Indførslen af engrosmodellen betyder, at mange opgaver flyttes fra netselskaberne til elhandelsselskabet. I dag modtager mange elkunder både elregninger fra elhandelsselskabet og fra netselskabet.
  • Hvornår har offentlige vareindkøbs- og tjenesteydelseskonktrakter klar grænseoverskridende interesse?. Når en vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt har en kontraktværdi under tærskelværdierne for EU-udbud i henholdsvis forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven, skal det inden tilbudsindhentningen vurderes, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Vurderingens udfald har stor betydning for, hvordan det videre forløb frem til kontraktindgåelsen skal forløbe i henhold til udbudslovens procedureregler.
  • Deltag i diskussionerne i vores 3 nye ERFA-grupper for vand og spildevand, varme og affald samt el
  • Aktuelle seminarer


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning, da ej rettidigt indgået bindende aftale om køb af solcelleanlæg.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – støtteforanstaltninger i form af nedsættelser af miljøafgifter – den ufravigelige karakter af betingelserne for fritagelse

Generaladvokatens indstilling:

En støtteordning, der i strid med artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ikke indeholder nogen henvisning til denne forordning via en angivelse af dens titel og en angivelse af publikationsreferencen i Den Europæiske Unions Tidende, opfylder ikke betingelserne for at kunne være fritaget for den i artikel 108, stk. 3, TEUF (tidligere artikel 88, stk. 3, EF) omhandlede anmeldelsespligt.

En støtteordning i form af en lempelse af en energiafgift som omhandlet i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, i forbindelse med hvilken den person, der er genstand for lempelsen, betaler mindst minimumsafgiftssatsen på fællesskabsplan fastsat i nævnte direktiv, og hvis gyldighed er begrænset til ti år, henhører under anvendelsesområdet for artikel 25 i forordning nr. 800/2008.

En støtteordning, der ikke overholder den i artikel 25, stk. 3, i forordning nr. 800/2008 omhandlede periode for ydelse af støtte på højst ti år, opfylder ikke betingelserne for at være omfattet af den i nævnte forordning omhandlede fritagelse. Et sådant krav indebærer ikke nødvendigvis, at denne begrænsede periode fremgår af selve teksten til den pågældende ordning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Udkast til betænkning En ny aftale for energiforbrugere  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 95 Forslag til folketingsbeslutning om ændring i modregning af kommunal brug af driftsindtægter fra kommunale vedvarende energianlæg.
Fremsat den 18. marts 2016

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse