Energinyt 2017, uge 08

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - Februar 2017

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

SKAT-meddelelser fra SKAT
Orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag

Afgørelser fra SKAT
Berettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet.

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - Februar 2017

I denne udgave kan du blandt andet læse om den skattemæssige forrentning af indskudskapital i varmeselskaber. Vi kigger dels på sammenhængen mellem skattefritagelse og udlodning og dels på de skattemæssige konsekvenser af at få tilladelse til forrentning. Derudover kan du læse om hhv. energiproduktion i vandselskaber og om løsningsmodellerne i "Analyse af skatteforhold i vandsektoren".


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist, da der skulle foretages en konkret vurdering af, om inverteren var tilsvarende den, der var gået i stykker.

Afgørelse
Energinet.dk's 7 afgørelser om afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da kommunen ikke havde indgået aftale om bestemte solcelleanlæg.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at anlægget var nettilsluttet rettidigt.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet, da det ikke var dokumenteret, at der var indgået en bindende aftale rettidigt.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på et forhøjet pristillæg stadfæstet, da der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at købsaftalen rettdigt var bindende og ubetinget

Afgørelse
Kommunens afgørelse ophævet og hjemvist grundet manglende begrundelse

Afgørelse
Kommunens afgørelse ophævet og hjemvist grundet manglende begrundelse

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da en eventuel udvidelse af anlæggets solcellepaneler ville forøge anlæggets effekt.

afgoerelse.pdf
Energinet.dk’s afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist, da der ikke var foretaget en konkret vurdering af klagers faktiske anvendelse af ejendommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 23.03.2017
Høring af Nord Pools og EPEX Spots anmeldelser af day-ahead priskoblingsalgoritme, kontinuer intraday algoritme, tilhørende produkter, harmoniserede minimum- og maksimumpriser samt back-up metoder

Høring, el. Frist: 07.02.2017
Høring om udkast til Energitilsynets tilkendegivelse "Dansk Energis branchevejledning for tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion"

Høring, el.
Høring af Energinet.dk’s anmeldte forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde

Høring, el. Frist: 09.03.2017
Høring - muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el samt baggrundsrapport


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Tale ved "Nordiske løsninger på globale udfordringer"

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved arrangementet "Nordiske løsninger på globale udfordringer", tirsdag d. 21. februar 2017.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag

SKM2017.113.SKAT

Vedrører: -

Denne meddelelse indeholder retningslinjer for orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag.

 

Afgørelse: Berettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet.

SKM2017.116.LSR

Vedrører: Gasafgiftslovens § 8, stk. 4 og stk. 5. Kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 6 (tidligere § 7, stk. 7) samt stk. 7 (tidligere stk. 8)

Et forsyningsselskab var med rette afkrævet tilbagebetaling af opnået lempelse af gasafgift og kuldioxidafgift, idet selskabet ikke opfyldte betingelserne om kraftvarmekapacitet, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 5 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-02-2017 - 28-03-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 02-03-2017 indstilling i C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – punktafgiftsreglerne – afgiftsfritagelse for levering af energiprodukter – anvendelse som motorbrændstof til sejlads – medlemsstaternes krav til sikring af korrekt og enkel anvendelse – manglende beviser – proportionalitet – overførsel af principperne i momslovgivningen

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag

Den 22-03-2017 indstilling i C-329/15 Statsstøtte ENEA
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – artikel 107, stk. 1, TEUF – statsstøtte – forsyningsforpligtelse med hensyn til elektrisk energi produceret ved kraftvarmeproduktion – statsejet el-leverandør – begrebet ”fordel” – stigning i efterspørgslen – tilregnelse til staten – lovgivningsforanstaltning – manglende anvendelse af statsmidler – artikel 108, stk. 3, TEUF – ulovlig gennemførelse af statsstøtte – direkte virkning – ikke mulighed for påberåbelse for el-leverandører, der er omfattet af forsyningsforpligtelsen – bøde i tilfælde af manglende opfyldelse af forsyningsforpligtelsen – udelukkelse i tilfælde af ulovlig gennemførelse af statsstøtte

Tidligere dokument: C-329/15 Statsstøtte ENEA - Dom
Tidligere dokument: C-329/15 Statsstøtte ENEA - Indstilling

 

Nye sager for domstolen

C-572/16 INEOS

Er bestemmelserne i artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF samt bestemmelserne i Kommissionens afgørelse af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF til hinder for en bestemmelse i en medlemsstat, som for handelsperiod...


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Pakken om ren energi (førstebehandling)

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.44666
Greece, New operating aid scheme for the production of electricity from RES and CHP (Decision)

Member State: Greece
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2025
Notification or Registration Date: 25.02.2016
DG Responsible: Competition DG
2016/N
Decision on 16.11.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/3707
Decision Text: