Energinyt 2017, uge 04

Kære læser

Energinyt i denne uge indeholder bl.a. en dom om beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i et kraftvarmeværk og en statsstøtteafgørelse fra EU

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - Januar 2017
Skatteministeriets længe ventede rapport om vandsektorens skatteforhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Afgørelser fra SKAT
Spørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader

Nyt fra domstol.dk

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Skatteministeriets længe ventede rapport om vandsektorens skatteforhold

Forligskredsen bag vandsektorforliget vedtog for længe siden, at Skatteministeriet skulle udarbejde en analyse om vandsektorens skatteforhold.


EY

Energi & Forsyning - Januar 2017

I denne udgave har vi fokus på cybersikkerhed og persondatalovgivningen. Læs også om seneste nyt i skattesagerne i vandsektoren, PSO-afskaffelsens betydning for varmepumper mm.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, da klager ikke kunne dokumentere for ændringen af aftalen.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg efter § 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 og § 47, stk. 7-8, i VE-loven stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ny EUDP-strategi: Danske projekter skal tage afsæt i global efterspørgsel
Danske virksomheder skal udnytte mulighederne maksimalt i forhold til den globale efterspørgsel og de danske styrkepositioner inden for energiteknologi. Det er et af pejlemærkerne i en ny strategi fra EUDP, der hvert år investerer i danske projekter...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader

SKM2017.49.LSR

Vedrører: Gasafgiftslovens § 10, stk. 1-2 samt stk. 4-5, § 10 a, § 10 d, stk. 4 og 5. Kuldioxidafgiftsloven, bilag 1.

Landsskatteretten fandt, at et selskabs ovnproces var en mineralogisk proces, og at de anvendte materialer gennem opvarmning i ovnen måtte anses at forandre indre fysisk struktur i henhold til gasafgiftslovens § 10 d, stk. 4, 2. pkt. Selskabet fik herefter medhold i, at godtgørelse af gasafgift ikke skulle nedsættes efter gasafgiftslovens § 10 a.

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3 og 6, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)  

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til elintensive virksomheder  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2, nr. 2, i lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.)  

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-01-2017 - 28-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-02-2017 indstilling i C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Appel – statsstøtte – nægtelse af at udstede et påbud om at udsætte opfyldelsen af en kendelse fra en særlig voldgiftsret vedrørende den el-tarif, som Alouminion SA skal betale til DEI – afslag på at tage den af DEI indgivne klage vedrørende den angivelige statsstøtte, der er tildelt Alouminion SA, til følge – reducerede el-tariffer

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling

 

Nye sager for domstolen

C-561/16 Saras Energía

Er en medlemsstats lovgivning, der fastsætter en national ordning for energibesparelsesforpligtelser, der primært opfyldes ved et årligt bidrag til en national energisparefond, der er oprettet i henhold til artikel 20, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU , forenelig med dette [...]


Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45867
Belgium, The Belgian federal regime governing renewable energy certificates (the REC Regime) and two individual plants. (Decision)

Member State: Belgium
Region: BELGIQUE-BELGIE
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Notification or Registration Date: 06.07.2016
DG Responsible: Competition DG
2016/N
Decision on 08.12.2016: Decision not to raise objections
Press release: IP/16/4245
Decision Text: