Energinyt 2017, uge 13

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Refusionsopgørelse ved køb af varmetransmissionsledning
Stigende interesse for aktindsigt i vandselskabers leverandørforhold mv.
Tarifering af el til varmeproduktion
Anmeldelsesbekendtgørelsen
Prisloft for affaldsvarme
Ny vejledning om fastsættelse af takster for vand
Ændring af nettilslutnings-bekendtgørelsen i høring
Betaling for myndighedsbehandling
God selskabsledelse i energi- og forsyningsselskaber

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Refusionsopgørelse ved køb af varmetransmissionsledning

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi den seneste tid beskæftiget os med, hvad begrebet ”sædvanlig [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Stigende interesse for aktindsigt i vandselskabers leverandørforhold mv.

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi i den seneste tid behandlet en del forespørgsler vedrørende de retlige [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tarifering af el til varmeproduktion

Energitilsynet har behandlet Dansk Energis branchevejledning for fastsættelse af tariffer for elektricitet, som [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Anmeldelsesbekendtgørelsen

Energitilsynet har sendt et udkast til en ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Prisloft for affaldsvarme

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om prisloft for opvarmet vand eller damp fra [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny vejledning om fastsættelse af takster for vand

Energistyrelsen har i marts offentliggjort en ny vejledning, der nærmere behandler reglerne for fastsættelse af [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af nettilslutnings-bekendtgørelsen i høring

Energistyrelsen har den 3. marts 2017 sendt en ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Betaling for myndighedsbehandling

Energistyrelsen har sendt et supplerende forslag i høring til det lovforslag, der ændrer en række forsyningslove, [...]


Ret&Råd Advokater

God selskabsledelse i energi- og forsyningsselskaber

Regeringen har i september 2016 lanceret Danmarks første samlede strategiske ramme for forsyning med energi, fjernvarmevarme og vand samt håndtering af affald og spildevand


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 08.05.2017
Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning for forbrugs- og distributionssystemer (EU-forordning 2016/1388)

Tarifering af el til varmeproduktion
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 16/05929 Sagen angår en af Dansk Energi anmeldt standardiseret vejledning om tarifering af elektricitet til varmeproduktion, hvor elektricitet anvendt til direkte varmeproduktion samt elektricitet, som anvendes til varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper mv., fremover fritages for betaling af energisparebidrag. Energitilsynet tilkendegiver, at den standardiserede vejledning lever op til elforsyningslovens § 73, og tager den til efterretning.

Høring, el. Frist: 26.05.2017
Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning til transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (EU-forordning 2016/1447)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Afgifts- og tilskudsanalyse om overskudsvarme offentliggøres
Delanalyse 5: Analysen viser, at problemet med at udnytte overskudsvarme stik imod den gængse opfattelse ikke er overskudsvarmeafgiften i sig selv. Derimod kan elvarmeafgiften samt nettarifferne være en barriere for udnyttelsen, hvilket analyseres...

Lilleholt vil anlægge 6.500 km klimavenlig gulvvarme
Danmark svømmer i grøn strøm fra vindmøller og biomasse, og det skal komme borgerne til gode. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil derfor igangsætte et gigantisk anlægsarbejde med at lægge klimavenlig gulvvarme med grøn...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen (Den tredje energipakke)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 106 Forslag til folketingsbeslutning om tiltag for fremme af elbiler.
Fremsat den 30. marts 2017

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).
Fremsat den 29. marts 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrientering EFK-udvalget efter høring
Høringsnotat
Høringssvar 1. delhøring
Høringssvar 2. delhøring
Høringssvar 3. delhøring

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse