Energinyt 2017, uge 14

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt. Vi holder påskeferie og udkommer igen den 24. april.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Høring vedr. ændring af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomheder ved sampantsætning

Nyt fra Energitilsynet

Styresignaler fra SKAT
Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal

Afgørelser fra SKAT
Opgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Høring vedr. ændring af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomheder ved sampantsætning

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 25.04.2017
Høring – udkast til sekretariatsafgørelse vedr. muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el

Evaluering af Energinet.dk's reservation i SK4
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 16/02065 Energitilsynet har den 28. marts 2017 ophævet Energinet.dk’s reservation i SK4 pr. 1. januar 2018


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal

SKM2017.255.SKAT

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 2. Kulafgiftsloven § 7, stk. 1. Gasafgiftsloven § 8, stk. 2.

Styresignalet beskriver en ændring af praksis for kraftvarmeværker vedrørende efterfølgende ændring (ændring) af metode (V-formel eller E-formel) på baggrund af Landsskatterettens afgørelse SKM2016.530.LSR .

 

Afgørelse: Opgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid

SKM2017.268.LSR

Vedrører: Kuldioxidafgiftslovens § 5, stk. 3 samt stk. 3, 1. pkt. - 3. pkt. Kulafgiftslovens § 5, stk. 7-10 samt stk. 11, 1. pkt. Dagældende kulafgiftslovs § 5, stk. 13

Et kraftvarmeanlæg ansås for berettiget til at dividere den i henhold til kulafgiftslovens § 5, stk. 8, 1. pkt. opgjorte energimængde med 1,25 ved opgørelsen af kuldioxidafgiften for perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 jf. dagældende kulafgiftslovs § 5, stk. 13.

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet  

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer - Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens forordning (EU) 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (EØS-relevant tekst. )

Kommissionens forordning (EU) 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af forordning (EU) nr. 984/2013 (EØS-relevant tekst. )

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget