Energinyt 2017, uge 22

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i høring
Lovindgreb mod forrentning af indskudskapital
Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
Forbrugeres klageadgang over projektforslag
Regeringens vækstplan offentliggjort
Energiafgifter 2017

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Regeringens vækstplan offentliggjort

Finansministeriet har den 30. maj 2017 offentliggjort regeringens plan Vækst og Velstand 2025.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i høring

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Lovindgreb mod forrentning af indskudskapital

Klima-, energi- og forsyningsministeren har fremlagt og Folketinget vedtaget et lovindgreb mod ejerkommunernes [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

Energistyrelsen har den 5. maj 2017 offentliggjort nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Forbrugeres klageadgang over projektforslag

Energiklagenævnets har ved afgørelse afvist at tillægge en forbruger klageret over Vesthimmerland Kommunes [...]


Beierholm

Energiafgifter 2017

Overblik over godtgørelser og satser pr. 1. juni 2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 17/02831 Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse ændres i forbindelse med nye regler i Energistyrelsens prisloftbekendtgørelse. Fremover skal straksbetalinger til investeringer i de centrale kraftvarmeanlæg og den faktiske brændselsanvendelse indgår ved fastsættelse af prisloftet for affaldsvarme. Det medfører, at de centrale kraftvarmeværker skal indberette yderligere oplysninger herom til Energitilsynet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ny lov: Forsyning af el effektiviseres med op til 600 mio. kroner
Ny økonomisk regulering skal effektivisere elnetvirksomhederne med op mod 600 mio. kr. årligt.

Dansk energi-ekspertise reducerer CO2-udledning
Danmark investerer nu 115 mio. kr. i en række nye energi-partnerskaber med Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina, som forventes at stå for størstedelen af stigningen i verdens CO2-udledning de kommende år. Danmarks 40-årige erfaring med vedvarende...

Bred aftale om tryghed for fjernvarmeforbrugerne og billigere fjernvarme
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren. Aftalen...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Appel - statsstøtte - afgørelse om at henlægge sagen - Europa-Kommissionens afslag på at behandle appellantens klage - støtte foreligger ikke ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase - rent bekræftende afgørelse - betingelser for, at vedtagelsen af en afgørelse om at henlægge sagen er lovlig

Domstolens dom:

1) Den Europæiske Unions Rets kendelse af 9. februar 2016, DEI mod Kommissionen (T-639/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:77), ophæves.

2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

3) Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Statement by Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete on the US announcement to withdraw from the Paris Agreement

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 af 5. maj 2017 om godkendelse af effektive 12-volts-motorgeneratorer til anvendelse i personbiler med konventionelle forbrændingsmotorer som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst. )

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).
Vedtaget den 2. juni 2017

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).
Vedtaget den 2. juni 2017

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).
Vedtaget den 2. juni 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Bilag

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 29. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-17 fra Dansk Energi og Dansk Elbil Alliance, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse