Energinyt 2016, uge 49

Kære læser

Nedenfor følger denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ny afgørelse på kraftvarmeværkers valg af opgørelsesmetode
Finanslov 2017 – nedsat registreringsafgift og afskaffet PSO

Nyt fra Energitilsynet

Styresignaler
Elafgift - servere - bindende svar

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Ny afgørelse på kraftvarmeværkers valg af opgørelsesmetode

Virksomheder med kraftvarmekapacitet, der anvender kraftvarmefordelingsreglerne til at allokere forbruget af elektricitet og varme i produktionen, er berettigede til at skifte opgørelsesmetode bagudrettet indenfor den almindelige genoptagelsesfrist på 3 år. Metoden vælges fortsat på årsbasis.


Deloitte

Finanslov 2017 – nedsat registreringsafgift og afskaffet PSO

Regeringen og støttepartierne er blevet enige om finansloven for 2017. Det betyder bl.a. nedsat registreringsafgift og afskaffelse af PSO-afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Klage over tarif for transport i opstrømssyste-met i Tyra-Nybro
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 14/11594 Energitilsynet har truffet afgørelse i klagesag om prisen for transport af naturgas i DONG’s opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra. Energitilsynet har pålagt DONG at sætte prisen i månedsaftaler indgået med Maersk Energy Marketing A/S i perioden november 2012 - marts 2014 ned til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau. Med afgørelsen vurderer Energitilsynet samtidig, at den pris på 6 øre/m3 for månedsaftaler (svarende til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau), som Maersk Energy Markerting A/S og andre transportkunder i 2016 skal betale for transport i DONG’s opstrømssystem, er rimelig. DONG pålægges derfor ikke at sætte prisen yderligere ned

Klage over tarif for transport i opstrømssyste-met i Tyra-Nybro
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 14/11594 Energitilsynet har truffet afgørelse i klagesag om prisen for transport af naturgas i DONG’s opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra. Energitilsynet har pålagt DONG at sætte prisen i månedsaftaler indgået med Maersk Energy Marketing A/S i perioden november 2012 - marts 2014 ned til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau. Med afgørelsen vurderer Energitilsynet samtidig, at den pris på 6 øre/m3 for månedsaftaler (svarende til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau), som Maersk Energy Markerting A/S og andre transportkunder i 2016 skal betale for transport i DONG’s opstrømssystem, er rimelig. DONG pålægges derfor ikke at sætte prisen yderligere ned

Høring, el. Frist: 06-01-2017
Energinet.dks reserver i SK4


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Elafgift - servere - bindende svar

SKM2016.571.SKAT

Vedrører: Elafgiftsloven

Skatterådet fandt i SKM2016.527.SR , at et datacenter ikke opfyldte forbrugskriteriet efter elafgiftslovens § 11, stk. 1, for den elektricitet, som forbruges af kundernes servere. Datacenteret kunne derfor ikke få godtgjort elafgiften af denne elektricitet.

Virksomheder, der har et bindende svar, der ikke er i overensstemmelse med SKM2016.527.SR , og hvor bindingsperioden er udløbet, skal fra den først kommende afgiftsperiode, der ligger efter offentliggørelsen af SKM2016.527.SR , indrette sig efter den praksis, som er fastslået ved Skatterådets afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 15281 2016 ADD 1BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af det europæiske genopretningsprogram for energiområdet og Den Europæiske Energieffektivitetsfond

ST 15281 2016 INITRAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af det europæiske genopretningsprogram for energiområdet og Den Europæiske Energieffektivitetsfond

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 8/12-16

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 5

Udtalelse til udvalgets betænkning, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 8/12-16

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at tilsynsopgaven med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab placeres et andet sted end hos Energinet.dk, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Bilag

Bilag 5

Talepapir fra det åbne samråd den 7/12-16 med energi-, forsynings- og klimaministerenFølgebrev - oversendelse af samrådstale
Samrådstale vedr. samråd L90 spm. A og B

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt en overflytning af PSO-støtten til grøn strøm fra elforbrugerne til finansloven vil betyde, at staten dermed overtager en stor del af finansieringen af anlægskapaciteten på elområdet og elforbrugerne dermed ikke længere betaler alle elproduktionsomkostninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt en omkostningseffektiv udvikling af energisystemet kræver investeringer i både produktion og besparelse, og at den aftalte ændring af PSO-modellen betyder en omlægning fra forbrugerbetalt til statsbetalt kapacitetsfinansiering, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt en overflytning af PSO-støtten til grøn strøm fra elforbrugerne til finansloven vil betyde, at konkurrencen mellem elproduktion og elbesparelser forvrides, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt PSO-aftalen forvrider konkurrencen mellem elforsyning og elbesparelser, og oplyse, om der dermed er EU-retlig basis for, at virksomheder, der laver elbesparende udstyr, dermed vil kunne anlægge en sag om unfair konkurrence, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt det daværende PreussenElectra i 2002 tabte en sag ved EU-domstolen, hvor selskabet anklagede den tyske PSO-model for at være ulovlig statstilskud, og hvor selskabet tabte sagen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har præciseret, at der ikke foreligger noget EU-krav om afskaffelse af PSO-systemet, og at Danmark er det eneste af de berørte lande, som vil afskaffe PSO-på elregningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om en oversigt over de elementer, elprisen i dag består af m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt det forslag, som Europa-Kommissionen den 30/11-16 har offentliggjort om at tvangsåbne energistøtte for udlandet, stort set svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvornår ministeriet har fået viden om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvornår ministeren har informeret Folketinget om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, som stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministeren har informeret partierne om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, der stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om ministeren kan bekræfte, at en dansk implementering af det forslag, som Europa-Kommissionen har fremlagt om åbning af de nationale energistøttesystemer, ville være tilstrækkeligt til at ændre det danske PSO-system for at imødekomme Europa-Kommissionens kritik af det eksisterende danske PSO-system, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en årlig dansk PSO-støtte i hvor mange år vil maksimalt skulle gives til tyske selskaber til de 2,4 MW konkurrenceudsatte solceller, og hvor stor en årlig tysk PSO-støtte i hvor mange år vil danske selskaber maksimalt kunne modtage for de 50 MW solceller, som Tyskland konkurrenceudsætter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorvidt der i kontakten med Europa-Kommissionen siden den 1/3-16 har været ytret anbefalinger, betænkeligheder eller advarsler mod, at Danmark ændrer sin PSO-model til en finanslovsløsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt Europa-Kommissionen har erklæret, at det danske PSO-system er ulovligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om fremlæggelse af en plan for udbygning eller anvendelse af VE, som stiger i takt med, at det samlede energiforbrug vil stige, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om konsekvensen for regeringens 2030-mål i forhold til udbygning af VE, samt hvordan Danmark undgår, at husstandskunderne ender med at betale for den øgede udbygning, som er nødvendig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om, hvorvidt der er givet retvisende informationer til Folketinget, når ministeren i bemærkningerne til lovforslaget skriver, at ”Baggrunden for PSO-aftalen er, at Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev til ændringsforslag L 91
Ændringsforslag til L 91

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt støtte til solcelleanlæg, der nettilsluttes efter den 1. januar 2017, skal stilles i bero til også at omfatte støtte til anlæg, hvor der er opnået støttetilsagn fra Energinet.dk og hvor der er indgået kontrakter mellem en leverandør af solcelleanlæg og en kunde, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse