Energinyt 2017, uge 20

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udkast til styresignal fra SKAT
Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 09.06.2017
Høring – Shippingordning mellem forskellige centrale modparter i forbindelse med udveksling af energi i de nordiske budområder

Høring, el. Frist: 09.06.2017
Høring – CCR Nordic TSO’ers forslag til Fallback Procedures under CACM GL


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Regeringen fremsætter lovforslag om solceller

Regeringen har i dag sendt et lovforslag i høring, der skal begrænse et forventet afgiftstab i statskassen fra 4,9 mia. kr. til 3,7 mia. kr. frem mod 2030, fordi udbygningen af solceller ser ud til at stige til 1.350 MW i 2020, hvilket er markant...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder

17-0168603

Ændring af praksis vedrørende opgørelse af kuldioxidafgiften for perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for affaldsforbrændingsvirksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter, som følge af Landsskatterettens afgørelse af 3. juni 2016, SKM2017.268.LSR.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser og nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om afgift af elektricitet
Oprettelsesdato: 20-05-2017
Høringsfrist: 24-05-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-05-2017 - 20-06-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen
Dato: 31-05-2017
Fiskale bestemmelser

Appel - statsstøtte - afgørelse om at henlægge sagen - Europa-Kommissionens afslag på at behandle appellantens klage - støtte foreligger ikke ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase - rent bekræftende afgørelse - betingelser for, at vedtagelsen af en afgørelse om at henlægge sagen er lovlig

Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-228/16 P Statsstøtte DEI mod Kommissionen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der forbruges på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der forbruges på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Bilag

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 20

Spm. om, hvad ministeren mener med ”visse projekter”, jf. svar på spørgsmål 1, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad ministeren mener med ”kun… offentlige fonde”, jf. svar på spørgsmål 1, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt netvirksomhederne ved overgang til ny reguleringsperiode får dækket deres innovationsomkostninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm. om, at netvirksomhederne i en periode isoleret set får underskud som følge af de udgifter, de inden da afholder til innovationsprojekter, og om hvordan dette håndteres, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt ministeren vil medtage den problemstilling, der beskrives i de spm. 22 og 23, i den analyse, som skal gennemføres med henblik på en aftalebaseret regulering, jf. bl.a. ministerens svar på spm. 4, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 25

Spm., om ministeren vil gennemføre en analyse af problemstillingen om opgørelse af omkostninger til nettab for at finde bedre løsninger end at lade lokale elkunder betale for nettabet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 26

Spm., om garanti for, at ingen virksomheder kommer i likviditetsproblemer med den nye regulering, og om mulighed for, at virksomheder, der viser sig at komme i disse problemer, i veldefinerede tilfælde kan få mulighed for et midlertidigt tillæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Bilag

Bilag 5

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministere2. supplerende høringsskema - L 210
Supplerende høringssvar - Ændring af registreringsafgiftsloven mv. - J.nr. 2017-2152

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om at redegøre for hensigtsmæssigheden i at ændre beregningsgrundlaget for grønejerafgift, udlignings- og registreringsafgift for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler til at blive beregnet ud fra energieffektiviteten fremfor CO2-udledningen, til skatteministeren

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvilke af de 57 varmevirksomheder der har kommunale ejere, og hvad kommunens ejerandel er i virksomheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor meget af det angivne forrentningsbeløb på 3,4 mia. kr., der vedrører ansøgninger fra 100 pct. kommunalt ejede virksomheder eller kommunale andele i virksomheder med flere ejere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om baggrunden for, at der ikke indføres ens regler for alle ejere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om fremlæggelse af ministeriets overvejelser om ekspropriation og beskrivelse af mulighederne for tilsvarende at begrænse udlodning af forrentning af indskudskapital for virksomheden uden kommunalt ejerskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de resulterende forrentningsbeløb som følge af udkast til den nye afskrivningsbekendtgørelse fortsat er så uhensigtsmæssige, at kommunerne fortsat bør have yderligere incitament end de private til at undlade at opkræve forrentning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt udlodning af forrentning vil omfatte midler, der er ansøgt om, hvor ansøgningerne ligger op til 10 år tilbage, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan nye modregningsregler, der får indflydelse på anvendelsen af midler fra udestående, historiske ansøgninger, ikke i praksis er lovgivning med tilbagevirkende kraft, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt det vil være ekspropriation at ændre reglerne for de private selskaber fremadrettet, således at disse i lighed med de kommunale selskaber ikke har mulighed eller incitament til udlodning af forrentning af indskudskapital, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor meget af det beregnede potentielle forrentningsbeløb pa° 3,4 mia. kr. udgøres af ansøgninger fra hhv. kommunale, private og statslige selskaber omfattet af varme- eller elforsyningsloven, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om kritik af, at forrentning opkrævet hos varmeforbrugerne kan anvendes andre steder i multiforsyningsvirksomheder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvordan det bl.a. øger effektiviteten i fjernvarmevirksomhederne, at forrentning af indskudskapital kan anvendes i eksempelvis el- og gassektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvorvidt lovforslaget hindrer, at fjernvarmeselskaberne kan opkræve de samme forrentningsbeløb, som de hele tiden har kunnet og om, hvordan kommunernes incitament til at opkræve forrentning mindske, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse