Energinyt 2016, uge 13

.

Indhold

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energitilsynet

Tilkendegivelse om håndtering af elnetvirksomheders differencer i egen favør
Tilsynsafgørelse, el. Journalnr.: 15/01397 Sagens problemstilling angår, om Sekretariatet for Energitilsynets praksis for afvikling af differencer i virksomhedernes favør har været i overensstemmelse med reglerne i indtægtsrammebekendtgørelserne i perioden 2005-2010. Sammenfattende har Energitilsynet tilkendegivet, at praksis skal ændres for årene 2005-2010.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ændring af betingelser for hvordan momsregistrerede virksomheder som elforbruger kan få godtgjort elafgift ved indførelse af engrosmodellen

Nye betingelser for elhandelsvirksomheder ved levering af elektricitet som følge af engrosmodellen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-04-2016 - 03-05-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 22-04-2016
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte – direktiv 92/81/EØF – punktafgift på mineralolie – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – fritagelse for punktafgift – fritagelsens forenelighed med en bemyndigelsesbeslutning vedtaget af Rådet i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81 – formodning om EU-retsakters lovlighed – retssikkerhed – god forvaltning

Tidligere dokument: T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen - Dom


Nye sager for domstolen

C-4/16 J. D.

Skal begrebet energi fra vandkraft som vedvarende energikilde, der anvendes i artikel 2, litra a), sammenholdt med artikel 5, stk. 3, og 30. betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF , udelukkende fortolkes som energi, der er produceret på vandkraftværker ved udnyttelse af hældning på overfladevand, herunder floder, ell...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 7394 2016 ADD 1: BILAG til Kommissionens forordning (EU) nr. [000/2015 - DCC] om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

ST 7394 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

ST 7383 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens afgørelse af 9. marts 2016 om oprettelse af en ekspertgruppe i Kommissionen vedrørende elsammenkoblingsmål

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/358 af 8. marts 2016 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/362 af 11. marts 2016 om godkendelse af »enthalpy storage tank« fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 147 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.
Fremsat den 1. april 2016

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).
Fremsat den 30. marts 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenEFK - oversendelsesbrev
Høringsnotat vedrørende ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder
Høringssvar

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse