Energinyt 2017, uge 12

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - Marts 2017

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Domme fra SKAT
Affaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag


 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - Marts 2017

I denne udgave giver vi et overblik over indholdet af det fælles udspil fra brancheforeningerne: "Vi forsyner Danmark". Du kan også få seneste nyt om tilknyttet virksomhed i vandselskaber, hvor vi kigger nærmere på Energistyrelsens vejledning fra januar 2017. Endelig kan du få viden om, hvordan du søger offentlige midler til dit udviklingsprojekt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

afgoerelse.pdf
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist, da der skulle foretages en konkret vurdering af, om inverteren var tilsvarende den, der var gået i stykker.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 30.04.2017
Høring - Anmeldelse af nyt marked for aFRR kapacitet i Norden

Høring, el. Frist: 05.04.2017
Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning for produktionsanlæg (EU-forordning 2016/631)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Tale til indvielse af DMI's vejrtjenestecenter i Karup
Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af DMI's vejrtjenestecenter i Karup den 14. marts 2017.

Tale til borgermøde i Fredericia
Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved borgermøde i Fredericia den 9. marts 2017.

Tale til indvielse af Esbjerg Vandværk
Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af Esbjerg Vandværk den 9. marts 2017.

Tale til lancering af forsyningernes visioner den. 15 marts 2017
Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved lanceringen af forsyningernes visioner den 15. marts 2017.

Invitation til pressen - torsdag den 23. marts kl. 9 - Nordsøaftalen
Officiel underskrivelse af Nordsøaftalen mellem staten og Dansk Undergrunds Consortium

Ny aftale om udvikling af Nordsøen
Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale venstre indgået en fuldt finansieret aftale, der sikrer fremtidig udvikling i Nordsøen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Affaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg

SKM2017.217.BR

Vedrører: Kulafgiftsloven § 5

Sagens spørgsmål var, hvorvidt H1 ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift skal anses for at fyre med en kombination af afgiftspligtigt affald og gas, således at der i afgiftsmæssig henseende er tale om et kraftvarmeanlæg, eller om selskabet ikke kan anses for at fyre med en kombination af afgiftspligtigt affald og gas og derfor i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som to kraftvarmeanlæg.

Byretten fandt, at H1 i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som et anlæg, der fyrer med en kombination af afgiftspligtigt affald og andre brændsler.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Konsekvensvurderinger i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter.
Oprettelsesdato: 20-03-2017
Høringsfrist: 18-04-2017

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft
Oprettelsesdato: 22-03-2017
Høringsfrist: 19-04-2017

Høring over udkast til bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg.
Oprettelsesdato: 22-03-2017
Høringsfrist: 19-04-2017

Høring om udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet.
Oprettelsesdato: 23-03-2017
Høringsfrist: 26-04-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-329/15 Statsstøtte ENEA

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – artikel 107, stk. 1, TEUF – statsstøtte – forsyningsforpligtelse med hensyn til elektrisk energi produceret ved kraftvarmeproduktion – statsejet el-leverandør – begrebet ”fordel” – stigning i efterspørgslen – tilregnelse til staten – lovgivningsforanstaltning – manglende anvendelse af statsmidler – artikel 108, stk. 3, TEUF – ulovlig gennemførelse af statsstøtte – direkte virkning – ikke mulighed for påberåbelse for el-leverandører, der er omfattet af forsyningsforpligtelsen – bøde i tilfælde af manglende opfyldelse af forsyningsforpligtelsen – udelukkelse i tilfælde af ulovlig gennemførelse af statsstøtte

Generaladvokatens indstilling:

Den forpligtelse til at sikre forsyning af elektrisk energi produceret ved kraftvarmeproduktion, der er fastsat i den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning, kan ikke anses for statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF, idet den fordel, som denne forpligtelse tilfører producenterne af denne form for elektricitet, ikke er ydet ved hjælp af statsmidler.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission welcomes agreement on clearer energy efficiency labelling rules to empower consumers

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning ved den ottende partskonference under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår forslaget om ændringer af bilag A og C

 

Nyt fra Den Europæiske Ombudsmand

Decision in case 1637/2016/AMF on the European Commission´s closure of an infringement complaint against France

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 92 Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af afgift på biomasse til fjernvarme.
Fremsat den 21. marts 2017

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse