Energinyt 2017, uge 11

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt, god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv.

Afgørelse
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg ophævet og hjemvist, da Energinet.dk ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om det omhandlede solcelleanlæg forsynede privat beboelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 27.03.2017
Udkast til afgørelse: Ændrede udbudsbetingelser for Energinet.dk's indkøb af systembærende egenskaber

Høring, el. Frist: 05.04.2017 
Høring om kriterier for at undtage fra krav for nettilsslutning for produktionsanlæg (EU-forordning 2016/631)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Grøn omstilling er på rette vej, og regeringen vil fastholde tempoet
Energistyrelsens ”Basisfremskrivning 2017” viser, at Danmarks grønne omstilling er på rette vej. Danmark opfylder sine EU-mål for klima- og energi for 2020, og der skal laves yderligere initiativer frem mod 2030 for at fortsætte den grønne...

Aftale om nye vindmølle-testpladser på plads
Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position inden for avanceret produktion af...

Vejen til et fossiluafhængigt Danmark er brolagt med varmepumper
I Rødkærsbro har man formået at udnytte de lokale muligheder for grøn omstilling, da man er lykkedes med at udnytte overskudsvarmen fra mejeriet i byen til fjernvarmeproduktion. Et tiltag, som er helt i tråd med regeringens ønske om flere varmepumper...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-03-2017 - 18-04-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-329/15 Statsstøtte ENEA
Dato: 22-03-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – artikel 107, stk. 1, TEUF – statsstøtte – forsyningsforpligtelse med hensyn til elektrisk energi produceret ved kraftvarmeproduktion – statsejet el-leverandør – begrebet ”fordel” – stigning i efterspørgslen – tilregnelse til staten – lovgivningsforanstaltning – manglende anvendelse af statsmidler – artikel 108, stk. 3, TEUF – ulovlig gennemførelse af statsstøtte – direkte virkning – ikke mulighed for påberåbelse for el-leverandører, der er omfattet af forsyningsforpligtelsen – bøde i tilfælde af manglende opfyldelse af forsyningsforpligtelsen – udelukkelse i tilfælde af ulovlig gennemførelse af statsstøtte

Tidligere dokument: C-329/15 Statsstøtte ENEA - Dom
Tidligere dokument: C-329/15 Statsstøtte ENEA - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E)

Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E) = Erklæring

 


Indholdsfortegnelse