Energinyt 2016, uge 10

.

Indhold

Artikler og interessante links
Energistyrelsen forlænger fristen for indsendelse af energisynsrapport
Godtgørelse af vand- og energiafgifter
Foreninger, fjernvarmeværker, havne, vandforsyningsselskaber mv. skal ikke være skattepligtige som følge af begrænset indtægt fra salg af el
Nye krav til elregningen
Hjælp til foreninger og vandværker med solceller på taget
Afgiftslempelse til forlystelser
PSO-tilskudsordningen udvides

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Nye krav til elregningen

Med virkning fra 1. april 2016 kan momsregistrerede virksomheder kun få fradrag for elafgift, hvis elselskabet har påført virksomhedens (køberens) CVR-nummer på sin faktura.


BDO

Hjælp til foreninger og vandværker med solceller på taget

Idrætsforeninger, der opsætter et solcelleanlæg på klubhuset, samt vandværker m.fl., der opsætter tilsvarende anlæg eller køber en vindmølle, har skattemæssige udfordringer, hvis de er tilsluttet elnettet.


Bech-Bruun

Energistyrelsen forlænger fristen for indsendelse af energisynsrapport

Energisynsloven pålægger større virksomheder at udarbejde en såkaldt energisynsrapport for virksomhedernes energiforbrug. Hensigten er at fremme energibesparelser. Fristen for at indsende en energisynsrapport er nu forlænget til den 1. juli 2016.


Deloitte

Godtgørelse af vand- og energiafgifter

Nye satser for 2016


EY

Afgiftslempelse til forlystelser

Regeringen og dens støttepartier indgik den 9. februar 2016 en politisk aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark. Vækstaftalen indeholder blandt andet en aftale om afgiftslempelse for forlystelser, som i dag er belastet af den fulde elafgift af elektricitet anvendt til procesformål.


EY

PSO-tilskudsordningen udvides

Nyt lovforslag vil udvide PSO-tilskudsordningen for elintensive virksomheder.


PwC

Foreninger, fjernvarmeværker, havne, vandforsyningsselskaber mv. skal ikke være skattepligtige som følge af begrænset indtægt fra salg af el

I oktober 2015 sendte regeringen et lovforslag i høring, der bl.a. indeholdt forslag til ændringer af reglerne om beskatning af foreninger og skattefritagne selskaber mv. Skatteministeren har nu fremsat lovforslaget.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på forhøjet pristillæg da ikke indgået bindende og ubetinget aftale inden fristen

Afgørelse
Afslag på forhøjet pristillæg da ikke indgået bindende og ubetinget aftale inden fristen

Afgørelse
Afslag på forhøjet pristillæg trods rettidig købsaftale, da ej foretaget en af de fire handlinger, jf. overgangsreglernes § 4, stk. 7, nr. 1-4.

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling, da dokumentationskravet for indgåelse af bindende aftale var opfyldt

Afgørelse
Afslag på forhøjet pristillæg trods rettidig købsaftale, da ej foretaget en af de fire handlinger, jf. overgangsreglernes § 4, stk. 7, nr. 1-4.

Afgørelse
Afslag på forhøjet pristillæg trods rettidig købsaftale, da ej foretaget en af de fire handlinger, jf. overgangsreglernes § 4, stk. 7, nr. 1-4.

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning da anmeldelse ikke var sket rettidigt.

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning da anmeldelse ikke var sket rettidigt


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Brændstofforbrugsafgiftsloven
Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

CO2-afgiftsloven
Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

Gasafgiftsloven
Afgiftssatser i gasafgiftsloven

Kulafgiftsloven
Afgiftssatser i kulafgiftsloven

Mineralolieafgiftsloven
Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

Svovlafgiftsloven
Afgiftssatser i svovlafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-03-2016 - 12-04-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Dato: 17-03-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – støtteforanstaltninger i form af nedsættelser af miljøafgifter – den ufravigelige karakter af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 6006 2016 COR 1: Opfølgning af COP 21 (klimaændringer) - Orienterende debat

ST 6251 2016 COR 1: Opfølgning af COP21 (klimaændringer) Orienterende debat Betydningen af kulstofbinding inden for rammerne af Parisaftalen og EU's klimapolitik frem til 2030 = Orientering ved den polske delegation

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.41935
Germany, Village renewal and infrastructure projects in rural areas (Decision)

Member State: Germany
Region: BAYERN
Sector: A - Agriculture, forestry and fishing
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: until 31.12.2019
Notification or Registration Date: 20.05.2015
DG Responsible: Agriculture and Rural Development DG
2015/N
Decision on 04.02.2016: Decision does not constitute aid
Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 10.03.2016

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/172 af 24. november 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 for så vidt angår specifikation af energiprodukter (EØS-relevant tekst)

 


Indholdsfortegnelse