Energinyt 2021, uge 11

Kære læser !

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Skattekontoret sætter fokus på digitalisering hos skattemyndighederne
Godtgørelse af energiafgifter 2021 - de endelige tal er klar

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Afgørelser
Godtgørelse af gasafgift - Måling med tilbagevirkende kraft

Domme
Betingelser for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug ikke opfyldt

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2021 - de endelige tal er klar

Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter eller vand. Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål - dem gennemgår vi i denne nyhed. Vær opmærksom på, at afgifterne af de fossile brændsler er steget som følge af klimaaftalen, hvor hensigten er at motivere virksomheder og private til at anvende el.


Folketingets Ombudsmand

Skattekontoret sætter fokus på digitalisering hos skattemyndighederne

Ombudsmandens Skattekontor vil i den kommende tid have et særligt fokus på skattemyndighedernes digitalisering af sagsbehandlingen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse i sag om anmeldelsespligt i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om godkendelse til servicevirksomhed for Bonus 95 kW vindmøller og godkendelse til at vedligeholde og servicere egen vindmølle

Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse i sag om stikprøvekontrol af indberettede energibesparelser


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Høring af udkast til tilkendegivelser om Dansk Energis Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår
Høring. Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til tilkendegivelser om Dansk Energis anmeldte Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Godtgørelse af gasafgift - Måling med tilbagevirkende kraft

SKM2021.152.LSR

Klagen drejede sig om, hvorvidt et selskab kunne anvende måling med tilbagevirkende kraft for perioden 1. november 2013 - 31. oktober 2015 i henhold til gasafgiftslovens § 10, stk. 8. Landsskatteretten bemærkede, at den afgiftsperiode, hvori selskabet først foretog korrekt måling, blev påbegyndt den 1. november 2016. Det blev lagt til grund, at betingelserne for at foretage måling med tilbagevirkende kraft i øvrigt var opfyldt. Retten fandt, at selskabet kunne anvende målingen med tilbagevirkende kraft for perioden 1. november 2013 - 31. oktober 2015, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 8. Retten fandt herved, at Skattestyrelsens styresignal, offentliggjort den 16. november 2018 (SKM2018.518.SKTST), ikke begrænsede adgangen til måling med tilbagevirkende kraft efter gasafgiftslovens § 10, stk. 8. Retten bemærkede tillige, at anmodningen om tilladelse til måling med tilbagevirkende kraft blev fremsat den 25. oktober 2016, hvorfor fristen efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, måtte anses for overholdt. Landsskatteretten ændrede således Skattestyrelsens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betingelser for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug ikke opfyldt

SKM2021.144.BR

Sagen handlede om, hvorvidt et kraftvarmeværk opfyldte betingelserne for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug medgået til værkets produktion af elektricitet, og som følge heraf havde krav på tilbagebetaling af afgifter vedrørende fjernvarme leveret til en række kommuner.

Efter dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., skulle kraftvarmeværket ikke betale afgift af den del af det samlede brændselsforbrug, der medgik til produktionen af elektricitet, og som indregnedes i elektricitetsprisen.

Kraftvarmeværkets kontrakter om etablering af fjernvarmeforsyning til et antal kommuner var underlagt det til enhver tid gældende fjernvarmeregulativ, hvoraf det fremgik, at den såkaldte kraftvarmefordel skulle fordeles ligeligt mellem el og fjernvarme.

Retten fandt, at kraftvarmeværket i overensstemmelse med det dagældende fjernvarmeregulativ havde foretaget en ligedeling af kraftvarmefordelen.

Under henvisning til cirkulære nr. 148 af 20. august 1998 samt UfR 2004.1330 H, hvoraf det fremgår, at en ligedeling af kraftvarmefordelen indebærer, at ikke kun merbrændslet, men også en brændselsmængde, der modsvarer halvdelen af kraftvarmefordelen, henføres og betales af varmeproduktionen med den virkning, at denne brændselsmængde ikke længere henføres til elproduktionen og indregnes i elpriserne og således ikke er afgiftsfritaget, fandt retten, at der ikke var grundlag for tilbagebetaling af afgifter til kraftvarmeværket.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Vejledning til overgangsordning for nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning
Oprettelsesdato: 18-03-2021
Høringsfrist: 06-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 110 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at der fastsættes en forpligtelse til forudbetaling af merværdiafgift (moms) for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område.

2) Artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2016/856 af 25. maj 2016, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at der fastsættes en forpligtelse til forudbetaling af moms for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område, forudsat at denne forpligtelse er forenelig med dette direktivs øvrige bestemmelser og navnlig bestemmelserne om afgiftens forfald.

3) Artikel 62 og 69 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2016/856, skal fortolkes således, at de er til hinder for en forpligtelse til forudbetaling af moms for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område, for så vidt som den gør det muligt for skatte- og afgiftsforvaltningen at opkræve en betaling fra den afgiftspligtige person, inden afgiften forfalder, idet den mulighed for at opkræve acontobeløb, der er fastsat i dette direktivs artikel 206, kun kan vedrøre en afgift, som er forfaldet i henhold til de ovennævnte bestemmelser.

4) Artikel 206 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2016/856, skal fortolkes således, at den er til hinder for en forpligtelse til forudbetaling af moms for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område, eftersom denne forpligtelse vedrører bruttobeløbet af den afgift, der skal betales for denne enkelte transaktion, og ikke afgiftens nettobeløb beregnet for hele den afgiftspligtige periode.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 18/3-21 fra KPMG Acor Tax om reglen om det forhøjede fradrag på 130 pct.Henvnedelse KPMG Acor Tax (pdf-version)
Bilag Svar på henvendelser af 9.12.19 og 16.1.20 (pdf-version)

Bilag 11

Betænkning afgivet den 18. marts 2021

Bilag 12

Henvendelse af 21/3-21 fra Henrik Jensen, Karlslunde, om præcisering af krav der skal være opfyldt før virksomheder kan anvende regler om forhøjede fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at det forhøjede FoU-fradrag, der følger med LL § 8 B med det formål at subsidiere FoU, hverken kan anvendes af erhververen eller overdrageren, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-21 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag), til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, at Skatteministeriet kun skal indbringe en afgørelse, hvis den er principiel, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange landsskatteretsafgørelser, der har været om LL§ 8 B / LL § 8 X inden for de seneste 5 år, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren enig i, at ministeriets opfattelse i den af ministeriet for domstolene indbragte landsskatteretsafgørelse SKM2020.230 om LL § 8 B vil kunne bidrage til en afgrænsning af, hvad ministeriet mener er omfattet af LL § 8 B, og hvad der ikke er, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren er enig i, at provenuberegningen til det udvidede FoU-fradrag på130 pct. ikke tager højde for, hvis en virksomheds FoU-udgifter, der opfylder selve forsknings- og udviklingskriterierne (nyhedsværdi, kreativitet og usikkerhedsmoment) i LL § 8 B, ikke kan fradrages efter LL § 8 B, hvis udgifterne ud fra formålet med afholdelsen af disse skal anses for driftsomkostninger, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/3-21 fra KPMG Acor Tax om blandede grønne driftsmidler i forhold til samtidig anvendelse i produktionen og i forsøgs- og forskningsvirksomheden, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 178 - svar på spm. 9 (pdf-version)

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra KPMG Acor Tax om reglen om det forhøjede fradrag på 130 pct., til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 305

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at hæve NOx-afgiften til 25 kr./kg.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse