Energinyt 2020, uge 21

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Forsyningstilsynet

Bindende svar
Aktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2 i et varmeselskab
Elvarmesats - sommerhuse uden aftagernummer

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om prisen for varme fra Hillerød Kraftvarmeværk for 2000 - 2012


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Forsyningstilsynet

Godkendelse af ændring af ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” (aFRR erstatningskøb)
Tilsynsafgørelse, el. Forsyningstilsynet har godkendt Energinet metodeændring af 17. februar 2020 vedrørende ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark”, der indfører et loft for betaling for Energinets erstatningskøb i tilfælde af manglende leverance af automatisk aktiverede frekvensgenoprettelses-reserver (aFRR) i Vestdanmark (DK1)

Afgørelse om henlæggelse af sagen om Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Tilsynsafgørelse, varme. I en hjemvist sag fra Energiklagenævnet fik Forsyningstilsynet til opgave at foretage en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2018 – Amager Ressourcecenter I/S
Tilsynsafgørelse, varme. Amager Ressourcecenter I/S (herefter ARC) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2018.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Aktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2 i et varmeselskab

SKM2020.199.SR

A Varme A/S påtænker opstart af sideordnede aktiviteter i form af elproduktion med en kapacitet over 25 kW, hvilket er over den tilladte grænse for at opretholde selskabets skattefrihed efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Opstarten af de sideordnede aktiviteter vil derfor medføre, at A Varme A/S overgår til skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, medmindre aktiviteterne udøves i et skattepligtigt datterselskab.

Skatterådet bekræftede, at A Varme A/S' aktiver, der udgør en så integreret del af varmevirksomheden, at de ikke kan sælges til udenforstående, ved overgang fra skattefrihed til skattepligt kan fastsættes til handelsværdien, efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2, på baggrund af Forsyningstilsynets pris- og levetidskatalog (POLKA-værdier) - dvs. som et gennemsnit af aktivernes nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (nedskrevne kostpriser).


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elvarmesats - sommerhuse uden aftagernummer

SKM2020.196.SR

Spørgsmålet handlede om, hvorvidt forudsætningerne for afregning med den lave rumvarme-elafgiftssats af forbrug i sommerhuse udover 4.000 kWh pr. år var opfyldt, når det enkelte el-opvarmede sommerhus i en ejerforening på 100 huse ikke fik leveret strømmen via deres eget aftagernummer. Elforsyningen skete derimod via ejerforeningens to fælles hovedmålere (aftagernumre) der leverede elektriciteten videre til ejerforeningens sommerhuse via bimålere. Det var derfor ikke den enkelte bolig, der købte og afregnede el i forhold til el-handelsvirksomheden, men ejerforeningen. Der var endvidere ikke tale om et fælles varmeproducerende anlæg.

Skatterådet kunne ikke bekræfte at det enkelte el-opvarmede sommerhus kunne få afgiftsreduktion på elforbrug, der oversteg 4.000 kWh årligt, idet der ikke var tale om et fælles varmeproducerende anlæg og ingen af de el-opvarmede sommerhuse fik leveret strømmen via deres eget aftagenummer, var betingelserne i elafgiftslovens § 6, stk. 3, nr. 2 ikke opfyldt. Følgelig var der ikke er mulighed for afregning med den lave rumvarmesats af forbrug i sommerhuse over 4.000 kWh pr. år.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 425

Er ministeren enig i, at hvis virkningen af ophævelsen af elafgiftslovens bilag 1 fremrykkes fra 2023 til i dag, vil godtgørelsessystemet for elafgiften da kunne indrettes på en sådan måde, hvor alle momsregistrerede virksomheder alene bliver opkrævet den lavere rumvarmeafgift frem for den almindelige høje elafgift, da rumvarmeafgiften i så fald vil være den maksimale mulige elafgift for erhvervslivet?

Spm. 426

Hvad vil provenueffekten være ved en fremrykning af virkningen af ophævelsen af elafgiftslovens bilag 1 fra 2023 til i dag?

Spm. 427

Hvad vil provenueffekten være ved en sænkelse af elafgiften for rumvarme til samme sats som for elafgiften for proces?

Spm. 428

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder der er for at ændre godtgørelsessystemet af elafgiften, så elhandlere kan få den godtgørelse, som den momsregistrerede elforbruger er berettiget til efter elafgiftsloven, når elforbrugeren ikke har betalt elregningen jf. artiklen i Børsen den 18. maj 2020 ”Elhandlere frygter corona-konkursklemme”? Og vil ministeren tage initiativ til sådanne ændringer?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse